Прием на кандидати за приемно семейство

Областен екип по приемна грижа-Ловеч с обхват община Троян обявява прием на кандидати за професионално приемно семейство по проект „Приеми ме 2015“

В Община Троян се обявява прием на документи на кандидат за професионален приемен родител/ семейство по Проект „Приеми ме 2015“ за едно дете с увреждане, на възраст от 2 до 10 години, без значение на пол и етнически произход.

Професионалният родител/семейство трябва да притежава следните качества:

 • Да има достатъчно пространство в дома си и време да общува с настаненото дете;
  Да е клинично здрав;
  Да не е осъждан;
  Да не е лишаван от родителски права;
  Да няма проблем с алкохол и наркотици;
  Да е отговорен;

Кандидатите за професионален приемен родител/ семейство сключват Договор за предоставяне на обучение и провеждане на оценка, като преминават базово обучение и допълнителна квалификация за професионална приемна грижа.

Професионалните приемни родители, след настаняване на дете получават финансово възнаграждение:

 • за отглеждане на едно дете – 150 % от минималната работна заплата ;
  за отглеждане на две деца – 160 % от минималната работна заплата ;
  за отглеждане на повече деца – 170 % от минималната работна заплата.

Осигурява се и месечен бюджет за издръжка на децата, настанени в приемни семейства, въз основа на договора за настаняване и в съответствие с възрастта, се определят спрямо гарантирания минимален доход (ГМД):

 • за дете от 0 до 3 г. – 4 x ГМД;
  за дете от 3 до 14 г. – 3 x ГМД;
  за дете от 14 до 18 г., а ако учи до 20 г. – 4 x ГМД;
  за дете с увреждане, настанено в приемно семейство – допълнителна добавка от 1,2 x ГМД.

Проект „Приеми ме 2015“ има за цел да създава и реализира устойчив модел за развитие на грижа за деца в семейна среда. „Приемната грижа“ е форма на алтернативна грижа, която дава възможност на много деца в риск да бъдат отглеждани и възпитавани в семейство. Оглеждането на дете в приемно семейство за определен период от време гарантира основното му право да расте и да се развива пълноценно, като му се предоставя сигурна и безопасна семейна среда, която да допринесе за неговото пълноценно физическо, психическо и емоционално развитие. Приемният родител има задължението и ангажиментите да осигури на настаненото в дома му дете сигурна, подкрепяща и стимулираща семейна среда, добри грижи и внимание, които да благоприятстват за неговото правилно развитие и личностно формиране.

За повече информация и контакти, можете да се свържете с Областен екип по приемна грижа-Ловеч на адрес: гр. Ловеч, бул. „България“ 3, ет.3, ст. 310, гр. Троян, ул. „Любен Каравелов“ № 42, ет. 1; служебен телефон: 068/ 604 378 и моб. тел: 0879 667 505;

Проект „Приеми ме 2015“ – BG05M9OP001-2.003-0001-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.Прием на кандидати за приемно семейство

Source
Община Троян

Related Articles

Back to top button