Прием на кандидати за приемно семейство

Областен екип по приемна грижа-Ловеч с обхват община Троян обявява прием на кандидати за професионално приемно семейство по проект „Приеми ме 2015“

В Община Троян се обявява прием на документи на кандидат за професионален приемен родител/ семейство по Проект „Приеми ме 2015“ за едно дете с увреждане, на възраст от 2 до 10 години, без значение на пол и етнически произход.

Професионалният родител/семейство трябва да притежава следните качества:

 • Да има достатъчно пространство в дома си и време да общува с настаненото дете;
  Да е клинично здрав;
  Да не е осъждан;
  Да не е лишаван от родителски права;
  Да няма проблем с алкохол и наркотици;
  Да е отговорен;

Кандидатите за професионален приемен родител/ семейство сключват Договор за предоставяне на обучение и провеждане на оценка, като преминават базово обучение и допълнителна квалификация за професионална приемна грижа.

Професионалните приемни родители, след настаняване на дете получават финансово възнаграждение:

 • за отглеждане на едно дете – 150 % от минималната работна заплата ;
  за отглеждане на две деца – 160 % от минималната работна заплата ;
  за отглеждане на повече деца – 170 % от минималната работна заплата.

Осигурява се и месечен бюджет за издръжка на децата, настанени в приемни семейства, въз основа на договора за настаняване и в съответствие с възрастта, се определят спрямо гарантирания минимален доход (ГМД):

 • за дете от 0 до 3 г. – 4 x ГМД;
  за дете от 3 до 14 г. – 3 x ГМД;
  за дете от 14 до 18 г., а ако учи до 20 г. – 4 x ГМД;
  за дете с увреждане, настанено в приемно семейство – допълнителна добавка от 1,2 x ГМД.

Проект „Приеми ме 2015“ има за цел да създава и реализира устойчив модел за развитие на грижа за деца в семейна среда. „Приемната грижа“ е форма на алтернативна грижа, която дава възможност на много деца в риск да бъдат отглеждани и възпитавани в семейство. Оглеждането на дете в приемно семейство за определен период от време гарантира основното му право да расте и да се развива пълноценно, като му се предоставя сигурна и безопасна семейна среда, която да допринесе за неговото пълноценно физическо, психическо и емоционално развитие. Приемният родител има задължението и ангажиментите да осигури на настаненото в дома му дете сигурна, подкрепяща и стимулираща семейна среда, добри грижи и внимание, които да благоприятстват за неговото правилно развитие и личностно формиране.

За повече информация и контакти, можете да се свържете с Областен екип по приемна грижа-Ловеч на адрес: гр. Ловеч, бул. „България“ 3, ет.3, ст. 310, гр. Троян, ул. „Любен Каравелов“ № 42, ет. 1; служебен телефон: 068/ 604 378 и моб. тел: 0879 667 505;

Проект „Приеми ме 2015“ – BG05M9OP001-2.003-0001-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.Прием на кандидати за приемно семейство

източник
Община Троян

Свързани статии

Back to top button
Close