Община Троян обявява процедура за подбор на здравен медиатор

Необходими документи:

Автобиография;
Мотивационно писмо;
Копие от диплома за завършено средно образование;
Заявление по образец.

Образец на заявлението се получава в деловодството на Община Троян.

Mожете да изтеглите документа и от прикачените по-долу файлове!

Изисквания към кандидатите:

Завършено средно образование;
Принадлежност към местна уязвима етническа общност;
Познаване на здравните и социални проблеми на общността;
Владеене на езика на общността;
Комуникативни умения;
Компютърна грамотност (MS Word, Internet.

Провеждане на подбора (в рамките на един ден):

Разглеждане на постъпилите документи от комисия.

Провеждане на интервю с кандидатите, одобрени по документи.

Дата, час и място на провеждане на подбора:

Ще бъдат обявени допълнително, след изтичане на срока за кандидатстване.

Краен срок за подаване на документи: 10.03.2020 г.

Документите се подават в деловодството на Община Троян

Кратко описание на длъжността „Здравен медиатор”

Работа с клиенти и подпомагане на незапознатите със здравната система за получаване на достъп до здравни услуги.
Посредничество между уязвими групи и здравни и социални служби, придружаване.
Работа с ОПЛ и други здравни специалисти и институции за повишаване на имунизационния статус на децата.
Подпомагане при попълване на различни документи.
Участие в организиране на здравни профилактични мероприятия и мероприятия за повишаване на здравната култура.

Информация за професията „здравен медиатор“ можете да намерите на www.zdravenmediator.net

ДОНКА МИХАЙЛОВА
Кмет на Община Троян

Related Articles

Back to top button