Кметът Донка Михайлова с предложение за актуализиране на месечните наемни цени

Кметът Донка Михайлова с предложения в подкрепа на работните места и доходите

В началото на седмицата кметът Донка Михайлова внесе предложение до Общински съвет-Троян за актуализиране на месечните наемни цени по действащите към момента договори за наем на Община Троян и едноличните търговски дружества с общинско участие. Кметът поиска становището и на Консултативния съвет по икономическо развитие на общината по предложени от нея мерки за подкрепа на работните места и доходите на хората.

В обръщението си към представителите на местния бизнес Михайлова пише: „Всеки от Вас познава очакването и надеждата на нашите съграждани, чува ежедневно гласовете на тревогата за загуба на работни места, за задълбочаваща се бедност, за загуба на бизнес, граден с години. Това са лицата и гласовете на най-близките ни хора, на тези, с които живеем и ще продължим да живеем. Без да надценявам ролята на нашия Консултативен съвет вярвам, че ние можем да бъдем полезни, ако обединим усилията си. Сигурна съм, че и Вие мислите същото.“

  Сред предложените от Михайлова мерки за времето на извънредното положение са:

  • да бъдат освободени от плащане на месечна наемна цена по действащите към момента договори всички наематели на нежилищни имоти – общинска собственост, чиято дейност е преустановена с акт на държавната или местната власт;
  • всички останали наематели на нежилищни имоти – общинска собственост да заплащат 50 % от дължимата месечна наемна цена по действащите към момента договори;
  • предложените мерките да не се прилагат към наематели, сключили договори за наем под базисните цени, определени в Тарифата за определянето на цените на някои видове сделки по управление и разпореждане с общински имоти;
  • предложените мерки да се прилагат и за наемателите на едноличните търговски дружества с общинско участие, по действащите към момента договори;

Със Заповед №395/16.03.2020 г. на Кмета на Община Троян на практика спират и плащанията за ползването на откритите търговски площи за определения в заповедта срок.

  Община Троян в момента организира уведомяване на работодателите за промяната в Закона за местните данъци и такси, в съответствие с която еднократно (само за 2020 г.) се отлага законовият срок за ползване на отстъпката от 5 на сто на предплатилите за цялата година, до 30 юни. Остават непроменени сроковете за плащане на данъка на две равни вноски: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим. 

Ако предложенията бъдат одобрени от Консултативния съвет и приети от Общинския съвет, в бюджета на Община Троян и в бюджетите на едноличните търговски дружества с общинско участие ще постъпват на месец по-малко от 43013.92 лв. или 76.95 % от планираните месечни приходи от наеми.

Като едно от важните предизвикателства пред Община Троян Кметът на общината очертава и устойчивостта на общинския бюджет. „Изключително важно е да запазим устойчивостта на бюджета. Само така можем да продължим да оказваме както досега жизнено важни за гражданите услуги, без да повишаваме цената им – да плащаме половината от цената на детските ясли и градини, на детска млечна кухня, на домашен социален патронаж, да дофинансираме образованието, да имаме улично осветление, почистване, текущи ремонти… И общината ни да продължи да живее след като всичко това приключи.“ е нейният апел към предприемачите.

 

 

 

Source
Обшина Троян

Related Articles

Back to top button