„СБАЛББ-Троян“ ЕООД обявява конкурс за длъжността – Лекар

„СБАЛББ-Троян“ ЕООД обявява конкурс за длъжността – Лекар, Специализант по „Пневмология и фтизиатрия“
1. Изисквания към кандидатите:
да притежават придобита образователно – квалификационна степен „Магистър” по медицина;
да са членове на Български лекарски съюз;
да не са осъждани, с влязла в сила присъда за умишлени престъпления от общ характер.
Придобит трудов стаж – предимство
2.Начин на провеждане на конкурса:
По документи и събеседване с кандидата.
3.Необходими документи:
Заявление за участие в конкурс – свободен текст;
Автобиография – европейски формуляр.
Ксерокопие на дипломата за придобита образователно – квалификационна степен „Магистър” по медицина, заверена с текст „Вярно с оригинала”.
Удостоверение за членство в Български лекарски съюз,
Удостоверение за трудов стаж (ако има такъв).
Медицинско свидетелство (за постъпване на работа).
Свидетелство за съдимост.
Документите се подават в срок от тридесет календарни дни от датата на обявяване на конкурса /до 30.04.2020 г. включително/ в отдел “Човешки ресурси” на „СБАЛББ-Троян“ ЕООД, може и по куриер на адрес на болницата.

Конкурсът ще се проведе на 05.05.2020 г. от 09:30 часа в конферентната зала на „СБАЛББ-Троян“ ЕООД

Забележка:
Заповедта с начина на оценяване и конспекта за събеседване ще бъдат достъпни за кандидатите на интернет страницата на лечебното заведени.

Д-Р Цветомила Дудевска, д.м.________П__________
Управител на “СБАЛББ-Троян”ЕООД

Related Articles

Back to top button