Започна изпълнението на голям екологичен проект в Троян

Видео и галерия

На 08.07.2020 г. (сряда) бе проведено първото публично събитие по проект с Административен договор за безвъзмездна финансова помощ ИСУН № BG16M1OP002-2.002-0005: „Проектиране и изграждане на допълнителна инфраструктура (инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими и/или зелени отпадъци) за развитие на регионалната система за управление на отпадъците на регион Троян, включващ общините Троян и Априлци“ – чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

Общата стойност на проекта е 6 200 343,30 лв., от които:

  • 4 595 576,97 лв. безвъзмездната финансова помощ, в т. ч. 3 906 240,42 лв. от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и 689 336,55 лв. национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България;
  • 689 336,55 лв. собствен принос на общините Троян и Априлци
  • 1 004 665,55 лв. недопустими по процедурата, представляващи възстановим Данък върху добавената стойност и недопустими разходи.

Целта на проектното предложение е намаляване на количеството депонирани битови отпадъци чрез осигуряване на допълнителен капацитет за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци и рециклиране чрез компостиране на зелени и/или биоразградими отпадъци.

Срокът за изпълнение на проекта е до 16.10.2021 г. 

Проявата бе открита от кметовете на общините Троян и Априлци – госпожа Донка Михайлова и господин Тихомир Кукенски. В срещата участваха представители на фирмите изпълнители по проекта, журналисти, представители на общинските администрации, граждани.

В словото си госпожа Михайлова подчерта не само важността на проекта за опазване на околната среда и за формиране на екологосъобразен начин на живот сред жителите, но и това, че проектът обединява усилията на двете общини в добра посока. Кметът на Априлци пожела да има и други бъдещи общи проекти за просперитета на региона.

Кметовете не скриха задоволството си от добрите темпове на работа по реализацията на проекта. На терена ръководителите на общините и представителите на изпълнителите обсъдиха важни моменти от координацията по изпълнението.

Related Articles

Back to top button