Обява за вакантни длъжности за войници в НВУ „Васил Левски”

ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН – ЛОВЕЧ

5500, гр.Ловеч, ул.“Д-Р Съйко Съев“ №31, тел. 068/ 603 973

О Б Я В А

Със заповед № ОХ-558/21.07.2020 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 8 (осем) вакантни длъжности за войници в НВУ „Васил Левски”, които следва да се заемат след провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина. Кандидатите за участие в конкурса трябва да отговарят на следните изисквания: Да имат средно или по-високо образование; Да не са по-възрастни от 40 години, а лицата отговарящи на условията на чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ да не са по-възрастни от 44 години; Да са годни за военна служба; Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

Срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер; Да нямат друго гражданство; Да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение”; Да не са минали по-вече от 10 години от датата на освобождаване от военна служба (кадрова военна служба) за лицата отговарящи на условията на чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ; Да покриват нормативите за физическа годност, определени с акт на министъра на отбраната; Да са психологично пригодни.

Срок за подаване на заявленията във Военно окръжие ІІ степен – Ловеч – 18.09.2020г.

Информация за вакантните длъжности, необходимите документи и условията за кандидатстване може да се получи от:

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ
гр. Ловеч, ул. „д-р Съйко Съев“ 31, тел.: 068 603973; 0886 558614;
На интернет страниците на Министерството на отбраната и Централното военно окръжие.

Related Articles

Back to top button