Двама кандидати за длъжността Началник отдел в Община Троян

ачин на провеждане на конкурс за длъжността Началник отдел „Социална и здравна политика“ в Общинска администрация – гр.Троян

 Утре, 10.09.2020 г. от 14.00 ч. ще бъдат отворени, оценявани допуснатите кандидати за длъжността Началник отдел „Социална и здравна политика“ в Общинска администрация – гр.Троян – Марияна Николова  и Валентина Даскалова,  ще защитят  представените  си концепции.

От 15.30 ч.  ще се проведе  интервю с кандидатите получили общ резултат от сбора на оценките за оценка на концепцията и защитата на концепцията най-малко „8“.

Защитата на концепцията и провеждането на интервюто ще се проведат в кабинет № 11, находящ се на втория етаж в сградата на Общинска администрация-Троян на адрес: гр.Троян, пл.“Възраждане“ № 1.

Система за определяне на резултатите:

На основание чл. 34, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, комисията, не по-късно от 24 часа преди провеждането на конкурса, обявява на интернет страницата на Община Троян системата за определяне на резултатите.

Преди да започне провеждането на конкурса, комисията отново обявява на всички участници системата за определяне на резултатите и минималния резултат, при който кандидатът се допуска до интервю.

Системата за определяне на резултатите е, както следва:

 1. Съгласно чл. 34, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, конкурсната комисия определи коефициент „5“ за умножаване на резултата от концепцията и коефициент „5“ за умножаване на резултата от интервюто.

 2. Съгласно чл. 39, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, всеки член на комисията се запознава с представените писмени концепции на кандидатите и ги преценява по 5-степенна скала. Оценката на всеки кандидат е средноаритметична от оценките на проверяващите.

 3. Съгласно чл. 39, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, кандидатите, чиито концепции са преценени като отговарящи на изискванията и са оценени с оценка не по-ниска от „4“, се допускат до защита на концепцията.

 4. Съгласно чл. 39, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, защитата на концепцията се изразява в отговори на въпроси по темата на концепцията и на въпроси за определяне на степента, в която кандидатът притежава компетентностите, необходими за изпълнението на длъжността. Всеки член на комисията преценява резултатите от защитата на концепцията на всеки кандидат по 5 – степенна скала, като оценката на всеки кандидат е средноаритметична от оценките на членовете.

 5. Съгласно чл. 39, ал. 6 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, общият резултат на всеки кандидат е сбор от оценките по т.2 и т.4.

 6. Съгласно чл. 39, ал. 6 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, до участие в интервю се допускат кандидатите, чиито резултати по т.5 е най-малко „8“.

 7. Преди провеждането на интервюто комисията се запознава с длъжностната характеристика, както и с попълнения формуляр съгласно Приложение № 1 и формулира въпроси, които се задават на всички кандидати. Комисията определя минимален резултат „4“, при който кандидатът се счита за успешно издържал интервюто. Всеки член на комисията преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степнна скала и попълва формуляр, съгласно приложение № 6 – за ръководни длъжности.

 8. Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, които са получени при провеждането на конкурса /концепция и интервю/, умножени с определените коефициенти.

 9. Съгласно чл. 43, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, окончателните резултати на кандидатите се оформят във формуляр, съгласно приложение № 8.

Изискванията към концепцията и критериите за преценка на същата са одобрени от комисията и се изразяват в следното, както следва:

 1. Съвместимост на концепцията с управленската програма;

 2. Умения за стратегическо мислене – определяне на мисия, визия, цели, действия и резултати;

 3. Приложимост и реалистичност на концепцията;

 4. Степен на познаване на нормативната база и нейното приложение;

 5. Владеене на езика и боравенето със специализираната терминология при написването на концепцията;

 6. Познаване на административните и финансовите въпроси в областта на социалните дейности.

 

Източник:
Пресцентър Община Троян
Back to top button