Покана за Общо събрание на СЛРД Троян

Покана за Общо събрание на СЛРД Троян, Ловешка област, бе изпратена на имейла на редакцията.  Това събрание ще е отчетно-изборно. Ще бъде отчетена дейността на сдружението и приети бюджет 2021г. и основни насоки и програма за дейността на сдружението за 2021г.,  изменения на Устава на СЛРД Троян и други.

П О К А Н А

Управителният съвет на „Сдружение Ловно рибарско дружество-
Троян” гр.Троян със свое решение от 09.03.2021г. на основание чл.26,ал.3 от Устава на СЛРД Троян и чл.26, ал.1 от ЗЮЛНЦ свиква Общо събрание на 14.05.2021 г./петък/ от 16.00 часа в салона на читалище „Наука-1870“, гр. Троян при следния дневен ред:
1. Отчет за дейността и финансовото състояние на сдружението за 2020 г. и за мандата 2017-2021 година.
2. Отчет на Контролно ревизионната комисия за 2020 г. и за мандата 2017 – 2021 г.
3. Приемане на годишен финансов отчет на СЛРД Троян за 2020 г.
4. Приемане бюджет на сдружението за 2021 г.
5. Приемане на основни насоки и програма за дейността на сдружението за 2021 г.
6. Избор на ръководни органи на Сдружението – Председател , Управителен съвет и Контролно Ревизионна Комисия.
7. Избор на представители в ОС на НЛРС –СЛРБ София.
8. Издигане кандидатурата на инж. Васил Станке Василев за Председател на УС на НЛРС СЛРБ
9. Приемане изменения на Устава на СЛРД Троян.
10. Определяне на размера на членския внос за 2022 година.
11. Разни.
При липса на кворум за провеждане на Общото събрание на основание на чл.27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден с един час по-късно на същото място и със същия дневен ред.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Минко Акимов/

Покана за Общо събрание на Сдружение – ловно рибарско дружество. Повече информация в офиса на троянското ловно-рибарско  сдружение, находящо на ул.“Г.С.Раковски“ 35 в Троян, тел: 0887060102- инж. Сашо Василков, специалист по лова.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button