Последна фаза за изработването на окончателен проект на ОУП на Община Троян

Последна фаза за изработването на окончателния проект на Общ устройствен план на Община Троян (ОУПОТ) започва, съобщават от Община Троян. Изпълнител на проекта е „Национален център за териториално развитие“ ЕАД.

На 23.11.2015 г. в салона на Община Троян се състоя общественото обсъждане на предварителния проект на Общия устройствен план (ОУП) на Община Троян. В него участие взеха жители на общината, представители на бизнеса и институциите, както и общински съветници, Кметът на общината г-жа Михайлова  и  проф. Троева и арх. Еврев („Национален център за териториално развитие“ ЕАД).

Общият устройствен план на Община Троян цели създаване на териториална планова основа за устойчиво устройствено развитие, в съответствие с приетите стратегически документи за регионално развитие. Планът ще даде дългосрочно решение за устройство на територията на всички населени места от общината, отлагано години наред.

Липсата на ОУПОТ представлява сериозна бариера пред потенциалните инвеститори, се казва още в прессъобщението.

От общинска администрация напомнят, че в процеса на изработване на нов общ устройствен план до одобряването му през месец октомври, създаване на нови и изменение на действащи подробни устройствени планове може да се допуска единствено в случаите, когато:

1. Проектът на новия подробен устройствен план отговаря на предвижданията на проекта общ устройствен план;

2. Проектът за изменение на действащия подробен устройствен план отговаря на предвижданията на проекта за общ устройствен план.

Същественото в този общ устройствен план е активното отношение не само към урбанизираните, но и към извънурбанизираните (земеделските и горските) територии с прилагане на ландшафтно-устройствен и средови подход. Планът предвижда на определени места стопански гори да бъдат прекатегоризирани в категория гори със специално предназначение за поддържане на ландшафта и с рекреационно значение. Освен това са предвидени територии за превантивна устройствена защита, наречени условно “Ландшафтни паркове”, респ. “Крайречни ландшафтни паркове”. Това са територии с характерен традиционен троянски ландшафт и включват ливади, пасища, овощни градини, гори, реки.

 

 

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button