Дайте мнение за проект №2 – пешеходната алея до ул. „Васил Спасов“

Дайте мнение чрез гласуване в анкетата за проект №2 – пешеходната алея до ул. „Васил Спасов“Дайте мнение за проект №2 - пешеходната алея до ул. „Васил Спасов“

Сдружение „Местна инициативна група – Троян, Априлци, Угърчин“ обяви процедура №BG06RDNP001-19.552 – „МИГ-Троян, Априлци, Угърчин М 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура”, приоритетна ос „Мярка 19 Водено от общностите местно развитие“, подмярка 19.2 „Прилагане на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Община Троян има намерение да кандидатства по обявената процедура за получаване на безвъзмездна финансова помощ за реализиране на проект „Обновяване на площ за широко обществено ползване, предназначена за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение, намираща се в кв.46, гр. Троян, попадаща в имот с идентификатор 73198.504.199 и имот с идентификатор 73198.504.2 по кадастралната карта на гр. Троян“

Дайте мнение за проект №2 - пешеходната алея до ул. „Васил Спасов“
Проект №2 е алеята над Тийн зоната

Парковото пространство в кв. 46 е в централната част на гр. Троян. По югоизточната граница на квартала през 2012 г. е изградена подпорна стена, укрепваща брега към река Бели Осъм. През годините е извършено частично благоустрояване на терена – подравняване, отводняване, засаждане на дървета и изграждане на алея до подпорната стена в имот с идентификатор 73198.504.281.

Проектната разработка предвижда благоустройствени мероприятия при подхода към имота от северозапад, ремонт/реконструкция на изградените пешеходна алея от тротоарни плочки и отводнителен канал, и продължаване на пешеходната алея до ул. „Васил Спасов“, попадаща в имот с идентификатор 73198.504.199.

С оглед създаването на благоприятна физическа среда за отдих и игра се предвижда направа на навес с места за сядане, в югозападната част на имот с идентификатор 73198.504.281, изграждане на площадка за игра на деца и обособяване на зони за сядане по крайречната алея. Предвидено е парково осветление по алеята и кътовете за отдих и игра на открито, отговарящо на нормите за енергоспестяващо осветлениеДайте мнение за проект №2 - пешеходната алея до ул. „Васил Спасов“

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button