Обявиха конкурси за Старши експерти в община Троян

Обявиха конкурси за Старши експерти –  „Общинска собственост“ в дирекция „Общинска собственост и икономика“ – по служебно правоотношение и „Административно обслужване“ в отдел „Услуги на гражданите“  в Община Троян.

Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са степен на образование – висше с минимална образователно-квалификационна степен “Бакалавър“, съгласно КДА; с професионален опит – 1 година, съгласно КДА; ранг – V – ти младши, съгласно КДА.
3. Допълнителни изисквания са  компютърни умения – приложенията на MS Office, Internet;
4. Начин за провеждане на конкурса :

Решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията;
интервю.
5. Кандидатите за участие в конкурса следва да представят документи, както следва:

Заявление за участие в конкурса, съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;
Декларация по чл. 17, ал. 3 ,т. 1 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;

Документите за участие в конкурса се приемат в Центъра за административно обслужване на Общинска администрация – гр. Троян от 17.05.2022 година до 26.05.2022 година.

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник. При подаване на документите кандидатите се запознават на място в стая № 21 с длъжностната характеристика за конкурсната длъжност и с пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл.

Документите може да бъдат подадени и по електронен път на адрес: postbox@troyan.bg, като заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл задължително се подписват от кандидатите с електронен подпис. При подаване на документите по електронен път кандидатите получават длъжностната характеристика и информацията за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл., на посочения от тях e-mail.

7. Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в Общинска администрация – гр. Троян, при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

8. Допускането до участие в конкурса ще се извърши от конкурсна комисия, която в срок от 7 /седем/ дни от крайната дата за подаване на документите, ще изготви списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати, ще определи датата и мястото на провеждане на конкурса. Списъците и всички други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло на Общинска администрация – гр. Троян, както и на интернет страницата на Община Троян /www.troyan.bg/.

9. Кратко описание на длъжността: Извършване на бързи и съвременни административни услуги на гражданите и бизнеса, равнопоставено, честно и любезно отношение към всички потребители, открито общуване, равен достъп и пълна информация, качествено, ефективно и ефикасно обслужване. Комплексно административно обслужване, както като вътрешно-административно, така и с други администрации.

10. Размерът на основната заплата за заемане на длъжността се определя съгласно Приложение № 1 към чл.3, ал.2 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, приета с ПМС № 129 от 26.06.2012 година.

Минимален размер на основната месечна заплата: 710 лв., определен съгласно нормативните актове, регламентиращи формирането на възнаграждението и „Вътрешните правила за работната заплата“ на Община Троян. При определянето на индивидуалния размер на основната заплата на спечелилия конкурса кандидат се отчитат нивото на заеманата длъжност и изискванията за нейното заемане, и квалификацията и професионалния опит на кандидата, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението и вътрешните правила, прилагани в администрацията.

Може да прочетете ТУК и ТУК

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Проверете също
Close
Back to top button