Интересна идея – изграждане на младежко градче/селище в Троян

Интересна идея във връзка с демографският проблем в Троян, а именно – изграждане на младежко градче/селище. Чуйте във видеото.

Демографският проблем е  най-сложен за решаване в страната, в частност и в Община Троян, сподели кметът Донка Михайлова. В управленската програма на кмета на Община Троян в тази връзка е включена дейността по създаване на условия за безвъзмездно или преференциално предоставяне на терени – общинска собственост на млади семейства за изграждане на жилища за млади специалисти, подписали договори да работят и живеят в Троян за определен срок от време.
Общинската администрация счита за целесъобразно, дейността да бъде реализирана като изграждане на Младежко градче/селище върху поземлен имот – общинска собственост с идентификатор 73198.514.585 с площ 5671 кв.м. по кадастралната карта на гр.Троян (бивша детска градина в кв. „Ливадето“), чрез учредяване на безвъзмездно право на строеж за изграждане на еднофамилни жилищни сгради. Имотът предоставя възможност за строителството на 8-10 такива сгради, за което съществуващото градоустройство ще бъде съобразено с конкретните потребности за жилищно строителство и инфраструктурно осигуряване, в т.ч. алейна мрежа, места за паркиране, зона за отдих (детска площадка), озеленяване.
На предстоящото заседание на Общински съвет – Троян през м. юни Кметът на Община Троян ще внесе предложение за обявяването на поземлен имот с идентификатор 73198.514.585 по кадастралната карта на гр.Троян за имот частна общинска собственост и даване съгласие от общинския съвет за учредяване безвъзмездно право на строеж върху същия за изграждане на еднофамилни жилищни сгради с височина до 10 м., при условия и ред за подбор на кандидатите, определени от Общински съвет – Троян.
Общинската администрация вече подготви условия и ред за избор на кандидати, включващи: изисквания към кандидатите, необходими документи, място и срок за подаване на документите, подбор на кандидатите, ред за подбор на кандидатите, условия за сключване на договорите, неустойки по договорите и др. След приемането им от общинския съвет и провеждане на процедурата, ще бъдат определени лицата, на които общинският съвет да учреди безвъзмездно право на строеж.

 

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button