Община Троян предлага работа

Община Троян е обявила конкурс за длъжността – Началник отдел „Образование, култура, спорт и демографска политика“- по служебно правоотношение.

Месечното възнаграждение  е от 1000 до 1600 BGN (Бруто);

Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са :
– степен на образование – висше с минимална образователно-квалификационна степен “Бакалавър“, съгласно КДА;
– професионален опит – 4 години, съгласно КДА;
– ранг – III – ти младши, съгласно КДА.
3. Допълнителни изисквания:
– Професионална област – Педагогически науки;
– Компютърни умения – приложенията на MS Office, Internet;
4. Начин за провеждане на конкурса :
– решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията;
– интервю.

Документите за участие в конкурса се приемат в Центъра за административно обслужване на Общинска администрация – гр. Троян от 21.06.2022 година до 01.07.2022 година.8. Допускането до участие в конкурса ще се извърши от конкурсна комисия, която в срок от 7 /седем/ дни от крайната дата за подаване на документите, ще изготви списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати, ще определи датата и мястото на провеждане на конкурса. Списъците и всички други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло на Общинска администрация – гр. Троян, както и на интернет страницата на Община Троян.
9. Кратко описание на длъжността: Организира, ръководи, координира и контролира дейността в отдела за осъществяване на държавната политика в областта на образованието, спорта, културата, демографските и младежки политики на територията на Община Троян.

Годишният отпуск  е от 25 до 28 дни.

 

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button