В четири общини на област Ловеч язовирите се стопанисват правилно

В останалите четири - Ловеч, Троян, Тетевен и Угърчин - са нужни мерки за поддръжка

В четири общини  от Област Ловеч язовирите се стопанисват правилно, в останалите четири са нужни мерки за поддръжка е установено след извършен проверка от Областна администрация.

Язовирите и съоръженията към тях се стопанисват правилно в четири общини от област Ловеч – Априлци, Летница, Луковит и Ябланица, на територията на останалите четири – Ловеч, Троян, Тетевен и Угърчин, е необходимо собствениците да предприемат мерки и действия за поддръжка. Това е констатацията на комисията, извършила проверка на 71 язовира на територията на област Ловеч през май и юни. Установено е, че състоянието на язовирите се е подобрило след дадените през есента на миналата година предписания, като по-голяма част от тях са изпълнени или са в процес на изпълнение.
Задачата на междуведомствената комисия, назначена със заповед на областния управител в изпълнение на възложените му задължения по Закона за водите, беше да обследва техническото и експлоатационното състояние на потенциално опасните водни обекти и да провери изпълнението на предписанията от последните проверки, да проконтролира наличието на незаконни водовземания, подприщващи съоръжения, незаконни постройки, огради и складирани материали в отточните дерета на язовирите.
21 от проверените язовири са класифицирани съгласно Наредбата за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях и за осъществяване на контрол на техническото им състояние в първа висока степен на потенциална опасност, 21 във втора значителна степен и 29 в трета ниска.
При проверката е констатирано, че за по-голямата част от язовирните стени има назначен оператор на основание Закона за водите. Предоставени са данни за параметрите на язовирната стена и облекчителните съоръжения (дължина и височина на стената, водно количество на основния изпускател и преливника, водосборна област на язовира, завирен обем). На някои обаче не се осъществяват в пълен обем ремонт, поддръжка и техническа експлоатация на съоръженията.
Сред дадените предписания са предприемане на дейности по почистване на храстовидна и дървесна растителност по сухия, водния откос и отводящите дерета до 500 метра след язовирната стена. За част от язовирите, класифицирани в първа висока степен на потенциална опасност, са дадени предписания със съответните срокове на изпълнение за актуализиране или привеждане в пълно съответствие на разработените аварийни планове с изискванията на Наредбата.
Направените констатации за язовирните стени са отразени в протоколите на комисията, те са предоставени на собствениците за изпълнение на предписанията.

 

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button