Община Троян се включва в подпомагане за изхранването на децата от бедни семейства

Подпомагането ще става под формата на ваучери/карти за Детска кухня

Директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05SFPR003-1.006 „Детска кухня“ по Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021-2027. е проект в който Община Троян се присъедини като партньор на Агенция за социално подпомагане. Това научихме от Марияна Николова – началник на отдел „Социална политика“ към общинска администрация.
Целта на проекта е подкрепа на здравословно и пълноценно хранене на децата в най-ранна детска възраст.
Основна целева група за подпомагане са деца на възраст от 10 месеца до 3 години, в т.ч. и деца с увреждания на:
1. семейства без доходи или с ниски доходи, които не са в състояние или са в затруднение да осигурят здравословно и пълноценно хранене на децата си, в т.ч. и за деца с увреждания;
2. самотни родители (осиновители) с ниски доходи;
3. приемни семейства и семейства на роднини или близки, при които има настанени деца.
Подпомагането ще става под формата на ваучери/карти за Детска кухня.
За да бъде предоставена подкрепа, Дирекция „Социално подпомагане“ – Троян ще извършва оценка за всеки отделен случай, както по отношение на нуждата от храна, така и за необходимостта от получаване на подходящи услуги, които се предоставят на територията на общината.
Община Троян има капацитет за осигуряване на детско хранене за деца от 10 месеца до 3 годишна възраст на своята територия, в съответствие с националната нормативна уредба, касаеща дейността на детските кухни и здравните изисквания към тях, чрез Детска млечна кухня „Вкусотийка“ – гр. Троян и разкритите пунктове за раздаване на храна.
Едновременно с предоставянето на храна ще бъдат реализирани групово и индивидуално ориентирани съпътстващи мерки за подкрепа. Предоставяните съпътстващи мерки по програмата ще са ориентирани към нуждите на обхванатите лица и групи и ще бъдат механизмът, чрез който подпомаганите ще се насочват към конкретни мерки за социално включване.
Ще се предприемат комплексни мерки за подкрепа и развитие на родителски умения, семейно консултиране и подкрепа, а там където е възможно – и за намиране на работа, като средство за преодоляване на бедността и зависимостта от системата за социално подпомагане.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button