Информация на РЗИ – гр. Ловеч за извършени проверки на обекти с обществено предназначение 13-17 февруари 2017г

За периода 13.02.2017г. – 17.02.2017г. здравните инспектори при РЗИ – гр. Ловеч извършиха 73 проверки на обекти с обществено предназначение 5 места за настаняване, 2 фитнес центъра, 1 читалище, 1 окомпютърна зала, 2 игрални зали, 17 фризьорски салона, 1 обществена баня, 8 обекта за съхранение и търговия с козметични продукти, 1 транспортно средство със специално предназначение, 11 детски градини,1 местен водоизточник, 8 училища, 2 музикални школи, 1 минерален водоизточник, 1 дом за възрастни, 3 плувни басейна и 8 хотела в гр. Ловеч, с. Борима, с. Дълбок Дол, с. Голяма Желязна, с. Глогово, с. Градежница, с. Чифлик, с. Шипково, с. Бежаново, с. Ъглен, гр. Априлци, с. Дойренци и с. Александрово. Не са установени несъответствия с нормативната уредба.

През седмицата са извършени и 8 проверки в кухненски блокове на детски градини за спазване изискванията на Наредба №6/2011 за здравословно хранене на децата в детските заведения в селата Дълбок дол, Александрово, Галата и 1 проверка на ученически стол за спазване на здравословното хранене на учениците в СУ с.Александрово. Извършен е и контрол за спазване на учебните разписания в селата Александрово и Борима. Не са установени нарушения на здравното законодателство.

По повод жалба за нарушение на забраната за тютюнопушене на закрити обществени места е извършена проверка с представител на икономическа полиция в игрална зала, гр. Ловеч, при която е установено, че в обекта се пуши. Съставен е акт за установено административно нарушение на клиент.

Във връзка със започване на втория срок на учебна 2016/2017г., РЗИ гр.Ловеч приключи оценяването на седмичните учебни разписания, съгласно Наредба №10/2014 г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания. Всички 56 училища в област Ловеч са със съгласувани учебни разписания, които подлежат на текущ контрол за спазването им.

През седмицата са извършени и 8 проверки в аптеки по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и Закона за контрол на наркотичните вещества, без нарушения. В хода на проверките и във връзка със заповед на Изпълнителния Директор на ИАЛ за спиране и блокиране на лекарствения продукт „Имунофан” спрей, производител научно производствено предприятие „Бионокс” Русия, вносител „Бионокс АН” ООД – гр. София не са открити наличности от посочения продукт.

През изминалия период в лабораторията на РЗИ са изследвани 8 проби питейни води от централни водоизточници от с.Калейца, с.Дебнево, с.Старо село, с.Добродан, с.Дълбок дол, с.Борима, с.Голяма Желязна, с.Врабево. По изследваните микробиологични и химични показатели пробите води съответстват на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели (ДВ, бр. 30/28.03.2001 г.).

В Регионалната картотека на медицинските експертизи са приети и обработени 95бр. заявления от пациенти и медицинската документация към тях за освидетелстване и преосвидетелстване от ТЕЛК. Проверени и заверени от лекар-експерт са 118 експертни решения. Обжалвано в срок е едно експертно решения до НЕЛК-София, изпратени са 44 броя експертни решения до заинтересовани лица съгласно Закона за здравето.

През седмицата приключи отчетната кампания 2016/2017 за лечебните и здравните заведения. Всички лечебни заведения са представили годишните си отчети, с изключение на 5 лечебни заведения за извънболнична помощ, в които предстои проверка и съставяне на акт за установено административно нарушение.

За периода 13. 02. 2017 – 19. 02. 2017 година включително на територията на област Ловеч са регистрирани следните заразни заболявания и са предприети противоепидемични мерки както следва:

Дихателни инфекции:

  • Варицела – 7 сл. – гр. Априлци 5 сл.; по 1 сл за гр. Троян и с. Баховица

  • Туберкулоза – 1 сл. за гр. Ловеч

Чревни инфекции

  • Ротавирусен гастроентерит – 1 сл. за гр. Луковит

От групата на Вирусните хепатити е регистриран 1 случай на Хепатит С за с. Орешак.

Острите респираторни инфекции за гр. Ловеч се задържат на ниско ниво, оформена заболяемост от 64.69 на 10 хиляди население.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Проверете също
Close
Back to top button