Информационен бюлетин на РЗИ гр. Ловеч -06.03.2017 г. – 10.03.2017 г

За периода 06.03.2017 г. – 10.03.2017 г. здравните инспектори при РЗИ гр. Ловеч извършиха 31 проверкина обекти с обществено предназначение – 5 фризьорски и козметични салона, 5 плувни басейна, 3 сауни, 3 обекта за съхранение и търговия с козметични продукти, 3 хотела, 3 училища, 2 центъра за работа с деца, 2 ученически и 1 студентско общежитие и по 1 обект – място за настаняване, концертна зала, игрална зала, местен водоизточник, в гр. Ловеч, гр. Троян, с. Чифлик и с. Бели Осъм.

В хода на текущия контрол е съставен 1 акт за установено административно нарушение от физическо лице – козметик в козметичен салон гр. Ловеч, който не е извършил задължителните периодични медицински прегледи и изследвания.

През периода са взети 5 проби вода от плувни басейни за изпитване по химични и микробиологични показатели, съгласно Инструкция 34 за хигиена на спортните обекти и екипировката. Не са установени отклонения от нормативните изисквания.

В посочения период са извършени още 2 проверки на ученически стол и бюфет за спазване на здравословното хранене на учениците в гр.Тетевен, без установени нарушения на здравното законодателство и 3 проверки в училища на гр.Тетевен и с.Български извор за спазване на съгласуваните от РЗИ учебни разписания, също без нарушения.

Извършени са 19 проверки за спазване забраните за тютюнопушене в обекти за хранене и развлечения и административни обекти в гр.Ловеч, гр. Тетевен и селата Владиня, Дойренци, Горан и Йоглав, като е констатирано, че забраните се спазват.

За отчетният период са проведени две заседания на Регионалния съвет за контрол на експертизата на временната неработоспособност.

Разгледани са пет жалби срещу болнични листи от Директорите на ТП на НОИ – гр. Ловеч, гр. Русе и София-област и насочени за повторна експертиза към съответната ЛКК.

В Регионалната картотека на медицинските експертизи са приети и обработени 113 заявления от пациенти и медицинската документация към тях за освидетелстване и преосвидетелстване от ТЕЛК. Подадените заявления са 88. Обжалвани са в срок 2 експертни решения до НЕЛК-София. Изпратени са 57 броя експертни решения до заинтересовани лица, съгласно Закона за здравето.

Служител от Дирекция „Медицински дейности” е взел участие в заседание на Съвета по осиновяване към Регионална дирекция „Социално подпомагане”.

За периода няма постъпили сигнали от ЦСМП-Ловеч за отказ от хоспитализация на пациенти в лечебните заведения за болнична помощ.

За периода 06.03.2017 – 12.03.2017 г., включително на територията на област Ловеч са регистрирани следните заразни заболявания и са предприети противоепидемични мерки, както следва:

Дихателни инфекции:

Варицела – общо 12 случая – 7 за гр. Ловеч; 3 за гр. Априлци и по 1 за гр. Троян и с. Баховица;

Скарлатина – 1 случай за гр. Ловеч за ДГ „Радост“. Изследвани са 21 контактни – деца и персонал. Установени са две деца, носители на бета-хемолитичен стрептокок, които са отстранени от детското заведение и са насочени към личните лекари за лечение.

Туберкулоза – 1 случай за с. Брестница

Чревни инфекции

Ротавирусен гастроентерит – общо 5 случая – 2 за гр.Луковит и по 1 случай за гр. Ябланица, гр. Ловеч и гр. Троян;

Ентероколит – 2 случая – по 1 за гр. Луковит и с. Дойренци

От групата на Вирусните хепатити са регистрирани 2 случая на Хепатит А – по 1 за гр. Троян на 10 г. ученик в ОУ с. Орешак и за с. Горно Трапе на 8 г. ученик в ОУ с. Врабево. Предприети са противоепидемични мерки спрямо контактните.

За периода са регистрирани и два случая на сексуално-предавани инфекции, съответно

Сифилис – 1 случай за гр. Троян

Хламидийна инфекция – 1 случай за с. Баховица

От групата на паразитните заболявания е регистриран 1 случай на Жиардиаза (Ламблиоза) за гр. Ловеч

Острите респираторни инфекции за гр. Ловеч се задържат на ниско ниво, оформена заболяемост от 76, 45 на 10 хиляди население.

В рамките на Национална програма за намаляване на въздействието на радон в сгради върху здравето на българското население и в изпълнение на работната програма за 2017 г., в началото на м.март стартира нов етап от Националното проучване на концентрацията на радон в жилищни сгради.

Предвид особеностите на вариацията на радона в сгради през различните сезони на годината се налага прецизно проучване, което ще се проведе в четири фази, съобразно сезоните, с продължителност от три месеца, като се обхване една календарна година.

Провеждането на Националното проучване се извършва по Процедура “Разпределяне на детектори при провеждане на Национално проучване за нивата на радон в сгради”.

Експерти на РЗИ гр.Ловеч с активното съдействие на членове на Областния координационен съвет по програмата, разпределиха детектори за 30 къщи в градовете Ловеч, Троян, Тетевен и Луковит, като започна обхождане на населените места “до врата” на жилищата за поставяне на детекторите от първа фаза. Домакинствата са инструктирани за правилата при използването им.

Събраната информация поетапно ще се изпраща за обработка и анализ в Националния център по радиобиология и радиационна защита гр.София.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button