Троянският парламент утре ще заседава

 Председателят на Общински съвет  свиквам   деветнадесето  заседание  на   Общинския съвет на 30 март 2017 год. (четвъртък) от 13.30  часа в салона на Община Троян

Ще се разглеждат 35 т. Ще бъде изслушан отчетът на  г-жа Радостина Петкова,ще бъде внесено предложения за увеличение на заплатите на кметовете, за паметника в Дойран, за нова махала в Белиш и др.

  П Р О Е К Т  З А   Д Н Е В Е Н  Р Е Д  

 

 1. Информация относно борбата с престъпността, състоянието на обществения ред и безопасността на движението на територията на Община Троян за 2016 г.

 

        докл. Радостина Петкова –

                                                                                          Началник РУ-Троян.

 

 1. Наредба № 5 за условията и реда за вписване на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие в регистър на Община Троян. (Вх.№ ОбС-107/20.03.2017 г.)

 

 1. Отчет за изпълнение на Общинска програма за закрила на детето в община Троян за 2016 г. и приемане на Общинска програма за закрила на детето в община Троян за 2017 г. (Вх.№ ОбС-106/20.03.2017 г.,)

 

 1. Приемане отчет за дейността на Общинската комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ОбКБППМН) – гр. Троян през 2016г. и План – програма за дейността на ОбКБППМН – гр. Троян през 2017 г. (Вх.№ ОбС- 104/20.03.2017 г.)

 

 1. Приемане на Отчет на плана за реализираните дейности през 2016 г. и приемане на План за 2017 г. в изпълнение на Програма за младежта за периода 2016-2017 г., приета с Решение № 142 от 28.04.2016 г. (Вх.№ ОбС- 105/20.03.2017 г.)

 

 1. Отчет на Общинска програма за опазване на околната среда в община Троян с период на действие 2013 – 2020 година и приложената към нея Актуализирана общинска програма за управление на дейностите по отпадъците 2016-2020 година. (Вх.№ ОбС-108/20.03.2017 г.)

 

 1. Кандидатстване с едно общо проектно предложение на Общините Троян и Априлци по процедура BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“ по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ (Вх.№ ОбС-109/20.03.2017 г.)

 

 1. Кандидатстване на Община Троян с проектно предложение „Насърчаване на социалното предприемачество в Общинско предприятие „Комунални услуги – Троян“ по процедура за подбор на проекти BG05М9ОР001-2.007 „Развитие на социалното предприемачество“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. (Вх.№ ОбС-123/21.03.2017 г.)

 

 1. Годишен доклад за 2016 г. за наблюдение на изпълнението на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Троян с времеви хоризонт до 2020 г. (Вх.№ ОбС-110/20.03.2017 г.,)

 

 1. Годишен доклад за 2016 г. за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Троян 2014 – 2020 г. (Вх.№ ОбС-111/20.03.2017 г., )

 

 1. Бюджетна прогноза за периода 2018-2020 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за месни дейности. (Вх.№ ОбС-83/02.03.2017 г.,)

 

 1. Определяне на работни заплати на кметове на населени места. (Вх.№ ОбС-112/20.03.2017 г.)

 

От т.2 до т.12 вкл.

докл. Донка Михайлова –

                                                                                                         кмет на Община Троян.

 

 1. Изменение на Решение на ОбС-Троян № 27/17.12.2015 г., относно Определяне представител и заместник представител на Община Троян в Общото събрание на Регионално сдружение на Общините „Централна Стара планина“. (Изх.№ И-ОбС-65(1)/27.02.2017 г.)

 

 1. Отпускане на еднократна помощ в подкрепа провеждане на Всебългарски събор „Към завета – Кубрат – 105“ и изграждане на Мемориален комплекс на гроба на Кан Кубрат, намиращ се в село Малая Перешчепина, Полтавска област, Република Украйна. (Изх.№ И-ОбС-86(1)/20.03.2017 г.)

 

По т.13 и т.14

                                                                                        докл.Николай Тодоров –

                                                                                                                          председател на ОбС.

 

 1. Даване на разрешение на “МБАЛ – Троян” – ЕООД, гр. Троян, за отдаване по наем на 1 кв.м. от фоайето на болницата. (Вх.№ ОбС-114/20.03.2017 г.)

 

 1. Продажба на недвижими имоти – общинска собственост с идентификатори 02302.820.9, 02302.820.81 и 02302.820.120 по кадастралната карта на с.Балабанско. (Вх.№ ОбС-115/20.03.2017 г.)

 

 1. Продажба на недвижим имот – общинска собственост с идентификатор 73198.472.2 по кадастралната карта на гр.Троян. (Вх.№ ОбС-116/20.03.2017 г.)

 

 1. Продажба на недвижим имот – общинска собственост с идентификатор 73198.452.9 по кадастралната карта на гр.Троян. (Вх.№ ОбС-117/20.03.2017 г.)

 

 1. Допълнение към списъка на земеделските земи от Общинския поземлен фонд (ОПФ), които могат да се отдават под аренда, приет с Решение № 483-ІІ, т.1/25.10.2001 г. на Общинския съвет – Троян и отдаване на имотите под аренда чрез публичен търг или по реда на чл.24а, ал.6 от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи (ЗСПЗЗ)(Вх.№ ОбС-118/20.03.2017 г.)

 

 1. Предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд (ОПФ) по реда на § 27, ал. 2, т.1 от ПЗР на ЗИД на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи (ДВ, бр. 62 от 2010 г.) на наследниците на Илия Маринов Радевски в землището на с. Добродан. (Вх.№ ОбС-119/20.03.2017 г.)

 

 1. Предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд (ОПФ) по реда на § 27, ал. 2, т.1 от ПЗР на ЗИД на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи (ДВ, бр. 62 от 2010 г.) на наследниците на Минко Данчев Мочев в землището на с. Дълбок дол. (Вх.№ ОбС-120/20.03.2017 г.)

 

 1. Предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд (ОПФ) по реда на § 27, ал. 2, т.1 от ПЗР на ЗИД на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи (ДВ, бр. 62 от 2010 г.) на наследниците на Минко Данчев Мочев в землището на с. Дълбок дол.(Вх.№ ОбС-121/20.03.2017 г.)

 

 1. Предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд (ОПФ) по реда на § 27, ал. 2, т.1 от ПЗР на ЗИД на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи (ДВ, бр. 62 от 2010 г.) на наследниците на Минко Данчев Мочев в землището на с. Дълбок дол.(Вх.№ ОбС-122/20.03.2017 г.)

 

 1. Утвърждаване на име на махала „Дудевска“ в с. Белиш, община Троян, област Ловеч. (Вх.№ ОбС-88/10.03.2017 г.)

 

 1. Предложение за отпускане на персонална пенсия по реда на чл.92 от КСО на Станимир Найденов Нанков от с.Бели Осъм, ул. „Стоян Българенчето“ №250. (Вх.№ ОбС-102/20.03.2017 г.)

 

 1. Отпускане на еднократна социална помощ на Петрана Нейкова Минкова от гр.Троян, ул.“Васил Левски“ №184, вх.А, ет.2, ап.4. (Вх.№ ОбС-103/20.03.2017 г.)

 

 1.    Разрешение за допускане изработване на подробен устройствен план-план за застрояване /ПУП-ПЗ/ по реда на чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ на поземлен имот с идентификатор 72309.49.6, м. „Коман”, село Терзийско, община Троян. (Вх.№ ОбС-93/15.03.2017 г.)

 

 1. Разрешение за допускане изработване на подробен устройствен план-план за улична регулация ПУП-ПУР/ чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията/ЗУТ/ на второстепенна улица с идентификатор 02302.173.133, мах. „Габърска/, община Троян. (Вх.№ ОбС-92/15.03.2017 г.)

 

 1. Разрешение за допускане изработване на подробен устройствен план-план за регулация и застрояване за частично изменение на застроително-регулационния план /ПУП-ПРЗ за ЧИЗРП/ по реда на чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията/ЗУТ/ на строителен квартал 33, с. Дебнево, община Троян. (Вх.№ ОбС-99/15.03.2017 г.)

 

 1. Разрешение за допускане изработване на подробен устройствен план-план за регулация и застрояване за частично изменение на застроително-регулационния план /ПУП-ПРЗ за ЧИЗРП/ по реда на чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията/ЗУТ/ на поземлен имот с идентификатор 05445.150.3006-частна общинска собственост, попадащ в терен за озеленяване, село Борима, община Троян. (Вх.№ ОбС-94/15.03.2017 г.)
 2. Разрешение за допускане изработване на подробен устройствен план-план за застрояване /ПУП-ПЗ/ по реда на чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията/ЗУТ/ на поземлен имот с идентификатор 16986.7.238, м. „Поленето”, село Горно Трапе, община Троян. (Вх.№ ОбС-98/15.03.2017 г.)
 3. Допускане по реда на чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за изработване на проект на Подробен устройствен план за регулация и застрояване за частично изменение на Застроително – регулационния план (ПУП – ПРЗ за ЧИЗРП) в строителен квартал 47, гр. Троян, ЦГЧ – обект от капиталовата програма на Община Троян. (Вх.№ ОбС-96/15.03.2017 г.)

 

 1. Допускане по реда на чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за изработване на проект за Подробен устройствен план за улична регулация на имоти с идентификатори 73198.502.269, 73198.133.42 и 73198.133.41, публична общинска собственост; обект от капиталовата програма на Община Троян. (Вх.№ ОбС-95/15.03.2017 г.)

 

 1. Допускане по реда на чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за изработване на проект на Подробен устройствен план за улична регулация (ПУП – ПУР) на улица „Голяма Рибна“, град Троян, засягаща имоти с идентификатори 73198.509.232, 73198.508.394 и 73198.508.395 – публична общинска собственост – обект от капиталовата програма на Община Троян. (Вх.№ ОбС-97/15.03.2017 г.)

 

 1. Допускане по реда на чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за изработване на проект на подробен устройствен план – Схема на техническата инфраструктура за изграждане на канализационна мрежа на част от гр. Троян в обхвата на улици: ул. “Хан Аспарух”; ул. „Георги Бенковски”; ул. „Петко Р. Славейков”; ул. „Васил Спасов”; ул. „Асен и Петър”; ул. “Дядо Петър Табаков”; част от ул. “Васил Левски“ от ОТ 590 до ОТ 539 и от ОТ 119 до ОТ 116; част от ул. “Радецки” от ОТ 161 – 169 до ОТ 156; част от ул. „Кирил и Методий” от ОТ 561 до ОТ 544; част от ул. „Стара планина” от 580 до ОТ 1175. (Вх.№ ОбС-113/20.03.2017 г.)

 

От т.15  до т.35 вкл.

докл. Донка Михайлова –

                                                                                                         кмет на Община Троян.

Николай ТОДОРОВ

Председател  на  ОбС – ТРОЯН

 

 

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button