И Н Ф О Р М А Ц И Я от началникът на РУ на МВР -Троян

ОТНОСНО: Борбата с престъпността, състоянието на обществения ред и

безопасността на движението на територията на Община Троян

за 2016 година

Рег.№ 359000-  2087/  27.02.2017г.

        ДО

                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

        ГРАД ТРОЯН

И Н Ф О Р М А Ц И Я

от  Радостина Петкова

Началник Районно Управление – Троян

 Районно управление град Троян осъществява дейността си в централната част на Северна България, на територия от 1 130 кв. км. Обслужва Общините Троян и Априлци, обхващащи 2 града и 24 села.

През изминалата 2016 година имаме повишаване на регистрираните престъпления с 26 бр., като са заведени общо 473 ЗМ. През 2015г. са регистрирани 447 бр., а през 2014г. 401 бр. ЗМ. Такова повишение на криминалната престъпност се отчита на територията на цялата област, като основни криминогенни фактори влияещи за това са икономическата криза, безработицата, повишаване на населението с нисък социален статус, обезлюдяването на малките населени места и др. Чисто криминалните престъпления обаче намаляват, което е много добър показател. Основно криминалните престъпления се извършват в градската част на общината, като кражбата на имущество остава най-масовото престъпление и през 2016г. По отношение на регистрираните тежки престъпления, през годината нямаме извършени убийства, има регистрирани три грабежа, като всичките са разкрити.

 

I.По борбата с криминалната престъпността

 

През 2016г. в РУ – Троян са регистрирани 355бр. престъпления, от които 313 криминални и 42 икономически. През 2015г. в РУ – Троян са регистрирани  360бр. престъпления, от които 317 криминални и 43 икономически. През 2014г. са регистрирани общо 325, от които 292 криминални и 33 икономически. От данните се вижда, че имаме намаление на общия брой престъпления с 1,01%, като при криминалните престъпления намалението е с 4 бр. или с 1.01 %, а при икономическите с 1 бр. или с 1%. Както се вижда  нивото на криминалните престъпления бележи лек спад, като оперативната обстановка се запазва през последните години на едно ниво.

От извършените през годината 313 бр. криминални престъпления, са разкрити 188 бр., което прави процент на разкриваемост от 60,06%. През 2015 година са регистрирани 317 бр. криминални престъпления, са разкрити 216бр., което прави процент на разкриваемост от 68%., което показва едно устойчивост по работата и разкриването на криминалните престъпления.

 

 

 

За цялата Ловешка област са регистрирани общо 2 976 бр. ЗМ, като от тях са останали за работа 2 073 бр. престъпления. За сравнение през 2015г. са били съответно 2 545 бр. ЗМ от които останали за работа 1892. Както беше посочено в началото, през отчетната година се наблюдава ръст на регистрираните престъпления в Ловешка област. Процента на разкриваемост за областта е 49.49 %, като през 2015г. е 32,93 %, както е видно от данните се наблюдава подобрение на процента на разкритите престъпления с близо 7 %. Разкриваемостта на регистрираните престъпления в РУ – Троян е с 8 % по висока от средната за ОДМВР – Ловеч.

Извършени криминални престъпления

Година Общо престъпления От тях криминални Разкрити Неразкрити % разкриваемост
2016 355 313 188 125 60,06
2015 360 317 216 101 68

 

 

    Работа по видове криминални престъпления

През 2016г. няма извършено убийство, регистрирани са три грабежа – и трите са разкрити. Нямаме блудства и изнасилвания. През 2015г. има регистрирано едно убийство, което е разкрито, както и три грабежа – също разкрити. Нямаме блудства и изнасилвания.    През изминалата година има извършени четири  кражби на МПС като две са разкрити, през 2015г. е имало една кражба която е разкрита.

 

Вид престъпление Година Общ бр. прест. Разкрити Нераз-крити % разкриваемост
Убийство 2016 0 0 0 0
2015 1 1 0 100
Изнасилване 2016 0 0 0 0
2015 0 0 0 0
Грабеж 2016 3 3 0 100
2015 3 3 0 100
Кражби /общо/ 2016 124 68 56 61
2015 143 88 55 62
Домови кражби 2016 26 13 13 50
2015 36 19 17 53
Кражби

на МПС

2016 4 2 2 50
2015 1 1 0 100
Хулиганство 2016 2 1 1 67
2015 3 2 1 67

 

При направения анализ на оперативната обстановка по криминална линия през изтеклата година се установява следното:

 

 

 

 1. През 2016г. от извършените 313бр. криминални престъпления – 55 бр. са престъпления по транспорта и като чисто криминални престъпления  остават 258бр., а от разкритите 188бр. криминални престъпления – 55бр. са разкрити транспортни престъпления, т.е. като разкрити чисто криминални престъпления остават 133бр.,което прави 51,55% разкриваемост на чисто криминалните престъпления.
 2. От останалите 258бр. чисто криминални престъпления извършени през годината, 124бр. са кражби на имущество, което показва, че делът на кражбите е 48% от всички извършени криминални престъпления. За 2015г. този процент е бил 57%. Това показва, че се наблюдава намаление на дела на кражбите спрямо общия брой на криминалните престъпления за разлика от предходните години с 9 %.
 3. През 2016г. са разкрити 68бр. кражби на имущество, с процент на разкриваемост 61%, а През 2015г. са разкрити 88бр. кражби на имущество, с процент на разкриваемост 62%, което показва леко увеличение по този показател.
 4. През 2016г. са регистрирани 26бр. домови кражби, от които са разкрити 13бр., с процент на разкриваемост 50%. През 2015г. са регистрирани 36бр. домови кражби, от които са разкрити 19бр., с процент на разкриваемост 53%.  Делът на домовите кражби спрямо общия брой кражби за 2016г. е 21%, за 2015г. е бил 25%, а за 2014г. 18%. Това се дължи на добрата работа по превенцията.

Данните посочват намаление на домовите кражби  спрямо 2015г. Важно е да се отбележи, че по-голяма част от домовите кражби се извършват в селските, слабо населени и рядко посещавани райони, което много затруднява работата по тях.

 

През 2016г.  са разкрити общо 245бр. престъпления  извършени от 252бр.извършители, в съучастие са извършени 17 бр. престъпления.

През 2015г.  са разкрити общо 264бр. престъпления  извършени от 256бр.извършители, в съучастие са извършени 40 бр. престъпления.

През 2014г. са разкрити общо 261бр. престъпления  извършени от 271бр.извършители, в съучастие са извършени 25 бр. престъпления.

За 2016г. извършителите на криминалните престъпления  са 218бр.,а икономическите са 15 бр.За 2015г. извършителите на криминалните престъпления  са 239бр.,а икономическите са 17бр.    , за 2014г. на криминални престъпления са 237бр., а на икономически са 34бр.

 

По  основни видове престъпления разкритите извършители през 2016г.  са както следва:

 

– убийство по непредпазливост-чл.122-125   – 1бр. извършител извършил 1бр.

–  трансп. убийство по непредпазливост-чл.122-125   – 1бр. извършител извършил 1бр.

– Ум.средна тел.повреда-чл.129,131-131a       – 4бр. извършители извършили 4бр.

– Ср.тел.повреда поради непредпазливост чл.133,134         –  0бр. извършител извършил 0бр.

– Тр.тел.повр.непр.-чл343,ал1,б.б,а2,б.а           – 2бр. извършители извършили 2бр.

-принуда чл.143,144                                           –   5бр.извършители извършили 5бр.

– Нар. Непр. На жилище – чл.170                      – 2бр. извършители извършили 2бр.

– Прест.п/в брак и семейство-чл.176-186          – 2бр. извършители извършили 2бр.

– Кражба-чл.194                                                   – 54бр. извършител извършил 53бр.

– Кражба от.обстоят.-195(без а1,т6и10,а3)         – 13бр. извършител извършил 20бр.

– кражба на оръжие чл.195                                  -2бр. извършители извършили 3бр

– кражба при рецидив чл.196                                  -1бр. извършители извършили 1бр

 

– Грабеж-чл.198                                                   -1бр. извършители извършили 1бр.

– Присвояване-чл.201-205                                   -1бр. извършител извършил 1бр.

– Обсебване-чл.206                                               -2бр. извършители извършили 2бр.

– Измама-чл.209-211,213                                     -5бр. извършители извършили 6бр.

– Унищ./повреждане на имущество-216-216а       -2бр. извършители извършили 3 бр.

– Прест.в стоп.отрасли-228-240(без 239)          -20бр. извършители извършили 23бр.

– Злоупотреба с доверие –чл. 217                       – 2 бр. Извършени извършители – 2

– Прест.п/в пар. и кред. с-ма-чл.243-249         -3бр. извършител извършил 3бр.

– Прест.п/в прот.правосъдие-чл.286-300         -4бр. извършители извършили 2бр

– Документни престъпления – чл.308-319      -3бр. извършители извършили 4бр.

– Хулиганство-чл.325                                     -2бр. извършители извършили 3бр.

– Палеж-чл.330-333                                         -3бр. извършители извършили 5бр.

– Незак.пр-во,прит.,изп.на ВОБ-337-339б    -4бр. извършители извършили 5бр.

– Подправяне рег.номера на МПС-чл.345а     -3бр. извършител извършил 3бр.

– Пр.наркот.-242-2-3;253-4;270-2;282-5;35  -21бр. извършител извършил 19бр.

– Прест.по транспорт-340-343,ал1,б.а;344   -3бр. извършители извършили 3бр.

– Упр.МПС след употр.алкохол.нарк.-343б    – 52бр.извършители извършили 52бр.

– Упр.МПС в срок АН-349а-351,354,355-356   – 16бр.извършители извършили 15бр.

– Др. общооп. прест.-чл.356а-356в          – 10бр.извършители извършили 11 бр.

 

   

   

    Състояние на оперативната обстановка по линия “Наркотици”

 

На територията обслужвана от РУ- Троян за последните години се наблюдава нарастване на търговията и употребата на наркотици, като основни потърпевши са подрастващите.

Поради това основен приоритет в плана за работа на управлението и за 2016година беше продължаване на борбата и превенцията срещу разпространението и употребата на наркотични вещества в региона. Ежемесечно се извършваха специализирани полицейски операции по тази линия, в които участват голям брой служители. Периодично се извършват проверки в дискотеките и питейните заведения, за които в РУ – Троян има данни че се посещават от лица регистрирани по линия „Наркотици” като разпространяващи или употребяващи наркотици.

В РУ – Троян се водят на отчет 65 лица по линия „Наркотици”, като това са лица, които или са залавяни с наркотици, или е получена достоверна информация, че употребяват или разпространяват такива вещества.

През 2016г. по линията са регистрирани общо 20бр. престъпления: 19бр. за притежание и  1бр. за отглеждане на наркотични вещества. През 2015г. по линията са регистрирани общо 31бр. престъпления: 5бр. за разпространение, 25бр. за притежание и  1бр. за отглеждане на наркотични вещества. През 2014г. по линията са регистрирани общо 28бр. престъпления: 6бр. за разпространение, 20бр. за притежание и  2бр. за отглеждане на наркотични вещества.

Основен наркотик, който се разпространява и употребява в региона е  марихуаната. Тревожно е, че все по-модерни сред младежите са така наречените „твърди” наркотици – метаамфетамини и пико. Все по-бързо в града навлиза и т.н. дизайнерска дрога – различни чайове, които се поръчват свободно по интернет, при употреба имат почти същия ефект, не подлежат на контрол и изземване, но които, при неправилна употреба, са много опасни за здравето на младежите.

Благоприятна среда за разпространението на дрога са районите на училищата. Това наложи да се вземат допълнителни мерки от служителите на РУ – Троян.

По характерни случай по тази линия през годината са:

На 10.09.2016г., след получена в РУ – град Троян, оперативна информация и предприетите незабавни ОИМ, в момент на техническа обработка /поливане/  на 41 броя стръкове с канабис /марихуана/  , засадени в м. „Миховска”, землището на с. Орешак, общ. Троян, е заловено лице от с. Орешак, общ. Троян– криминално проявено лице по член 354 в ал. 1 от НК. Извършен  е оглед на местопроизшествие и наркотичните  вещества  са иззети . на лицето е повдигнато обвинение, същият е направил пълни самопризнания пред служебен защитник за престъпното деяние. разстенията са с тегло 228 килограма  в едно със стеблата  образувано е ДП  по член 354 в ал. 1 от НК по описа на РУ – град Троян.

 

                  На 18.12.2016 г. на територията обслужвана от РУ гр. Троян е проведена СПО по линия „Наркотиоци”.  В 05:15 часа в кафе „Зулу” находящо се гр. Троян, ж-к. „Лъгът” са установерни 35 броя посетители, при последвалата проверка на лицата  извършена по реда  на  чл. 80 от ЗМВР е установено, че лице, от гр. Троян, държи в себе си 3 бр. таблетки с розов цвят от вида „екстази”, един грам от наркотичното вещество „метаамфетамин” и един грам от наркотичното вещество „амфетамин”, установени при извършени полеви тестове по реда на НПК. При последвалото претърсване в търговския обект, бяха установени на пода до бара в заведението два броя хартиени пакетчета, сгънати по специфичен начин, съдържащи общо два грама  от наркотичното вещество „метаамфетамин”, установено при извършени полеви тестове по реда на НПК. В джоб на  поставена върху стол,  горна връхна дреха беше намерена кутия от цигари съдържаща полиетиленов плик със суха зелена тревиста маса с тегло от три грама, която при направения полеви нарко тест, реагира на наркотичното вещество „канабис”. По случая е образувано ДП по описа на РУ Троян.

Като цяло и с оглед резултатите постигнати от управлението през годината, може да се посочи, че въпреки образуваните дела по линия „Наркотици”, тенденцията е към увеличение на употребата на наркотици в региона, особено тревожна е тази тенденция сред учениците.

Тези данни още един път показват, че борбата срещу разпространението на наркотиците и другите психотропни и упойващи вещества сред подрастващите трябва да е приоритет на всички институции. Именно в тази насока продължаваме да търсим сътрудничеството и партньорството на всички, които могат да ни помогнат.

 

   

    Престъпления и противообществени прояви извършени от малолетни и непълнолетни

            Работата на РУ МВР Троян по линия на детската престъпност и противообществените прояви през 2016г. се характеризират със запазване на бройката на престъпленията и извършителите под 30, като и по двата показателя увеличението спрямо 2015г. е с 1 бройкa.

      Година        Престъпления        Извършители
       2014                  24                   26
       2015                  27                   29
       2016                  28                   30

               За 2016г. е характерно, че основното престъпление  си остава кражбата, като отново има  извършване на няколко престъпления  от едно и също лице. През последните три  години отчитаме увеличаване на престъпленията свързани с употребата и разпространението на наркотични вещества вече и сред децата, като  през 2016г. има заловени 3 бр. непълнолетни лица с наркотични вещества.

През 2016г. отново има увеличение с 12 бр. на преминалите през ДПС малолетни  извършители на противообществени прояви, като тук са и извършените престъпления от малолетните лица . Прави впечатление, че през последните две години броят на преминалите през ДПС се е увеличил почти двойно.

За по-пълното обхващане на малолетните, във всички училища са сформирани УКБППМН, като със статут на обществени възпитатели за Община Троян са утвърдени 5 педагози, а в Община Априлци – 4. Запазиха се и щатовете на педагогическите съветници в училищата на Община Троян /трите най – големи училища имат такава бройка/, а Община Априлци нямат нито един педагогически съветник.

Продължава доброто взаимодействие с отдел Закрила на детето при Д СП- Троян. ИДПС е член на Комисията за детето при Община Троян и Априлци. През 2016г. няма отправени искания за предоставяне на полицейска закрила на дете. Към отдела са изпратени 21 сигнала от РУ МВР -Троян, за продължаване наблюдението на развитието над деца. По искане на отдела са направени множество справки и е оказано съдействие във връзка с извършване на действия по закрила на деца.

През 2014г. са съставени 22 бр. АУАН на родители по ЗЗД, за установени малолетни след 22.00 ч. на обществени места без родител или пълнолетен придружител, което показа голям ефект относно присъствието на деца извън домовете си и през 2015г. този вид АУАН са само 2 бр., a през 2016г отново се наблюдава увеличение и съставените АУАН пио ЗЗД са 10 бр.

Във връзка с горното се  очертават следните тенденции и насоки за работа:

1/ Основно престъпление си остава кражбата. В тази насока трябва се търсят още възможности за намаляването им.

2/ Задържа се ясна тенденция за увеличаване на броя на престъпленията свързани с употребата и разпространението на НВ и ще продължи работата по превенцията на  разпространението им в района, като част от решението на проблема е превенцията по училищата

3/  Остава висока цифрата на преминалите през ДПС деца за дребни противообществени прояви, като превенцията трябва да се насочи в тази насока.

4/  Трябва да се продължи  контрола и  проверките за не наличие на деца след 22 часа на обществени места без родител или пълнолетен придружител.

 

 

   

    Дейност по линия на издирването на лица

 

През 2016 г. служителите по линия “Издирване на лица” са  работили по  43 издирвателни преписки, като 36 от тях са за лица обявени за ОДИ и 7 за лица, обявени за местно издирване. Установени са 17 лица, обявени за ОДИ. От обявени за ОДИ от други ОД на МВР в страната са установени  9  бр. лица. Изготвени са два броя писма до ДМОС.

Остават за издирване :

 • 17 бр. лица обявени за ОДИ по ДП или постъпило  искане на други институции.
 • 16  бр. лица обявени за ОДИ по ДП в предходни години
 • 4 бр. лица обявени за ОДИ от стари години по Молба на близки като БИЛ и напуснал дома си.
 • 1  бл. лице обявено за ОДИ  по влязла в сила присъда от стари години
 • Изпратено е едно писмо до Д”МОС”- БЮРО „СИРЕНЕ“ във връзка с издирвани лица.
 • Попълнен един брой „ХИТ“ формуляр до Д“МОС“ за наложени ограничителни мерки на лице български гражданин.

 

Работа по линия на досъдебното производство

    През 2016г. в РУ МВР гр. Троян са образувани общо 481 досъдебни производства. От тях 422 досъдебни производства, 0 НП, 56 БП . Приключени и изпратени в съответната прокуратура са общо 466 ДП, от тях: С мнение за повдигане на обвинение и предаване на съд -162 ДП; за прекратяване – 139 ДП; за спиране срещу НИ – 193 ДП; Останали на производство : 123 ДП. През същия период са разследвани и 84 ДП, останали от предходната година. През 2016г. е работено и по 102 ДП възложени от други РП.

През 2015г. в РУ Троян са образувани общо 387 досъдебни производства /ДП/, от  тях  7бр. незабавни производства и 43бр. бързи производства. Икономическите дела са 49бр, а по криминална линия 338бр. Приключени и изпратени в съответната прокуратура са общо 305 ДП, а останали на производство са 66бр. ДП, от тях има останали и от предходни години.

 

По населени места оперативната обстановка е както следва:

 

НАСЕЛЕНО МЯСТО БРОЙ ЗАЯВЕНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ
  2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
ТРОЯН 222 228 197 259 250 282 376 335 380 406
КАЛЕЙЦА 7 2 6 3 7 10 15 4 9 8
ЛОМЕЦ 6 7 5 4 5 3 8 4 5 2
ОРЕШАК 11 15 20 18 27 27 21 25 29 35
ПАТРЕШКО 2 6 3 1 1 2 0 6 3 0
СТАРО СЕЛО 7 3 4 2 3 5 10 8 9 5
ТЕРЗИЙСКО 4 3 1 8 7 10 10 10 14 9
ЧЕРНИ ОСЪМ 7 8 9 7 11 5 7 16 18 13
ЧИФЛИК 6 9 3 2 7 7 15 7 10 10
ШИПКОВО 8 7 3 10 9 5 10 6 9 10
ГОЛЯМА ЖЕЛЯЗНА 10 10 14 2 9 17 10 6 15 6
ДЪЛБОК ДОЛ 10 6 3 6 13 13 9 6 4 6
ДОБРОДАН 4 4 9 7 5 15 4 9 7 6
ВРАБЕВО 9 9 8 10 7 15 7 7 8 10
ГУМОЩНИК 2 3 8 5 7 5 5 5 1 3
БЕЛИ ОСЪМ 8 6 2 8 7 13 20 12 6 5
ГОРНО ТРАПЕ 2 2 2 4 9 4 8 5 5 2
БАЛАБАНСКО 2 2 0 2 4 6 10 10 7 2
БАЛКАНЕЦ 2 0 2 2 4 4 3 5 1 8
ДЕБНЕВО 7 19 8 15 14 8 8 10 5 10
БЕЛИШ 4 2 5 3 3 0 8 3 9 7
БОРИМА 15 11 13 17 8 15 14 19 15 18
Общо за селските райони 133 134 128 136 167 189 202 183 189 175

 

Данните показват намаление на престъпления в градската част с 6 бр. спрямо 2015г., но в сравнение с предходни години нивото на престъпност в града остава ниско. Запазва се оперативната обстановка в селските районни.

 

   

 

    ІІ.Икономическа престъпност

При регистрираните през 2016г. 42бр. икономически престъпления, до момента са разкрити 15 бр. с процент на разкриваемост 35.71%. Към момента на производство има досъдебни производства за икономически престъпления образувани срещу известни извършители, по които работата не е приключена, поради което същите не могат да бъдат отчетени като разкрити, което би повишило процента на разкриваемост. При отработените през 2015г. 43бр. икономически престъпления са разкрити 13бр. или процентно 30.28% разкриваемост. От изнесените данни е видно, че имаме намаление на икономическите престъпления с 1бр. спрямо 2015г. и повишаване на разкриваемостта с 5 %.

 

Година Регистрирани Разкрити Нанесени щети % разкриваемост
2016 42 15 41450 35.71
2015 43 13 283233 30
2014 32 16 187 500 50

 

Тук също можем да посочим, че за цялата Ловешка област извършените икономически престъпления са 407 /за 2015 са 538бр./, от които са разкрити 88 броя /56бр./ с процент на разкриваемост 21.62% /10%/. Видно е, че процента ни на разкриваемост на икономическите престъпления в сравнение с предходната 2015 година бележи ръст с 5.71%.

         По линия “Икономическа” през 2016г. са работили 2-ма служители, като единия от служителите имаше здравословни проблеми и голяма част от периода не е работил. За съжаление здравословните му проблеми продължават и през настоящата 2017 година. В края на 2016 година, през месец ноември беше назначен трети служител, който постепенно навлиза в работата, като му се възлагат за изпълнение конкретни задачи.

 

По видове извършени икономически престъпления картината е следната:

Вид престъпление   Година Общо ЗМ Останали         за работа  Разкрити
ОБЩО      2016 63 42 15
     2015 55 43 13
     2014 48 33 16
Присвояване и обсебване      2016 2 0 0
     2015 2 2 2
     2014 1 1 1
Измама      2016 1 0 1
     2015 1 1 1
     2014 2 2 2
Прест. против пар. и кред. с-ма      2016 4 3 1
     2015 10 7 1
     2014 1 1 1
Прест. по служба      2016 0 0 0
     2015 0 0 0
     2014 0 0 0
Документни прест.      2016 13 8 2
     2015 6 5 2
     2014 5 5 4
      Търговия с акцизни стоки      2016 14 7 7
     2015 9 5 2
     2014 23 10 10
Престъпления в горското стопанство      2016 25 20 4
     2015 24 20 3
     2014 11 10 1

 

От анализа на изнесените данни е видно, че през 2016г. има увеличение с 8бр.зм спрямо 2015, като през  2015г. е  имало също увеличение с 7бр.зм спрямо 2014г.,като увеличението на зм се забелязва най-вече в  сферите на престъпленията против горското стопанство, акцизните стоки без бандерол и документните престъпления. През 2017 година са набелязани конкретни мероприятия насочени към предотвратяване, пресичане и разкриване на тези престъпления, като особено внимание ще бъде обърнато и на корупционните престъпления, което е един от приоритетите заложени в работата на МВР през 2017 година.

 

III. По охраната на обществения ред

        Една от основните задачи стояща пред служителите на РУ – Троян е осигуряване спокойствието на гражданите в тяхното битово ежедневие чрез осигуряване здрав обществен ред, активна борба срещу престъпността, спазване на закона, културно и вежливо отношение спрямо гражданите.

Дейността по поддържане на обществения ред и сигурността на гражданите при активното сътрудничество с местната власт и населението на обслужваната територия бяха подчинени на стратегията ,,Полицията в близост до обществото”. Основна цел на ръководството и състава бе в насока приближаване на полицейското обслужване до гражданите, с оглед увеличаване тяхното чувство за сигурност, намаляване на престъпността и подобряване полицейските услуги за населението. Продължи  и обучението на състава по практическото прилагане на стратегията, проблемно ориентирания подход и етичния кодекс на служителите от МВР. В тази насока активно се работи по подписаните споразумения за обществен ред и сигурност с двете общини.

И тази година основният проблем, който гражданите споделяха пред нас беше безконтролното пуснати животни, които унищожават реколтата им и нанасят големи вреди. В тази връзка служителите на управлението са съставили общо 131бр. полицейски разпореждания на собственици на такива животни, да не допускат безконтролното им движение в чужди имоти, както и са съставени 24  броя акта по ЗМВР за неизпълнение на тези разпореждания.

Комуникацията между кметовете и кметските наместници от една страна и РУ – Троян от друга, винаги е било на много добро ниво. Срещите ни са ежедневни, като оказваме съдействие и реагираме на всички сигнали, които са ни подавани от тях.

    Превенция           

През периода продължи работата в насока приближаване на полицейското обслужване към населението, с оглед увеличаване чувството за сигурност, намаляване на престъпността и подобряване полицейските услуги за хората. Продължиха предприетите мерки с раздвиженото работно време за състава  от териториална полиция и насищане с наряди тъмната част на денонощието. Продължи и работата на подвижните автопатрули от ПИ, Мл.ПИ, мл. разузнавачи и неподвижни постове от ППД в различни части от обслужваната територия с акцент селски райони. Вследствие на предприетите мерки имаме детайлен поглед върху движението на местните ЛПИ и такива от други населени места, като по тази начин бяха предотвратени редица престъпления, а част от извършените с широк обществен отзвук, разкрити в кратък период от време. Оперативната обстановка по линия на кражби от селските райони е в нормални граници и поносима.

През 2016 г. състава е участвувал в 218 СПО в различни направления на дейност, а именно:

– присъствие в МНМ, контрол на ЛПИП

– училища

– търговски обекти

– заведения за развлечение

-опазване на ОР и профилактика в малките населени места

-безопасност на движението предимно в градска среда и КПП-та

– проверки пунктове за вторични суровини

– роми

-по линия на ,,Тиспол”

Ежеседмично бяха провеждани СПО по линия акцизни стоки /тютюн и цигари без бандерол/, заведения за развлечения,  селскостопанска продукция и продукти от горския фонд, курортни зони, ел. преносна мрежа, гори, дивеч и риба, като бяха  иззети различни количества стоки без акциз, дърва за огрев, билки, унищожени рибарски мрежи, пусната  риба.

Състава на РУ е участвувал и в охраната на 93 бр. масови мероприятия предимно спортни, футбол и баскетбол, два кръга от Европейското и републиканско първенство по мотокрос на полигона в гр. Троян, етап от  международна колоездачна обиколка на България без да допусне нарушаване на обществения ред и извършване на престъпления..

Освен тези мероприятия участвахме и в охраната на всички национални, местни и религиозни празници, произвеждането на избори за Президент и вицепрезидент  на Р България и референдум.

Като най –масово мероприятие може да се отчете празника на Троянския манастир “Успение на Пресвета Богородица” проведено от 12.08-16.08.2016г.

Чрез изградената система за контрол над ЛПИ за полицията са проверени 6608 автомобила и 10083 лица. От тях 1861 лица са криминално проявени. Извършва се редовно обхождане и патрулиране в районите на учебните заведения, което е залегнало в графиците на Мл.ПИ, ППД и КАТ. Всяка сутрин за периода от 15.09.16г. преди започване на учебните занятия служители от КАТ, ППД и Мл.екперти дежурят на невралгични места пред учебните заведения, като няма извършени престъпления в районите на учебните заведения. Ежедневно състава от ППД извършва проверки по заведенията за развлечения, игрални зали и дискотеки, като особено внимание се обръща в дните  петък и събота.

Във връзка с  чл. 19, т.13 от Инструкция рег.№ 8121з-823/05.11.15г./ изменена с рег.№ 8121з-926/05.08.15г./. за организацията и дейността по териториалното обслужване на гражданите за териториалното обслужване на гражданите ПИ и Мл.ПИ продължиха да извършват по места  обход  и беседи със самотно живущи възрастни хора, като по този начин бяха предотвратени редица кражби и телефонни измами. Същите са изведени на списъчен отчет и състава на ПИ и Мл. ПИ през определен период провеждат срещи и беседи относно тяхното състояние, като основна слабост е не докладването по съответния ред.

В изпълнение на Инструкция рег.№ 8121з-823/05.11.15г./ изменена с рег.№ 8121з-926/05.08.15г./. за организацията и дейността по териториалното обслужване на гражданите  чл.11 бяха проведени срещите отчети на ПИ и Мл.ПИ пред органите на местното самоуправление и гражданите за състоянието на престъпността в обслужваната територия за предходната 2015 г. За целта  бяха използвани събранията и отчетите на кметове и кметски наместници по места, като в тях бе отделен раздел по борбата с престъпността, охраната на обществения ред  и безопасността на движението в съответните райони. В графика бяха включени 22 бр. кметства в Община-Троян и 4 бр. в Община-Априлци. Дейността по отчитането за Община Троян започна на 05.02.2016 г. и  завърши на 21.04.2016 г. На събранията от страна на полицията участие взеха Началник РУ, ПИ и Мл. ПИ обслужващи съответните райони. Преди събранията бяха организирани приемни относно приемане предложения, молби и жалби на живущите в съответния район. За всеки обслужван район предварително бе изготвена регистрирана писмена информация относно обслужваната територия, брой население, брой извършени криминални престъпления по вид и тяхната разкриваемост, превантивна дейност, нарушения на обществения ред,  работа по безопасността на движението и някой правила как гражданите да се предпазват от престъпления. Бе отчетена административно наказателната дейност, като в заключение бяха посочени и някой основни насоки на профилактичната дейност .

Работа по линия „контрол над общоопасните средства”

Лицата с разрешение за съхранение, носене и употреба на ООБ са общо 1265 бр. както следва:

– За ловни цели – 1065 бр. ловци с 1509 бр. дългоцевни огнестрелни оръжия с гладкостенна цев и 345 бр. ловци с придобито право на подборен отстрел притежаващи общо 712 дългоцевни огнестрелни оръжия с нарезна цев и 94 лица с издадени разрешения за охранителна дейност.

-За самоохрана-/ късоцевно огнестрелно оръжие/ 395 бр. лица с 408 бр.оръжия. Физически и юридически лица са 184 бр., МВР-145 бр., като от тях- 100 пенсионери и

45 служещи, МО- 66 бр., като от тях 36 бр.пенсионери и 28 бр. служещи.

През 2016 година са регистрирани 78 бр. неогнестрелни оръжия. Общо на обслужваната територия до момента има регистрирано 1030 бр. пневматично и газово оръжие. Издадени са общо  632 бр. разрешения за дейности с ВВ и ООБ.

Издадени са 161 броя разрешения за  придобиване на  ООБ.

Съставени актове по ЗОБВВПИ– 22 бр.

Иззети са незаконно притежавани оръжия-  2 бр. пушки, 1 бр. пистолет, 1 бр. самоделно оръжие и 0 бр. преправени от неогнестрелни в огнестрелни оръжия и 75 бр. патрони.   Има една извършена кражба на 2 бр. ловни оръжия. Има едно извършено престъпление с огнестрелно оръжие.

Извършени са 1265 бр. проверки на лица с издадени разрешения за дейности с ООБ.

    Звено „Български документи за самоличност”

За 2016г. в паспортна служба са приети заявления за лични карти 1519бр. /За 2015г. 1735 бр/, паспорти бр. 950 /1133бр./, СУМПС 794бр. / 648бр./. Издадени са 868 /584/ НП по ЗБЛД и 91 /56/ по ЗГР. Глоби по квитанция- 473 /286/ бр.

 

За разкриването на престъпления и нарушения на обществения ред, служителите на РУ – Троян разчитат много на граждани, общинската администрация и обществени организации. От гражданите такава помощ се оказва при своевременно съобщение за забелязани нарушения, извършвани или току що извършени престъпления, когато вероятността за залавяне и установяване на извършителя е голяма. Своевременното подаване на сигнали гарантират запазването и изземването по реда на НПК на доказателства, което допринася за своевременното предаване на съд на извършителя. В прерогативите на полицията влизат поддържането на тесни връзки с обществеността. Служителите от “Охранителна полиция” на РУ – Троян, полицейските и младши полицейските инспектори се стремят да познават отблизо населението в местата, които обслужват. Търсят сътрудничеството на гражданите и общинските служби за предотвратяване на отделните престъпления, както и при разкриване на престъпления и извършителите им. Добрата професионална подготовка и тясното сътрудничество с гражданите, укрепване на доверието им в полицията са условия, без които същата не би могла да осъществява пълноценно стоящите пред нея задачи.

 

Административно – наказателна дейност

Важен елемент от превантивната работа е дейността на охранителната полиция по административно наказателната дейност. През отчетния период са съставени 3195  бр. актове срещу 2251 бр. за 2015 г. /увеличение от 944 акта/, глоби с фиш-  2890 срещу  1440 за 2015 г. /увеличение с 1450 фиша/ .

По различните нормативни документи са съставени следните актове:

Месец/

година

ЗДвП Фиш
2015 2016 Обикновен Електронен Общо фишове 2016 г.
2015 2016 2015 2016
Януари 54 75 22 108 3 111
Февруари 60 69 39 153 49 202
Март 44 80 103 147 56 203
Април 71 66 158 141 48 189
Май 77 74 119 145 189 334
Юни 76 87 110 138 66 204
Юли 81 91 133 193 223 125 318
Август 71 89 108 153 81 50 203
Септември 63 111 72 168 133 164 332
Октомври 52 85 107 155 35 151 306
Ноември 67 97 122 135 22 59 194
Декември 75 77 118 93 48 201 294
791 1001 1211 1729 542 1161 2890

 

Месец / Година 218 „б“ ЗЧОД
2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г.
Януари 4 2
Февруари 3 8
Март 4 7
Април 2 4
Май 1 2
Юни 2 2
Юли 3 3
Август 3 5
Септември 5
Октомври 5 2
Ноември 2 2 1
Декември 3 1
Общо 37 38 1

 

Месец / Година 2015 г. 2016г. ЗНССПЕЕН
Нар.1 ОБДДВП Нар.1 Нар.2 2015 г. 2016 г.
Януари 12 7 9 38
Февруари 9 6 24 60 2
Март 22 10 32 72 2 1
Април 13 12 29 51 1 1
Май 13 12 18 44 1
Юни 37 37 53 54 1
Юли 49 84 41 36
Август 28 62 48 74 2
Септември 25 58 34 66 1
Октомври 15 58 30 90 1 2
Ноември 19 85 32 52 1
Декември 27 52 29 51
302 450 379 688 8 8
Общо 752 1067

 

Месец / Година ЗМВР ЗОССИ ЗОБВВПИ
2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г.
Януари 1 3 2 1
Февруари 3 2 1 2
Март 6 3 1 1 1
Април 5 1 1 3
Май 4 1 1
Юни 3 1 1 1 4
Юли 4 2 1 1 5
Август 3 1 2 1 1 2
Септември 2 4 2 2 9
Октомври 4 2 1 7
Ноември 4 2 1 2
Декември 2 1 2 3
Общо 39 24 11 11 17 24

 

Месец / Година ЗЗД УБДХ ЗАДС
2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г.
Януари 1
Февруари 1 5 2
Март 2 3 2
Април 5 3 2
Май 8 3 1 1
Юни 1 3 2 1 1
Юли 1 1 3 1 2
Август 1 1 1
Септември 3 1
Октомври 4
Ноември 8 8 3
Декември 8 1 4
Общо 2 10 40 25 11 10

 

Месец / Година ЗБЛД ЗГР
2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г.
Януари 29 45 6 5
Февруари 45 50 7 9
Март 45 60 12 2
Април 60 34 2 5
Май 46 39 6
Юни 80 96 10 5
Юли 69 60 8 5
Август 77 92 3 7
Септември 43 109 2 17
Октомври 53 106 2 9
Ноември 37 97 4 20
Декември 40 86 5 12
Общо 624 874     61 102
 1. Работа по безопасност на движението

Състава на ПП-КАТ при РУ -Троян обслужва територията на Общините Троян и Априлци, с приблизително 34 500 души население  (Община Троян-32 059 и Община Априлци-3 318) и с регистрирани ППС 26159 бр.(до 31.12.2016г. 23907бр. в Община Троян и 2225 бр. в Община Априлци) при регистрирани 75031 бр. общо за ОДМВР-Ловеч. Дължина на републиканската пътна мрежа около 338 километра като пътищата са: от II-ри клас (дължина 40,415 километра) – път ІІ-35 от километър 62+640 до 103+055;  ІІІ-ти клас (дължина 101,578 километра)  – път 402(от 6+000 до 30+548), път 357(от 0+000 до 14+949), път 3505(от 13+000 до 30+385), път 404(от 30+930 до 33+273), път 607(от 55+000 до 75+000), път 358(от 0+000 до 22+380); общинска пътна мрежа – 49 общински пътя (обща дължина 215,080 километра).

ОБЩИНА ТРОЯН

година общо ПТП от тях тежки загинали ранени
2016 377 52 2 67
2015 276 18 1 21
2014 312 25 1 29
2013 297 30 2 41
2012 363 27 6 27
2011 342 24 6 27
2010 392 26 4 30

През отчетната година общият брой на пътно-транспортните произшествия е 377, от тях 325 са с материални щети, а 52 са тежки, с 67 ранени и 2 убити. За отчитания период, в сравнение с предходната година броят на произшествията в Община Троян  е нараснал  с 18 бр., а в Община Априлци е намалял с 1 бр. Отчита се ръст на тежките ПТП с 32 бр., броят на убитите се е увеличил с 1 бр. в сравнение с предходната година, а броят на  ранените се е увеличил с 44 бр.

    За периода в РУ-Троян са регистрирани 103 бр. ПТП, не посетени от служители, при които водачите са разменили двустранни протоколи за ПТП.

Основните причини за произшествията са:

 

ПО НАСЕЛЕНО МЯСТО И КЛАС НА ПЪТЯ:

Извън населено място са станали 69 бр. ПТП, от тях 13 бр. са тежки със седемнадесет ранени (48 за 2015г.), от тях: на ІІ-35 – 23 бр. ПТП- от тях 6  тежки с 8 ранени  (13 бр. ПТП за 2015г., като от тях едно е тежко с един ранен), на третокласните пътища 43 бр. ПТП, от тях 7 бр. са тежки с 9 ранени (35 бр. за 2015г., 4  тежки с 5 ранени и един убит.) 3 бр. ПТП са настъпили на общински пътища.

Останалите 308 бр. ПТП са настъпили в населено място – в гр.Троян 226 бр. ПТП, от тях 26 тежки с 31 ранени(190 бр. за 2015г.), в с.Орешак 23 бр. ПТП, от тях 3 тежки със 7 ранени (11 бр. за 2015г.), гр.Априлци – 13 бр., от тях 2 тежки с 2 ранени (12 бр. за 2015г.), в с.Борима 7 бр.ПТП – едно тежко с един ранен (3 бр. за 2015г.)  в с.Б.Осъм  5 бр. ПТП (11 бр. за 2015), , с.Шипково – 5 бр. едно от тях е тежко с един ранен.(1 бр. за 2015г.), в с. Калейца – 3 бр. ПТП, в с. Добродан 3 бр. ПТП ( при 0 бр. да 2015г.), в с. Чифлик 3 бр. ПТП, като едно от тях е тежко с 2 ранени (при 3 бр. за 2015г.), в с. Врабево 2 бр. ПТП, като едното от тях е тежко с един ранен (при 0 бр. за 2015 в селата Голяма Желязна, Драшкова поляна, Дебнево, Патрешко, Скандало и Белиш са настъпили по 2 бр. ПТП, като едното в Драшкова поляна е тежко с 1 ранен. В селата Велчево, Дълбок Дол, Балабанско, Черни Осъм и Терзийско са настъпили по 1 бр. ПТП, като това във Велчево е тежко с един ранен. В с.Гумощник няма настъпили ПТП.

Извод: За отчитания период на 2016г. в сравнение със същия период на 2015г. се наблюдава тенденция на скок в произшествията, като единствено в с. Бели Осъм са настъпили по-малко произшествия в сравнение с предходния период, а в с. Чифлик броят им е равен.

 

ВИД НА ПРОИЗШЕСТВИЯТА, ОСНОВНИ ПРИЧИНИ и ПО НАРУШЕНИЯ НА ВОДАЧА:

Основна причина е несъобразената скорост на движение. Поради тази причина са възникнали 128 бр. ПТП(21 тежки с 1 убит и 27 ранени). (при 98 бр. за 2015г.)

Поради неспазване на предимство са настъпили 60 бр. ПТП (7 тежки с 11 ранени).

Поради неспазване на дистанция са настъпили 45 бр. ПТП (1 тежко с 1 ранен).

Поради неправилно движение на заден ход са настъпили 42 бр. ПТП (4 от тях са тежки с 4 ранени)

Поради други нарушения на водача са настъпили 35 бр. ПТП ( 5 от тях са тежки с 4 ранени и един убит)

Поради управление под въздействие на алкохол/упойващи вещества 26 бр. ПТП.(7 бр. от тях са тежки с 8 ранени)

Поради навлизане в насрещната лента са настъпили 10 бр. ПТП ( 4 от тях са тежки със седем ранени)

Поради неправилно заобикаляне, завиване и разминаване са настъпили 14 бр. ПТП.

Извод Най-много ПТП са настъпили по следните причини: несъобразена скорост(128  бр., неспазване на предимство 60 бр, неспазване на дистанция 45 бр. ПТП, неправилно движение на заден ход 42 бр. ПТП, поради други нарушения са настъпили 35 бр. ПТП  и поради употреба на алкохол са настъпили 26 бр. ПТП.

 

ПО ДЕН ОТ СЕДМИЦАТА, ЧАС, ОСВЕТЛЕНИЕ, РЕГУЛИРАНЕ и  СЪСТОЯНИЕ НА ВРЕМЕТО:

По дни  произшествия са възникнали в: понеделник – 61 бр. ПТП,  събота – 58 бр. ПТП,  неделя – 56 бр. ПТП , петък – 53 бр. ПТП,  четвъртък 52 бр. ПТП , вторник – 51 бр. ПТП и сряда 46 бр. ПТП.

Извод: Най- много ПТП са настъпили в понеделник 50 бр., а най-малко ПТП са станали в сряда – 46 бр

Най-много произшествия са станали в часовите интервали:

От 17 до 18 часа са станали 38 бр. ПТП. В часовите интервали: 14-15 часа – 31 бр. ПТП; 13-14 часа има 30 бр. ПТП.В интервала от 11 до 12 часа са станали 28 бр. ПТП., от 12 до 13 са настъпили 27 бр. ПТП и от 16 до 17 часа са настъпили 26 бр. ПТП.

Извод: Най-много ПТП са станали:  в часовия интервал 17 – 18 часа, на места регулирани с пътни знаци, през светлата част от денонощието.

 

АДМИНИСТРАТИВНО – НАКАЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ И ДРУГА ДЕЙНОСТ:

І. АНД по ЗДвП на група “Охранителна полиция при РУ-Троян”

За 2016г. правомощия да съставят АУАН и да налагат глоби с фиш по ЗДвП са имали 21 бр. служители на групата, като до 22.08.2016г. такива правомощия са имали само 6 служителя..

През периода 01.01.-31.12.2016г. тези служителите са констатирали 4454 нарушения при 2756 за 2015 година /само от състава на ПП-КАТ/. Съставили са 1001 акта (791 акта за 2015 г.). Общият брой на  глобите с фиш е 2869 бр. (при 1753 бр. за 2015г.), като от тях 1140 бр. са електронни фиша за превишена скорост (526 бр. за 2015г.). За управление на МПС след употреба на алкохол са съставени 88 акта,(при 65 бр. за 2015г.) и 15 бр. за управление на МПС след употреба на наркотични вещества, а на неправоспособни – 150 акта (при 100 бр. за 2015г.)

В сравнение с 2015 година  броят на съставените актове е с 210 бр. повече, а броят на съставените обикновени фишове е с 518 бр. повече. Броят на електронните фишове се със 614 бр.  повече от 2015г.

В АНД са издадени 898 бр. наказателни постановления. Издадени са и 266 заповеди за ПАМ.

През отчитания период на 2016г. за престъпления по транспорта – по чл.343   от глава  единадесета, раздел ІІ от НК, състава на звено ПП при РУ Троян е работил по 99 бр. заявителски материали (при 74 бр. за 2015г.). От тях по чл.343Б- управление на МПС след употреба на алкохол са 42 бр., (при 40 бр. за 2015гл), чл. 343б ал.3 – управление под въздействие на упойващо вещество – 15 бр. (при 2 бр. за 2015г.),  по 343В – управление без СУМПС след влязло в сила НП и издадена ЗППАМ  19 бр. (при 18 бр. за 2015г.) и по 343(1) ПТП с пострадал и убит – 19 бр., (при 10 бр. за 2015г.) 2 бр. ЗМ по чл.343 ал.1 б.”а”-ПТП със значителни материални щети (при 3 бр. за 2015г) и 2 бр.по чл.345 от НК – управление с контролни знаци неиздадени по съответния ред (при 1 бр. за 2015г.)

По видове нарушения картината е следната:

 

         Година 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Брой актове 1001 791 1085 1239 1139 1350
Брой Фишове 2869

/1140 ел./

1753 /542ел./ 2294

/79 ел./

2432 /1162 ел./ 815 1142
Общ брой нарушения 4454 2756 3803 5448 2268 2886
Обща сума от глоби, лв. 206160 145420 238945 342755 175590 216051
Лишени водачи от правоупр. на МПС 99 158 59 105 102 113
Нарушения за:
Алкохол под 1.2 промила 49 24 25 44 56 58
Алкохол над 1.2 промила 54 41 40 49 45 82
Превишена скорост 1145 568 579 1396 140 471
Паркиране 241 343 124 81 101 101
Колани 63 41 82 246 38 78
Неспазване предимство 121 224 115 66 66 106
Неправоспособни 150 100 125 164 139 157

   VII. Изводи и тенденции

 

През 2016г. се наблюдава увеличение на общия брой заявителския материал с 26 бр. – и с 18 бр. увеличение на ЗМ по криминална линия. Разкриваемостта запазва стойностите си от последните години около 60%., което показва едно постоянство и изграден начин и подход на работа на полицейските служители.  Основния положителен фактор е, че като се разкриват повече престъпления, се установяват повече извършители, които да получат своето наказание и да бъдат възпрени да извършват други престъпления. Също така важно е за пострадалите  от престъпленията да виждат, че полицията работи по техните проблеми и че успяват да заловят извършителите на такива престъпления, като по този начин се повишава доверието в полицейската институция.

Забелязва се намаление на броя на извършените кражби на територията с 31 бр спрямо 2015 г. или в процентно изражение 13,90 %, което е в резултат на превантивната дейност, извършвана от служителите на управлението.Целта на и е тази тенденция да  продължи и през 2017 година, поради което в плановете ни за работа ще бъдат заложени конкретни мероприятия за превенция и контрол по тази линия. Вече е стартирала СПО в малките и отдалечените населени места, като същата ще продължи до 03.04.3016г.

По линия на икономическата престъпност за 2016г„ се отчита увеличение на ЗМ за търговия с акцизни стоки и  незаконна сеч което се дължи на доброто взаимодействие с ДГС, РДГ – Ловеч, Митница –Троян  и  прокуратурата. По отношение на незаконната сеч-  за получаване на навременна информация за случаите на установена незаконна сеч с оглед  скъсяване на времето между извършването и установяването на такава, за да има възможност за по-ефективни действия от наша страна за пресичането, предотвратяването и разкриването на тези престъпления.Работата  по линия на акцизните стоки също е на добро ниво , като основно се залавя насипен тютюн, който се разпространява от лица от село Буковлък ежеседмично на пазара в град Троян, което също доведе до увеличаване на ЗМ по икономическа линия, като и през 2017г. работата ни в тази насока ще продължи.

информация , лично информиране на гражданите и др.През настоящата година

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Проверете също
Close
Back to top button