Здравните инспектори при РЗИ – гр. Ловеч извършиха 43 проверки на обекти с обществено предназначение

Здравните инспектори при РЗИ – гр. Ловеч извършиха  43  проверки на   обекти с обществено предназначение – 10 места за настаняване, 11 фризьорски и козметични салон, 1 обществена пералня, 1 предприятие за производство на козметични продукти, 1 обект за съхранение и търговия с козметични продукти, 5 детски ясли и градини, 1 селскостопанска аптека, 5 централни водоснабдителни обекта и 2 съоръжения и 1 хотел  в гр. Ловеч, гр. Троян, с. Бели Осъм, с. Горско сливово, с. Орешак, с. Черни Осъм. В хода на текущия контрол не са установени нарушения на нормативните изисквания.

Извършена е 1 проверка на УЗ в с.Бежаново за спазване на съгласувано от РЗИ учебно разписание, без нарушения и 7 проверки на здравословното хранене на деца и ученици в кухненски блокове на детски градини и ученически столове в гр.Луковит, гр.Ловеч и с.Бежаново, също без нарушения.

През изтеклия период са проверени 12 козметични продукта ( продукти за тяло, за баня и душ и стилизиращи продукти) в обект за съхранение и търговия с козметични продукти в гр. Троян, фризьорски, бръснарски и козметични салони в гр.Ловеч, гр.Троян, с.Орешак и предприятие за производство на козметични продукти гр.Троян.

Проверени са 35 химични вещества и смеси в  обект за съхранение и търговия с козметични продукти в гр. Троян, селскостопански аптеки в гр.Ловеч, с.Орешак, ДДД фирма в гр.Троян и обекти за строителни материали в с.Орешак. Продуктите са проверявани за етикетиране в съответствие с изискванията на нормативните  документи, съдържание на забранени съставки и срок на годност. Не са установени нарушения.

За периода са изследвани 10 проби води-питейни от централни водоизточници по микробиологични и химични показатели от: с.Тепава, с.Деветаки, гр.Летница, с.Горско Сливово, с.Крушуна, с.Чавдарци, с.Йоглав, с.Пресяка, с.Смочан, с.Гостиня. Пробите съответстват на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели (ДВ, бр. 30/28.03.2001 г.), с изключение на 1 проба вода от с.Йоглав, при която са установени  завишени стойности на нитрати – 87,8 mg/dm3 при норма 50, 0 mg/dm3.Уведомена e писмено водоснабдителната организация за установеното надвишение на съдържанието на нитрати, с цел предприемане на действия по уведомяване на населението, обследване на причините за увеличението на нитратите в подаваната към селото вода и предприемане на мероприятия за снижаване на наднормената стойност.

През периода са изследвани още 2 проби вода от обществени местни водоизточници от с.Деветаки и с.Пресяка, 2 проби от плувни басейни в гр.Троян за изпитване по химични и микробиологични показатели, съгласно Инструкция 34 за хигиена на спортните обекти и екипировката и 1 проба от козметичен продукт за изпитване по физико-химични и микробиологични показатели. Не са установени отклонения от нормативните изисквания.

В рамките на периодичния мониторинг на питейни води от централно водоснабдяване са изследвани в РЗИ Враца 43 проби за радиологични показатели – естествен уран и бета активност, които съответстват на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели (ДВ, бр. 30/28.03.2001 г.).

 

РЗИ – гр. Ловеч

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button