Проекто-дневният ред за сесията на Общински съвет Троян съдържа 29 точки

Проекто-дневният ред на двадесет и трето  заседание  на  на Общинския съвет в Ловеч съдържа 33 точки. Сесията е насрочена от председателя Николай Тодоров за 26 юли, сряда, от 13.30 часа, в заседателната зала на ОбС.

 1. Отчет на  председателя за работата на  Общински съвет Троян  и неговите комисии за периода 01.01.2017 г. – 30.06.2017 г. (Изх.№ И-ОбС-51/17.07.2017 г.)

 

                                                                                     Докл. Николай Тодоров –

                                                                              председател на ОбС.

 1. Информация за текущото изпълнение на бюджета за първото шестмесечие на 2017 г. (Вх.№ ОбС-329/18.07.2017 г.)

 

 1. Частична актуализация на бюджета и поименния списък за капиталови разходи за 2017 г. (Вх.№ ОбС-330/18.07.2017 г.)

 

 1. Отчет на изпълнение на решенията на Общински съвет – Троян, приети през периода от 01.01.2017 г. до 30.06.2017 г. (Вх.№ ОбС-304/12.07.2017 г.)

 

 1. Определяне на бъдещата експлоатация на изградената инфраструктура след приключване на проект „Проектиране и изграждане на допълнителна инфраструктура (инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими и/или зелени отпадъци) за развитие на регионалната система за управление на отпадъците на регион Троян, включващ общините Троян и Априлци“.

Промяна на т.1 от решение №379/30.03.2017 г. на Общинския съвет – Троян. (Вх.№ ОбС-320/17.07.2017 г.)

 

 1. Обезпечаване на авансово плащане по проект №BG16RFOP001-2.001-0116 „Повишаване на енергийната ефективност на жилищни сгради, находащи се в гр. Троян – I“, включващ сградите: ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ №17, блок „Наука“; ул. „Христо Цонковски“ №2; ул. „Симеон Велики“ №97-99; ул. „Стара планина“ №19; ул. „34-ти Троянски полк“ №13; ж. к. „Буковец“, бл.7; ул. „Захари Стоянов“ №10; ж. к. „Буковец“, бл.5; ул. „Тодор Петков“ №4; ул. „Пейо Крачолов Яворов“ №12, одобрен за финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. (Вх.№ ОбС-312/12.07.2017 г.)

                

 1. Обезпечаване на авансово плащане по проект № BG16RFOP001-2.001-0036 „Повишаване на енергийната ефективност на обществена сграда на общинската и държавната администрация, находяща се в град Троян, пл.„Възраждане” №1”, одобрен за финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. (Вх.№ ОбС-313/12.07.2017 г.)

 

 1. Обезпечаване на авансово плащане по проект № BG16RFOP001-2.001-0018 „Повишаване на енергийната ефективност на общински административни сгради, находящи се в град Троян, ул. „Г. С. Раковски“ №55 и ул. „Любен Каравелов“ №42“, одобрен за финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. (Вх.№ ОбС-314/12.07.2017 г.)

 

 1. Приемане на Програма за развитие на „Многопрофилна болница за активно лечение – Троян“ –  ЕООД. (Вх.№ ОбС-315/13.07.2017 г.)
 2. Изменение и допълнение на Решение №431/27.04.2017 г. на Общински съвет – Троян, касаещо определяне на годишното ползване на дървесина от общинските горски територии за 2018 г. (Вх.№ ОбС-311/12.07.2017 г.)

 

 1. Изменение на Решение №11/26.11.2015 г. на Общински съвет – Троян. (Вх.№ ОбС-307/12.07.2017 г.)

 

 1. Продажба на жилище – общинска собственост, намиращо се в гр.Троян, ул.„Генерал Карцов” № 136, бл.“Синчец“, вх.А, ет.5, ап.14. (Вх.№ ОбС-306/12.07.2017 г.)

 

 1. Продажба на поземлени имоти – общинска собственост с идентификатори 55587.404.11 и 55587.404.12 по кадастралната карта на с.Патрешко. (Вх.№ ОбС-308/12.07.2017 г.)

 

 1. Продажба на поземлени имоти – общинска собственост с идентификатори  55587.401.2, 55587.401.3 и 55587.401.5 по кадастралната карта на с.Патрешко. (Вх.№ ОбС-310/12.07.2017 г.)

 

 1. Предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд (ОПФ) по реда на § 27, ал. 2, т.1 от ПЗР на ЗИД на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи (ДВ, бр. 62 от 2010 г.) на наследниците на Христо Пенчев Атанасов в землището на с. Балабанско. (Вх.№ ОбС-309/12.07.2017 г.)

 

 1. Включване за учебната 2017/2018 година на общински детски градини и училища от община Троян в Списъка на средищните детски градини и училища и в Списъка със защитените детски градини и училища в Република България. (Вх.№ ОбС-323/18.07.2017 г.)

 

 1. Обезпечаване на учебно-възпитателния процес за учебната 2017/2018 година в общинските училища и детски градини на територията на община Троян. (Вх.№ ОбС-328/18.07.2017 г.)

 

 1. Разрешение за допускане изработване на подробен устройствен план-схема за водоснабдяване-трасе на водопровод за захранване с минерална вода на сграда с идентификатор 83212.501.1122.14, разположена в поземлен имот с идентификатор 83212.501.1122 по кадастралната карта на с. Шипково, община Троян, парцел V – „За почивни домове на ЦСПС“ кв. 15 по регулационния план на село Шипково – „Баните“, по реда на чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията/ЗУТ/.                                                                                          От т.1 до т. 9 вкл. (Вх.№ ОбС-300/11.07.2017 г.)

 

 1. Разрешение за допускане изработване на подробен устройствен план-план за застрояване /ПУП-ПЗ/ по реда на чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията/ЗУТ/ на поземлени имоти с идентификатори 53707.14.120 и 53707.14.121, местност „Ливадата”, село Орешак, община Троян. (Вх.№ ОбС-324/18.07.2017 г.)

 

 1.  Разрешение за допускане изработване на подробен устройствен план-план за застрояване /ПУП-ПЗ/ по реда на чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията/ЗУТ/ на част от поземлен имот с идентификатор 73198.142.77, местност „Kючук саат”, град Троян. (Вх.№ ОбС-301/11.07.2017 г.)

 

 1. Разрешение за допускане изработване на подробен устройствен план-план за застрояване /ПУП-ПЗ/ по реда на чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията/ЗУТ/ на поземлен имот с идентификатор 02302.58.34, местност „Червенкия”, село Балабанско, община Троян. (Вх.№ ОбС-302/11.07.2017 г.)

  

 1. Разрешение за допускане изработване на проект на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, засягащи поземлени имоти с идентификатори 500.1045; 500.762; 500.790; 500.791 и 500.793 (ЕКАТТЕ 21590); и обслужващата улица (път); Поземлени имоти с идентификатори 690.24; 690.69.19; 690.69.25; 690.69.30; 800.1; 800.2, 800.3, 800.4, 800.5, 800.6, 800.7, 800.8, 800.9, 800.12, 800.14, 800.16, 800.17, 800.18, 800.22 и 800.23, (ЕКАТТЕ 21590),  по плана на село Добродан, община Троян, по реда на чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията/ЗУТ/. (Вх.№ ОбС-325/18.07.2017 г.)

 

 1. Разрешение за допускане изработване на проект на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за частично изменение на регулационен и застроителен план, засягащ  имоти с идентификатори 83212.501.822; 83212.501.1033; 83212.501.1310; 83212.501.1311; 83212.501.1312; 83212.501.1314; 83212.501.1577; 83212.501.1578, УПИ II –за хотелски комплекс в кв. 17 и второстепенна улица по плана на с. Шипково, община Троян, по реда на чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията/ЗУТ/. (Вх.№ ОбС-326/18.07.2017 г.)

 

 1. Разрешение за допускане изработване на подробен устройствен план-схема за водоснабдяване-трасе на водопровод за захранване с питейна вода на поземлен имот с идентификатор 55587.104.801 по кадастралната карта на с. Патрешко, община Троян, УПИ I-056012 – „За производство на строителни материали за довършителни работи“ по регулационния план на село Патрешко, по реда на чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията/ЗУТ/. (ОбС-327/18.07.2017 г.)

 

 1. Отпускане на еднократна помощ на пострадалите от пожар на покрива собственици на жилищна сграда в  гр. Троян, ул. „Васил Левски“ № 234. (ОбС-322/18.07.2017 г.)

 

 1. Отпускане на еднократна социална помощ на Недка Маринова Иванова от гр. Троян, ул. „Радецки“ № 62. (ОбС-321/18.07.2017 г.)

 

                                                                                             От т.2  до т. 26  вкл.

                                                                                             докл. Донка Михайлова –

                                                                                             кмет на Община Троян.

   

 

 1. Питане от инж.Румен Райков     – общински съветник.

   

 1. Питане от инж.Марин Радевски – общински съветник.

 

 1. Питане от инж.Марин Радевски – общински съветник.

                                                                       

 

                   
Николай ТОДОРОВ

Председател  на  ОбС – ТРОЯН

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Проверете също
Close
Back to top button