Бюлетин на РЗИ Ловеч

За периода 14.08.2017г. – 18.08.2017 г. здравните инспектори при РЗИ гр. Ловеч извършиха  55  проверки на  обекти с обществено предназначение  (11 гробищни парка, 9 места за настаняване, 8 училища, 7 плувни басейни, 6 хотела, 5 фризьорски и козметични салони, 4 местни водоизточници, 2 ученически общежития и по 1 обект –  спортна зала, компютърна зала и игрална зала) в градовете Ловеч, Троян, Априлци,  Луковит, Угърчин и Тетевен и селата Велчево, Орешак, Патрешко, Изворче, Соколово, Драгана. При извършените инспекции се установи, че обектите отговарят на нормативната уредба.

Взети са проби вода-питейна от два обекта за временно настаняване, захранвани от ведомствен водоизточник, за изследване по микробиологични и химични показатели. Водата съответства на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, с изключение по показател „остатъчен активен хлор (0,0 mg/dm3) при стойност и допуск на показателя „остатъчен хлор 0,3-0,4 mg/dm3”.

На управителите на двата обекта, където не се извършва обеззаразяване на водата са издадени предписания за осигуряване на течаща вода, отговаряща на Наредба №9; ежедневно обеззаразяване на водата, следене на остатъчния активен хлор и отразяването му в дневник и са изпратени покани за съставяне, предявяване и връчване на актове за установено административно нарушение от юридическо лице.

За същия период в отдел „Лабораторни изследвания” при РЗИ гр.Ловеч са изследвани:

  • 7 проби вода-питейна по микробиологични и химични показатели от: с. Калейца, с. Дебнево, с. Дълбок дол, с.Старо село, с. Ломец, с. Врабево

Заключение: По изследваните показатели пробите вода-питейна съответстват на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели

  • 6 проби вода от плувни басейни по микробиологични и химични показатели от: с. Велчево, гр. Априлци, с. Орешак, с. Патрешко.

Заключение: По изследваните показатели (микробиологични и химични) пробите вода от плувни басейни съответстват на изискванията на „Инструкция № 34 за хигиената на спортните обекти и екипировка”

  • 1 проба вода от обществен местен водоизточник по микробиологични и химични показатели от: с. Дълбок дол

Заключение: По изследваните показатели пробата вода съответства на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели и „Санитарно технически норми и правила за строителството и експлоатация на съоръженията при водоснабдяването на населените места и промишлеността с питейна вода”

 

През отчетния период, по разпореждане на Окръжна прокуратура Ловеч, са извършени 2 проверки в амбулатории от извънболнична медицинска помощ в гр. Троян и с.Лисец, общ.Ловеч, за съответствие на осъществяваната дейност с регистрираната по Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ) и за наличие на предпоставки по чл.45, ал.1, т.1-9 и основания за заличаване на проверените ЛЗ. Не са установени основания за заличаване на практиките.

Извършени са и 4 проверки по чл. 40 от ЗЛЗ в амбулатории от извънболнична помощ в гр.Ловеч и с.Орешак, общ. Троян на осъществяваната дейност, в съответствие с регистрираната по ЗЛЗ. Проверените амбулатории работят, съобразно нормативните разпоредби.

Извършена е проверка, разпоредена с писмо на Министерство на здравеопазването, относно издаването на разрешение за дейност на МБАЛ “Кардиолайф” по Наредба №49/2010 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешния ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи. Изготвени за констативни протоколи и удостоверения.

През седмицата е осъществен контрол за спазване изискванията на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите в 2 аптеки в гр.Троян, без нарушения.

В Регионалната картотека на медицинската експертиза са приети и обработени  49 бр. заявления от пациенти и медицинската документация към тях за освидетелстване и преосвидетелстване от ТЕЛК. Проверени и заверени от лекар-експерт са 86 броя експертни решения. Няма обжалвани експертни решения.

Проведени са две заседания на Регионалния съвет за контрол върху актовете, издадени от органите за експертиза на временната неработоспособност гр. Ловеч. Разгледани са четири жалби срещу болнични листи от Директор ТП на НОИ гр. Ловеч и са насочени за повторна експертиза от лекарски консултативни комисии.

 

Регистрираните заразни заболявания за област Ловеч в периода 14.08. – 21.08.2017,  включително и предприетите противоепидемични мерки в огнищата са както следва:

 

Остър вирусен хепатит тип “А”  – 23 случая, като

            – регистрирани за гр.Луковит17 болни – 9 са поредни случаи в семействата от квартал “Изток” във възрастта до 15 години, останалите 8 са първи случай в семействата

           – от с. Тодоричене– 1 заболял, възможна връзка с болни от Луковит

 

от гр.Ловеч са заболели петима.  Трима от тях са контактни на болни с ВХ тип А от предходните седмици, двама са първи случаи в семейството. Няма рискови контактни от хранителни обекти и обекти за търговия с храни.

 

Гастроентероколит – 2 случая от гр.Тетевен – на 1 и 7 години без епидемична връзка помежду си.

 

Острите респираторни инфекции и Грип за гр.Ловеч оформят ниска заболяемост –52,9 на 10 хил. население, при 47,05 на 10 хил. за предходната седмица.

 

 

 

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button