Данъчно-осигурителен календар – 20.08.2017 – 26.08.2017

Данъчно-осигурителен календар – 20.08.2017 – 26.08.2017

 • Подаване на декларация образец № 3 с данните за месец юли 2017 г. за лицата, които са здравно осигурени за сметка на републиканския бюджет.
  20 август 2017
  (Първият работен ден след 20 август 2017г. е 21 август 2017г.)
 • Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации -пристигания/изпращания за месец юли 2017 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение.
  20 август 2017
  (Първият работен ден след 20 август 2017 г. е 21 август 2017г.)
 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, изпратени на работа в чужбина от български посредник, избрали да се осигуряват за фонд „Пенсии” и допълнително задължително пенсионно осигуряване за юли 2017 г.
  25 август 2017
 • Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през месец юли за доходи от трудови правоотношения.
  25 август 2017
 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата по чл. 4, ал. 10 от Кодекса за социално осигуряване (сключили трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа на основание чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда), за изплатено възнаграждение за труд, положен през месец юли 2017 г., когато това възнаграждение е в по-голям размер от дохода, върху който са определени и внесени авансовите задължителни осигурителни вноски.
  25 август 2017
 • Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брутния размер на сумата от частичните плащания по трудови правоотношения, направени през месец юли, когато пълният размер на начислените от работодателя доходи от трудово правоотношение за този месец не е изплатен до 25 август.
  25 август 2017
 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху получените, включително нач ислените и неизплатените или върху неначислени през месец юли възнаграждения, които се отнасят за труд, положен през месец юли 2017 г.
  25 август 2017
 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени след 25 юли 2017 г., отнасящи се за труд положен през месец юни 2017 г.
  25 август 2017
 • Подаване на декларации образец № 1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, с данните за месец юли 2017 г.
  25 август 2017
 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени през месец юли 2017 г., отнасящи се за труд положен преди месец юни 2017 г.
  25 август 2017
 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, чието недопускане или отстраняване от работа е обявено за незаконно с акт, който е влязъл в сила през месец юли 2017 г.
  25 август 2017
 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, които през месец юли 2017 г. са възстановени на работа по реда, определен в специални закони.
  25 август 2017
 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, чието уволнение от работа е обявено за незаконно с акт, който е влязъл в сила през месец юли 2017 г.
  25 август 2017
 • Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата, които работят без трудови правоотношения за изплатените възнаграждения през месец юли 2017 г., върху които се дължат здравноосигурителни вноски.
  25 август 2017
 • Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата, които през месец юли 2017 г. са подлежали на здравно осиг уряване по реда на чл. 40, ал. 5 т. 1 от Закона за здравното осигуряване (лица, които не са били осигурени на основание по чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона).
  25 август 2017
 • Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за морските лица за положения труд през месец юли 2017 г.
  25 август 2017
 • Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за служителите на Българската православна църква и други нормативно признати вероизповедания, които не получават възнаграждения за извършвана дейност за месец юли 2017 г.
  25 август 2017
 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за трудоустроените лица, на които през месец юли 2017 г. се полага обезщетение, тъй като не им е предоставена подходяща работа.
  25 август 2017
 • Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху получените, включително начислените и неизплатените или върху неначислени през месец юли възнаграждения, които се отнасят за труд, положен през месец юли 2017 г.
  25 август 2017
 • Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени след 25 Юли 2017 г., отнасящи се за труд положен през месец юни 2017 г.
  25 август 2017
 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, на които през месец юли 2017 г.е изплатено обезщетение за оставане без работа.
  25 август 2017
 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за самоосигуряващите се лица на авансово дължимите месечни осигурителни вноски за месец юли 2017 г.
  25 август 2017
 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за съпрузите на лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийск а дейност и на регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители, когато с тяхно съгласие участват в упражняваната от тях трудова дейност за месец юли 2017 г.
  25 август 2017
 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, които работят без трудови правоотношения за изплатените възнаграждения през месец юли 2017 г., върху които се дължат осигурителни вноски.
  25 август 2017
 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за морските лица, за положения труд през месец юли 2017 г.
  25 август 2017
 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за работещите в чужбина по трудови или служебни правоотношения с български осигурител, които подлежат на задължително осигуряване по българското законодателство, осигурителни вноски, отнасящи се за месец юли 2017 г.
  25 август 2017
 • Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване върху допълнителни до ходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени през месец юли 2017 г., отнасящи се за труд положен преди месец юни 2017 г.
  25 август 2017
 • Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата в неплатен отпуск през месец юли 2017 г., които не са подлежали на осигуряване на друго основание.25 август 2017
 • Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата, които през месец юли 2017 г. са били във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отпуск за отглеждане на малко дете по реда на чл. 164, ал. 1 и 3 и отпуск за осиновяване на дете от 2- до 5- годишна възраст по реда на чл. 164б, ал. 1 и 4 от Кодекса на труда.
  25 август 2017
 • Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за авансово дължимите здравноосигурителни вноски от лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодек са за социално осигуряване – лица, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица – членове на неперсонифицирани дружества, регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители (самоосигуряващите се лица по смисъла на КСО) за месец юли 2017 г.
  25 август 2017
 • Подаване на Декларация образец № 7 от лицата, за които през месец юли 2017 г. е възникнало задължението за осигуряване на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване – лица, които не са осигурени на основание чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона.
  25 август 2017
 • Подаване на Декларация образец № 6 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения за дължимите за месец юли 2017 г. задължителни осигурителни вноски.
  25 август 2017
 • Подаване на декларации образец № 1 с данните за месец юли 2017 г. от по средникът, компетентният български държавен орган, изпращащото ведомство за лицата по чл. 16, 17, и 17а от НООСЛБГРЧМЛ – изпратени на работа в чужбина от български посредник; работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи; съпруга/съпругата на дългосрочно командирован служител в дипломатическа служба.
  25 август 2017
 • Подаване на декларации образец № 1 от осигурителите, клоновете и поделенията им за лицата, работили без трудови правоотношения, чиито възнаграждения са изплатени през месец юли 2017 г.
  25 август 2017
 • Подаване на декларация образец № 1 от самоосигуряващите се лица, с данните за месец юли 2017 г. за съпруг/съпруга, когато участва в упражняваната трудова дейност и по желание се осигурява за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт и за общо заболяване и майчинство.
  25 август 2017
 • Подаване на декларация образец № 1 с код за вид осигурен 22 от самоосигуряващите се лица, които са пожелали да подадат еднократно декларацията, в случай, че се осигуряват само във фонд „Пенсии” за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт, когато осигуряването е възникнало след 1 юни 2017 г. и месец юли 2017 г. е първия пълен календарен месец в осигуряване.
  25 август 2017
 • Подаване на декларация образец № 1 от самоосигуряващите се лица с данните за месец юли 2017 г.
  25 август 2017
 • Подаване на декларации образец № 1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, за начислени или изплатени допълнителни доходи от трудова дейност за месец преди юни 2017 г., които са начислени или изплатени през месец юли 2017 г.
  25 август 2017
 • Подаване на декларации образец № 1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, за начислени или изплатени допълнителни доходи от трудова дейност за месец юни 2017 г., които са начислени или изплатени след 25 юли 2017 г.
  25 август 2017
 • Подав ане на декларации образец № 1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, с данните за месец юли 2017 г. за лицата, на които за осигурителен стаж се зачита времето по чл. 9, ал. 3, т. 1, 2 и 5 от Кодекса за социално осигуряване.
  25 август 2017
 • Подаване на декларации образец № 1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, с данните за месец юли 2017 г. при полагащо се обезщетение на трудоустроено лице, на което не е предоставена подходяща работа.
  25 август 2017
 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи, избрали да се осигуряват за фонд „Пенсии” и допълнително задължително пенсионно осигуряване за месец юли 2017 г.
  25 август 2017
 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за съпругите/съпрузите на дългосрочно командировани служители в дипломатически служби по време на задгранични я им мандат осигурителни вноски, отнасящи се за месец юли 2017 г.
  25 август 2017
 • Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата по чл. 4, ал. 10 от Кодекса за социално осигуряване (сключили трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа на основание чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда), за изплатено възнаграждение за труд, положен през месец юли 2017 г., когато това възнаграждение е в по-голям размер от дохода, върху който са определени и внесени авансовите задължителни здравноосигурителни вноски.
  25 август 2017

 

Данъчно-осигурителен календар – 27.08.2017 – 02.09.2017

 

 • Търговските банки и клоновете на чуждестранни банки в страната декларират и внасят окончателния данък по чл. 38, ал. 13 от ЗДДФЛ за доходите от лихви по банкови сметки на местни физически лица, придобити през м. юли.
  31 август 2017
 • Подаване на декларация от лицата, работещи в международни органи или организации със с ъгласието на компетентните български държавни органи, които желаят от месец август 2017 г. да се осигуряват за своя сметка. Декларацията се подава пред съответния български държавен орган.
  31 август 2017
 • Подаване на декларация от лицата, изпратени на работа в чужбина от български посредник, които от месец август 2017 г. желаят да се осигуряват за своя сметка. Декларацията се подава пред изпращащия посредник.
  31 август 2017
 • Подаване на декларация от съпругът/съпругата на дългосрочно командирован служител в дипломатическа служба за времето, през което е пребивавал в чужбина по време на задграничния му мандат, които желаят от месец август 2017 г. да се осигуряват за своя сметка. Декларацията се подава пред изпращащото ведомство.
  31 август 2017

 

 

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button