Нови случаи на Хепатит А в Луковит

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН НА РЗИ-ЛОВЕЧ

За периода 07.08.2017г. – 11.08.2017г. здравните инспектори при РЗИ – гр. Ловеч извършиха 58 проверки на обекти с обществено предназначение – 9 места за настаняване, 1 спортна зала, 2 фитнес центъра, 14 фризьорски и козметични салони, 1 обществена тоалетна, 1 детска градина, 1 местен водоизточник, 5 гробищни парка,  13 плувни басейни и 11 хотела в гр. Ловеч, с. Добродан, с. Батулци, с. Рибарица, гр. Троян, с. Балканец, с. Бели Осъм и с. Чифлик. При извършените инспекции се установи, че обектите отговарят на нормативната уредба, с  изключение на един обект за временно настаняване, в който е установено, че не са изпълнени предписаните мероприятия. На управителя на фирмата, стопанисваща обекта е изпратена покана за съставяне на АУАН и е издадена заповед за спиране експлоатацията на обекта от Директора на РЗИ-Ловеч до отстраняване на нарушенията.

През седмицата са извършени още 2 проверки на здравословното хранене на деца в кухненски блокове на ДГ в гр. Ябланица, без нарушения.

През отчетния период, по разпореждане на Окръжна прокуратура Ловеч, са извършени 4 проверки по чл. 40 от ЗЛЗ в амбулатории от извънболнична помощ в гр. Луковит  и гр. Летница, на осъществяваната дейност в съответствие с регистрираната по Закона за лечебните заведения и за наличие на предпоставки по чл.45, ал.1, т.1-9 и основания за заличаване на проверените ЛЗИБМП. Не са установени основания за заличаване на практиките.

Извършена е проверка във всички лечебни заведения за болнична помощ в областта, разпоредена с писмо на МЗ, относно практиката по прилагане на разпоредбата в чл.98, ал.4 от Закона за здравето, касаеща освобождаването от аутопсия, в случай на починал пациент. При проверката не се установиха нарушения и неприемлива практика в противоречие на здравното законодателство.

През седмицата е осъществен контрол за спазване изискванията на Закона за лекарствените продукти в 5 аптеки, в 3 от които и за спазване изискванията на Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите, без нарушения.

В Регионалната картотека на медицинската експертиза са проверени и заверени 21 бр. експертни решения; приети и обработени са 34 заявления от пациенти и медицинската документация към тях за освидетелстване и преосвидетелстване от ТЕЛК. Няма обжалвани експертни решения до НЕЛК-София, а обжалваните до ТЕЛК-Ловеч са четири.

За периода 07.08.-11.08.2017 г. в отдел „Лабораторни изследвания” при РЗИ-Ловеч са изследвани 9  проби вода от плувни басейни по микробиологични и химични показатели от: гр.Луковит, с.Ъглен, с.Рибарица, гр.Троян, които по изследваните показатели съответстват на изискванията на „Инструкция № 34 за хигиената на спортните обекти и екипировка”.

Регистрираните заразни заболявания за област Ловеч в периода 07.08. – 13.08.2017 включително и предприетите противоепидемични мерки в огнищата са както следва:

Остър вирусен хепатит тип “А”  –  4 случая, като

– регистрирани за гр.Луковит – 3 поредни случаи в семействата и от квартал “Изток”  във възрасти от 6 до 10 години

от гр.Ловеч е заболял 1  мъж, който също дава информация за контакт с болен от ВХ тип А

До момента, в рамките на контактно-битов взрив от Остър вирусен хепатит тип А на територията на  гр. Луковит, кв. „Изток“ са заболели 66 деца във възрастта 1-15 години, като от възрастовата група 0-1 година няма заболели. Заболели от други възрасти няма, от друг квартал на града е само един болен, който е осъществил семеен контакт в кв.”Изток”. Оформени са 39 семейни огнища. В почти 80% от семействата има висока огнищност с двама и повече заболели. Всички случаи са проучени своевременно за установяване на контактните.

Болните се хоспитализират  в Инфекциозно отделение на МБАЛ – Ловеч и са с  лабораторно потвърдена диагнозата.

Предприети са противоепидемични мерки в семействата на болните деца със съдействието на община Луковит за активно насочване на контактните лица към ОПЛ за профилактични изследвания и наблюдение.

Извършени са три проверки на място в квартал „Изгрев“ от екипи инспектори на РЗИ, проведени са две срещи с община Луковит и здравния медиатор към общината за съдействие и насочване на контактните към личния лекар за активно наблюдение и изследване в рамките на инкубационния период на хепатит А от 45 дни. Извършена е проверка в детската градина в квартала, която поради ремонтни дейности, ще работи от 01.09.2017г., като е разпоредено приемът на децата да се осъществява след задължително представяне на документ от личния лекар за липса на контакт със заразно болни в семейството и да се спазва правилен дезинфекционен режим в детското заведение.

През м.юли и м.август, детските заведения в град Луковит не работят поради ремонтни дейности и няма заболели деца от детски колектив. Предстои нова  работна среща с община Луковит и с участието на представители на учебните и детските заведения и с ОПЛ в града, предвид началото на учебната година и с цел недопускане разрастването на взрива.

С Предписание до кмета на община Луковит е разпоредено провеждане на огнищна дезинфекция в домовете на болните и на определени обществени места, както и да се осигури редовно сметоизвозване, почистване и измиване на съдовете за събиране и съхранение на битови отпадъци в квартала.

Уведомена е РЗОК – гр. Ловеч с информация за епидемичния взрив и извършваните от ОПЛ от гр. Луковит медико-диагностични дейности във връзка с профилактичните изследвания на контактните лица.С цел предприемане на действия по компетентност в хранителните обекти и обектите за търговия с храни на територията на града и квартала е изготвено писмо до ОДБХ гр. Ловеч.

 

Острите респираторни инфекции и Грип за гр.Ловеч оформят ниска заболяемост – 47,05 на 10 хил.население.

 

В рамките на лятната АНТИСПИН кампания от 01 август до 01 септември 2017 РЗИ Ловеч, съвместно с Общинските администрации в Ловешка област организират безплатни изследвания и консултации за ХИВ, насочени към лица в неравностойно положение, принадлежащи към етническите малцинства и към други  желаещи граждани.

От началото на м.август експерти на РЗИ проведоха изследвания в гр.Летница,  гр.Троян, гр.Ябланица и гр.Угърчин на общо 75 лица.

До края на кампанията изследвания ще се проведат в гр.Луковит и гр.Тетевен, като датите ще се обявят допълнително.

 

 

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button