Водата в с. Йоглав(Ловеч) не става за пиене

През последната седмица в отдел „Лабораторни изследвания” са изследвани 11 проби вода от плувни басейни по микробиологични и химични показатели от: гр.Априлци, с. Рибарица и с. Чифлик, които съответстват на изискванията на „Инструкция № 34 за хигиената на спортните обекти и екипировка”.

Изследвана е и 1 проба вода-питейна по микробиологични и химични показатели от с.  Йоглав по жалба, като пробата вода не съответства по параметър „нитрати” – 67,7 mg/l (при норма 50,0 mg/l, съгласно Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели). Издадено е предписание на „В и К Ловеч“АД за незабавно уведомяване на населението на с. Йоглав, че е препоръчително, а за деца до 3 год.възраст е задължително да не се използва водата за питейни цели. Изискано е от дружеството обследване на причините за повишените нива на нитратите и проучване на възможностите за алтернативно водоснабдяване и постигане изискванията на наредбата за качество на питейната вода.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button