„Обществена трапезария“ ще има до 24.05.2019

Услугата „Обществена трапезария“ ще се предоставя в община Троян до 24.05.2019 г.

Свързани статии

От 01.09.2016 г. Община Троян предоставя услугата „Обществена трапезария“ и съпътстващи мерки, финансирани със средства по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за храни и/или основно материално подпомагане, Операция тип  3 „Осигуряване на топъл обяд – 2016-2019“ BG05FMOP001-3.002 в рамките на  Проект „Предоставяне на топъл обяд за лица от уязвими групи в Община Троян“.

Услуга „Обществена трапезария” включва предоставянето на безплатен топъл обяд, състоящ се от супа, основно ястие и хляб и доставката му до пенсионерския клуб в съответното населено място или в дома на потребителя /при невъзможност за придвижване/ по постоянен или настоящ адрес на лицето, всеки работен ден от месеца за срока на Проекта.

В краят на месец април 2017 г., Община Троян сключи допълнително споразумение с Управляващия орган на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане за удължаване срока на договор за изпълнение на проекта до 24.05.2019 г.  Проектът обхваща:

– лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от ППЗСП;

– лица с доказана липса на доходи и близки,  които да се грижат за тях, установено от Дирекция „Социално подпомагане“ – Троян;

– скитащи и бездомни лица.

Броят на обслужваните лица месечно е 60. Към момента се обслужват в следните населени места, както следва: гр. Троян – 15 лица, с. Калейца – 2 лица, с. Бели Осъм – 3 лица, с. Терзийско – 1 лице, с. Шипково – 3 лица, с. Горно Трапе – 2 лица, с. Голяма Желязна – 14 лица, с. Дълбок дол – 3 лица, с. Борима – 1 лице, с. Старо село – 2 лица, с. Добродан – 6 лица, с. Орешак – 5 лица, с. Гумощник – 1 лице, с. Ломец – 2 лица.

Подборът на лицата за включване в Проекта се извършва от Комисия, назначена от Кмета на общината, въз основа на информация от Дирекция „Социално подпомагане“ – Троян за принадлежността на лицата към целевите групи.

Услугата „Обществена трапезария“ и съпътстващите мерки се предоставят чрез изпълнителя „Хуманност и Дълголетие“ ООД гр. София, доставчик на услугата Домашен социален патронаж в с. Добродан, община Троян, въз основа на сключен анекс към договора за възлагане.

Заявленията се приемат текущо в сградата на Общинска администрация Троян, стая № 34.  За информация и контакти: 0670/6 80 34.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Проверете също
Close
Back to top button