Община Троян продължава да защищава интересите на живущите в района на Голяма Желязна

Казусът с инвестиционното предложение за кариера край Голяма Желязна не е приключил.

Още през месец февруари Община Троян повдигна обезпокоителния въпрос, свързан с инвестиционно предложение „Добив на строителни материали – пясъчници и мергели за производство на трошени фракции за неотговорно строителство и камък ломен цепен за сгради и съоръжения от находище „Старата колиба“ в землищата на с. Голяма Желязна и с. Лесидрен“. Предложението предизвика остър отзвук у ръководството на Общината, жителите на града и на село Голяма Желязна, организации и други.

Община Троян продължава да защитава становището, че реализирането на инвестиционното предложение е неприемливо. След постъпване на предложението, Общината подготви и изпрати до отговорните институции аргументирани информация и становище, касаещи територията, засегната от инвестиционното предложение.

След подаване на инвестиционното предложение, Община Троян поиска  оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за добив на строителни материали в района на Голяма Желязна от РИОСВ-Плевен. Изпратено беше и писмо от кмета на Община Троян и кмета на село Голяма Желязна до Комисията по околната среда и водите при 44-то Народно събрание. Във възражението си Община Троян изтъква мотиви, които са свързани с нарушаване на обществените интереси при реализацията на предложението. Изразено е безпокойството на местното население от последствията, които реализацията на инвестиционното предложение може да окаже върху човешкото здраве, околната среда, прилежащата инфраструктура и туризма.

През месец октомври в Община Троян постъпи писмо от Министерство на околната среда и водите, в което се казва: „МОСВ и структурите му ще предприемат всички необходими мерки за стриктно спазване и прилагане на екологичните изисквания и законодателство с цел недопускане на инвестиционното предложение за „Добив на строителни материали – пясъчници и мергели за производство на трошени фракции за неотговорно строителство и камък ломен цепен за сгради и съоръжения от находище „Старата колиба“ в землищата на с. Голяма Желязна и с. Лесидрен“ да окаже отрицателно въздействие върху водите и водните обекти, човешкото здраве, околната среда, принадлежащата инфраструктура и туризма.“

 

Община Троян изразява тревогите си, че реализирането на инвестиционното предложение може да бъде допуснато, което би оказало необратими щети на територията на Голяма Желязна.

 

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button