Бурни дебати на 26-то заседание на Общински Съвет Троян – видео

Вчерашното заседание(30.11.2017) на местния парламент в Троян продължи 3 часа и 30 мн.  Много спорове, изказвания  и бурни дебати -така може да се опише тази сесия на троянския Общински съвет

Бяха разгледани :

 1. Отпускане на стипендия от Фонда за подкрепа на професионалното развитие на кадри в сектор здравеопазване за Община Троян. Изх.№ И-ОбС-70/16.11.2017 г.

 

 

 1. Актуализация на бюджета и поименният списък за капиталови разходи на 2017 г. Вх.№ ОбС-460/21.11.2017 г.

                                                                                            

 1. Споразумение за противодействие разпространението на наркотични вещества сред подрастващите в Община Троян. Изх.№ И-ОбС-71/16.11.2017 г.

 

           4.Обсъждане на Програма за намаляване на нивата на замърсителите и за достигане на нормите за качество на атмосферния въздух (КАВ), по показател фини прахови частици (ФПЧ10) на територията на град Троян с период на действие до 2020 година. Вх.№ ОбС-449/10.11.2017 г.

 1. Приемане на Стратегия за развитие на „Национално изложение на художествените занаяти и изкуствата – Орешак“ – ЕООД. Вх.№ ОбС-462/21.11.2017 г.

 

                                                                                             

 

 

 1. Допълнение на програмата на „В и К – Стенето“ ЕООД за решаване на проблемите с водоснабдяването на малки населени места в Община Троян. Изх.№ И-ОбС-72/20.11.2017 г.

                                                                                                    

 

 1. Утвърждаване проект на Договор за възлагане на управление на“Общински пазари” ЕООД, гр. Троян и определяне на членове на комисията за провеждане на конкурса за възлагане на управлението на“Общински пазари“ ЕООД. Вх.№ ОбС-461/21.11.2017 г.

8. Придобиване от Община Троян на поземлен имот с идентификатор 73198.505.190 по кадастралната карта на гр.Троян. Вх.№ ОбС-463/21.11.2017 г.

 

 1. Приемане на дарение, представляващо моторно превозно средство Вх.№ ОбС-464/21.11.2017 г.

 

 1. Намаляне началната тръжната цена на моторно превозно средство собственост на СУ „Климент Охридски“ – Троян. Вх.№ ОбС-466/21.11.2017 г.

 

 1.  Отдаване под наем на част от вторият етаж на недвижим имот – публична  общинска собственост, представляващ Здравна служба, с Врабево. Вх.№ ОбС-465/21.11.2017 г.

 

 1. Възможност за създаване на Общинско предприятие „Троянски имоти“. Вх.№ ОбС-467/21.11.2017 г.- не бе разглеждана по искане на Даниел Сираков

 

 1. Приватизация на Обособена част от имуществото „БКС“ – ЕООД, гр.Троян представляваща бетонов и варов възел. Вх.№ ОбС-468/21.11.2017 г.
 2. Допълнение към списъка на земеделските земи от Общинския поземлен фонд (ОПФ), които могат да се отдават под аренда, приет с Решение № 483-ІІ, т.1/25.10.2001 г. на Общинския съвет – Троян и отдаване на имотите под аренда чрез публичен търг или по реда на чл.24а, ал.6, т.1  от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) Вх.№ ОбС-469/21.11.2017 г.

 

 1. Предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд (ОПФ) по реда на § 27, ал. 2, т.1 от ПЗР на ЗИД на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи (ДВ, бр. 62 от 2010 г.) на наследниците на Стефан Симеонов Миревски в землището на гр. Троян. Вх.№ ОбС-470/21.11.2017 г.

 

 1.   Отпускане на еднократна социална помощ на Пена Краева Бонева от гр. Троян,ул. „Христо Ботев“ № 113 Б за покриване на съпътстващи транспортни разходи при провеждане на лъчетерапия в гр. Плевен. Вх.№ ОбС-459/20.11.2017 г.

 

 1. Разрешение за допускане изработване на проект на подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ), засягащ поземлен имот с идентификатор 53707.37.13, местност „Уплъта”, село  Орешак, община Троян, по реда на чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията/ЗУТ/ Вх.№ ОбС-453/16.11.2017 г.

 

 

 

 1. Разрешение за допускане изработване на проект на подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ), засягащ поземлени имоти с идентификатори 53707.46.51 и 53707.46.52, местност „Кравая”, село Орешак, община Троян, по реда на чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията/ЗУТ/ Вх.№ ОбС-454/16.11.2017 г.
 2. Разрешение за допускане изработване на проект на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за частично изменение на застроителния и регулационен план (ПУП-ПРЗ за ЧИЗРП), на поземлен имот с идентификатор 35290.151.97, по кадастралната карта на с. Калейца, община Троян, парцел І- „За фабрика „Развитие“, кв. 26 по регулационния план на с. Калейца, община Троян, по реда на чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията/ЗУТ/ Вх.№ ОбС-455/16.11.2017

 

                                                                                             

                                                                                              

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button