Продава се бетоновъзела „БКС” – ЕООД, гр. Троян

Р Е Ш Е Н И Е № 581

от 30 ноември 2017 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.3, ал.3, т.2, чл.32, ал.3, т.2 във връзка с чл.31, ал.1 и от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, чл.5, чл.10, ал.2 от Наредбата за търговете и конкурсите и решения №176-IV/19.05.2016 г., №259/29.09.2017 г. и №531/28.09.2017 г. на Общински съвет – Троян, реши:

1. Намалява с 30% намалената вече началната конкурсна цена, определена с Решение №531/28.09.2017 г. на Общински съвет – Троян, за продажба на Обособена част от имуществото „БКС” – ЕООД, гр. Троян представляваща бетонов и варов възел, включваща поземлен имот с идентификатор 03558.112.76 с площ 13964 кв. м. по кадастралната карта на с. Белиш, местността „Червянска лъка”, заедно с всички построени в имота сгради и обслужващите машини, съоръжения и др.

2. Да се продаде чрез публично оповестен конкурс Обособена част от имуществото „БКС” – ЕООД, гр. Троян представляваща бетонов и варов възел, включваща поземлен имот с идентификатор 03558.112.76 с площ 13964 кв. м. по кадастралната карта на с. Белиш, местността „Червянска лъка”, заедно с всички построени в имота сгради и обслужващите машини, съоръжения и др.

3. Минимална конкурсна цена – 197 064 лв., без включен ДДС.

4. Депозит за участие в конкурса – 50 000 лв.

Депозитът се внася по сметка на Община Троян, посочена в конкурсната документация, в срок до 16,30 часа на 34-ия ден, включително, от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник”.

5. Конкурсната документация за участие в конкурса, да се закупува от касата в Информационния център на Община Троян,  срещу 250 лв. без ДДС, в срок до 16,00 часа на 34-ия ден, включително, от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник”. Конкурсната документация се закупува лично, след представяне на лична карта, или чрез пълномощник, след представяне на нотариално заверено пълномощно и лична карта на упълномощения представител.

6. Огледът на обекта да се извършва всеки работен ден в срок до 17,00 часа на 34-ия ден, включително, от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник”, след закупуване на конкурсна документация и предварителна заявка.

7. В срок до 21-ия ден, включително, от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник”, лицата, закупили конкурсна документация, могат да отправят искане до община Троян за разяснения по процедурата за провеждане на конкурса. Разясненията да се изготвят в писмена форма в срок 5 работни дни срок и да се предоставят при поискване на всички лица, закупили конкурсна документация.

8. Офертите за участие в конкурса да се подават в Информационния център на Община Троян в запечатан непрозрачен плик в срок до 17,00 часа на 34-ия ден, включително, от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник”.

9. Конкурсът да се проведе на 35-ия ден от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник”, в Заседателната зала на Община Троян, ет. 3, от 13,30 часа.

10. Утвърждава конкурсната документация и договора за продажба, като част от нея.

11. Възлага на кмета на община Троян да организира и проведе публично оповестения конкурс.

 

 

Николай Тодоров

Председател на ОбС- Троян

 

Обнародвано в Държавен вестник бр.1/02.01.2018 г.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button