Укрепиха пътя до м. „Зеленика“(с.Бели Осъм)

През 2017 г. бяха изпълнени големи обеми ремонти дейности и дейности по капиталовата програма на Община Троян.

Някои от обектите бяха довършени през настоящата 2018 г. Приключи изпълнението на обект в местността Зеленика за укрепване на общински път. Целта на проекта е възстановяване и подобряване на транспортно – експлоатационните качества на пътния участък.

През 2016 г. бе регистрирано свлачище, което засяга трасето на общинския път, което наложи реализирането на проекта.

За целта беше изпълнено: силова укрепителна система с дължина 15 м. Очертанието на укрепителната система е съгласно оформянето на пътното платно в част „Пътна”. Поради ограничения габарит на пътя беше предвидено ростверка на съоръжението да се изпълни с конзолна част за оформяне на банкета. Прието е дълбоко фундиране с използването на сондажно-изливни пилоти, поради невъзможността за направа на дълбок открит изкоп за достигане на здравата почва. Пилотите са с диаметър ф40 см. и дължина 400 см. и 500 см., в зависимост от разположението на основната скала. Включено беше изграждане на нова конструкция на настилката, подобряване на настилката в засегнатия участък и осигуряване на оттичането на повърхностните води. Реализирането на всички дейности по проекта възлиза на 92556 лв.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button