Троянските общински съветници ще разгледат 10 точки на заседанието на 31 май

Утре ще проведе редовната сесия на Общински народен съвет  Троян. В нея ще бъдат разгледани 10 точки като първата  е  за  приемане на Бизнес – програмата за развитие на „МБАЛ – Троян” – ЕООД през 2018 г.  Съветниците ще чуят  и информация относно Преглед на приватизационните сделки от последните три завършени кметски мандата. Ще се обсъди  и въпросът за изграждане на паметник на изтъкнатия учен, политик и писател акад. инж. Ангел Балевски

Останалите точки са:

  • Разпореждане с вещи – общинска собственост, представляващи метални каси.
  •  Разпореждане с вещ – общинска собственост, представляващa лек автомобил ВАЗ 21310, находящ се в гр.Троян.
  •  Разпореждане с вещ – общинска собственост, представляващa лек автомобил Мерцедес 190Е, находящ се в с.Орешак.
  • Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост с идентификатор 73198.505.274 по кадастралната карта на гр.Троян. Вх.№ 234/21.05.2018 г.Допълнение към списъка на земеделските земи от Общинския поземлен фонд (ОПФ), които могат да се отдават под аренда, приет с Решение № 483-ІІ, т.1/25.10.2001 г. на Общинския съвет – Троян и отдаване на имотите под аренда чрез публичен търг или по реда на чл.24а, ал.6, т.1  от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ)
  • Предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд (ОПФ) по реда на § 27, ал. 2, т.1 от ПЗР на ЗИД на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи (ДВ, бр. 62 от 2010 г.) на Стойко Петров Цочев в землището на с. Голяма Желязна
  •  Решение за одобряване на проект на подробен устройствен план – план за улична регулация на имот с идентификатор 02302.173.133 по кадастралната карта на мах. „Габърска“, с. Балабанско, като се обособява улица с ОТ 375-376-377-378-379-380-381-382-383-384-386-387-388-389-390-391, ОТ 384-385 и ОТ 389-389а-389б, по реда на чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията.

По всички точки ще докладва кметът на Община Троян  Донка Михайлова

                                                                                         

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button