Фондация „Професор д-р Христо Браилски“

След смъртта си (23.01.2003 г.), в своето саморъчно завещание, проф. Браилски изразява воля да се създаде фондация на негово име, с цел подпомагане на отлични студенти по медицина, a също така, родната му къща в с. Калейца да се превърне в музей. За целта проф. Браилски завещава апартамента си в София на Общината, която да го продаде и със средствата да се направят музеят и фондацията. Влоговете му желае да се използват за подходящ паметник в двора на родната му къща, а 5000 лв. от тях се предоставят на посочено лице, което му е оказвало помощ за напечатване на научните му трудове.

Община Троян, като изпълнител на завещанието, чрез съответните решения на общинския съвет, който заедно с кмета на с. Калейца изпълнява функциите на Общо събрание за периода от 2004г. насетне, направи необходимото като с решение №759 от 24.07.2006 г. по ф.д.324/2005 г. Фондация   “Професор д-р Христо Браилски”, с. Калейца, община Троян, е вписана в Ловешки

окръжен съд.

Фондацията осъществява дейност в обществена полза, изразяваща се в насърчаване и подпомагане на отлични студенти по медицина в страната и чужбина; провеждане на мероприятия за популяризиране на научните трудове на проф. д-р Христо Браилски; организиране и провеждане на семинарии с медицинска тематика; организиране на издателска дейност на медицинска литература; преиздаване и разпространение на трудовете на проф. д-р Христо Браилски; поддържане на къща-музей на негово име, предоставянето й за провеждане на семинарии и курсове с медицинска тематика и други, разрешени от закона дейности.

ГАЛЕРИЯ ОТ СНИМКИ

Към момента на вписване фондацията разполага със следните имущество и финансови средства:

  1. Средства от продажба на завещан апартамент в гр. София, бул.”Дондуков” № 89, район “Сердика”,
  2. Поземлен имот с кад.№ 305 с площ от 662 м2, в с. Калейца, заедно с построените в имота сгради: жилищни и стопански.
  3. Влогове в евро, щатски долари и швейцарски франкове.

Редът, по който се осъществява общественополезната дейност, и правилата на набиране и разходване на имуществото на фондацията са уредени в приетите през 2006 г. от Общото събрание правила.

Като юридическо лице, определено за осъществяване на общественополезна дейност, фондация е вписана под №20061124027 в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяне на общественополезна дейност при Министерство на правосъдието, за което е издадено удостоверение №027/24.11.2006 г.

Една целите на фондацията е свързана със създаването и поддържането на къща-музей “Професор д-р Христо Браилски” в с. Калейца, с научните трудове на проф. д-р Христо Браилски и негови лични вещи.

Първа стъпка в това отношение бе извършването през 2006 г. на неотложни ремонтни дейности.

През 2007 г. фондацията продължи да реализира вече планирани основни ремонтни дейности на основната сграда, спомагателната сграда (лятна кухня) и външни ремонтни дейности (ограда, дворни алеи, дворни стълби), с оглед създаването на къща-музей.

Една от волите на проф. Христо Браилски е изработката на подходящ паметник в двора на родната му къща, а също така и поставянето на барелеф на фасадата на къщата.

В тази връзка беше възложено на скулптора Борис Ненк

ов – член на съюза на художниците в България, изработването на орелеф за паметника, както и барелеф за фасадата на къщата.

Изграждането на паметника е реализиранo в рамките на 2007 г.

През 2008 г. се осъществи и вътрешното оформление на сградите (позициониране на личните вещи на проф. д-р Христо Браилски).

През 2009 г. продължи поддържането на имота в доб

ър вид. Поради опасност от самосрутване на стопанска постройка същата беше разпокрита и мястото почистено.

През периода 2010 – 2014 година се извършваха частични ремонти на покривни конструкции, фасада и двор и текущо поддържане на къщата-музей  с  дворното пространство.

Създадена е възможност за ползване на наличната литература, завещана от проф. Браилски.

През 2012-2013 г. фондацията финансира изготвянето и

предоставянето на магнитен носител на биобиблиография „Професор д-р Христо Браилски” .

През 2009 г. се приведе в изпълнение волята на проф. Браилски за подпомагане на отлични студенти по медицина.

За целта бе приет Правилник за материално подпомагане от Фондация “Професор д-р Христо Браилски”, с. Калейца, община Троян.

При спазване на приетия правилник за подпомагане за периода от 2009 г. до 2014 г. е реализирано следното материално подпомагане на много добри и отлични студенти по медицина, чрез еднократни помощи два пъти годишно за заплащане на такси за обучение.

Настоящи членове  на УС:

  • Ренета Варчева – Председател на Управителния съвет.
  • Иван Кожухаров
  • Д-р Валентина Александрова
  • Д-р Милко Минков
  • Мария Минкова

Зимен семестър 2009/2010 г., 7 студенти,  обща стойност 1 869 лв.

Летен семестър 2009/2010 г., 4 студенти,  обща стойност 1 159,50 лв.

 

Зимен семестър 2010/2011 г., 6 студенти, обща стойност 1 632,50 лв.

Летен семестър 2010/2011 г., 5 студенти,  обща стойност 1 396 лв.

 

Зимен семестър 2011/2012 г., 5 студенти,  обща стойност 1 846 лв.

Летен семестър  2011/2012 г., 4 студенти,  обща стойност 1 373 лв.

 

Зимен семестър 2012/2013 г., 1 студент,  обща стойност 450 лв.

Летен семестър на 2012/2013 г., 1 студент,  общ

а стойност 450 лв.

 

Летен семестър  2013/2014 г.,2 студенти,  обща стойност 900 лв.

Зимен семестър 2013/2014 г., 2 студенти,  обща стойност 900 лв.

Така, общата стойност на осъщественото досега подпомагане е в размер на 11976лв.

 

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Проверете също
Close
Back to top button