Заповед на кмета на Община Троян

З А П О В Е Д

№ 884/ 24.07.2018 г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, с цел опазване живота и здравето на гражданите, недопускане настъпването на ПТП, спазване разпоредбите на Наредба №1 на Община – Троян и ЗДвП, с оглед осигуряване охраната на обществения ред и постигане оптимална организация на движението във връзка с честването на предстоящият храмов празник на Троянския манастир „Успение Богородично”

Н А Р Е Ж Д А М

 

1. ЗАБРАНЯВАМ движението на ППС по ул. „Стара Планина“ в с.Орешак, в участъка от „Старият съвет“ до „Троянски манастир“, за времето от 06.00 часа на 15.08.2018 г. до 06.00 часа на 20.08.2018 г.

2. Движението на ППС за с. Черни Осъм и вилна зона с. Орешак да се осъществява по ул. „Иван Лалев“ и обходен маршрут обозначен с указателни табели.

3. Посетителите на „Троянския манастир“, придвижващи се с ППС да бъдат насочвани към обособените паркинги. Да не се допуска паркирането на превозни средства по тротоари, банкети и свободни площи около „Троянския манастир“ и по обходния маршрут за движение.

4. ОПРЕДЕЛЯМ работно време на търговските обекти, заведенията за хранене и развлечения, обособени по повод провеждането на „Традиционен панаир на занаятите – Орешак 2018“ да е до 24.00 часа. Зареждането на същите да се осъществя през периода от 24.00 часа до 08.00 часа.

Контрол по изпълнението на Заповедта възлагам на Началника на РУ  – Троян.

 

Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Община Троян и на интернет страницата на

 

Заповедта да се доведе до знанието на заинтересованите лица – управители на търговски обекти, заведения за хранене и развлечения, чрез Кмета на с. Орешак и Управителя на НИХЗИ – Орешак.

/П/

ДОНКА МИХАЙЛОВА

Кмет на Община Троян

 

 

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button