ЩЕ ОПАЗИМ ЛИ ПОСЛЕДНОТО СКРИВАЛИЩЕ НА АПОСТОЛА В ОРЕШАК?

Една тема , която вълнува много троянци е темата за“Тайната къща на Левски“ в Орешак. През месец юли следствие многото дъждове едната стена на  къщата на домът на Найден Хасъмски в махала Миленча срещу Троянския манастир бе започнала да се отцепва. Това предизвика недоволство и тъга у троянци.  Именно защото   Левски е престоял в къщата на Хасъмски цели две седмици,от 10 до 24 декември 1872 г., преди да се отправи към Ловеч и Къкрина, неговата Голгота.

Преди 2017, когато е ремонтиран покрива

Значението на „тайната къща“ за нашата история е голямо и неоспоримо. Още повече, че твърде малко от къщите, които са подслонявали Апостола, са стигнали до нас.

През 1959 г. д-р Илия Еврев от Ловеч, ревностен изследовател на делото на Левски, води полемика с историците по редица въпроси, сред тях и въпроса – къде е бил Апостола през времето от 10-ти до 24-ти декември 1872 г. Той издирва къщата в махала Миленча, сигнализира в Окръжния съвет в Ловеч и в статия от 21.10.1959 г. във в-к „Заря на комунизма“ пише: „Настояваме за бързата намеса на отдел „Просвета и култура“ при Окръжния народен съвет

Арх. Петко Еврев, автор на текста и син на д-р Илия Еврев – подел кампанията за запазване на къщата през 1959 г.

Не бива в никакъв случай да се позволи да бъде унищожен един случайно запазен ценен исторически паметник, свързан с нашето славно революционно минало, с името и делото на нашия национален герой – В.Левски“. Този сигнал е станал причина къщата да бъде запазена и на нея е поставена паметна плоча с надпис „Дом на Найден Иванов Хасъмски (Терзията), многократно посещаван от Апостола на свободата В.Левски“. Но след това действие къщата отново е забравена. Учудващо е, че по времето на социализма, когато държавата е полагала големи грижи за реставрация на исторически и културни паметници, независимо дали са с частна собственост, тази „тайна къща“ е оставена без адекватна намеса и грижа за превръщането й в музейна. Все пак тя е била включена в списъка на паметниците на културата в община Троян, където в поредния номер 23-ти четем: „Село Черни Осъм, махала Миленча, ул. “В.Левски”, Къща на Найден Хасъмски, декларирана с писмо, протокол № 3805 от 13.10.1980 г. като архитектурно строителен паметник на културата, попада в архитектурен ансамбъл “Миленча” по списък от 15.04.1971г. /в с.Орешак/“. Включена е в архитектурен ансамбъл, но като архитектурно-строителен паметник и то с местно значение. И нито дума за нейното национално историческо значение, се съобщава в Една тайна къща на арх.Еврев

2017- ремонт напокрива
Христина Петрова и нейната дъщеря Рая Петрова, подемат кампания www.facebook.com/tainalevski

Следват отново години на забвение и забрава( но не по вина на Общината) А нейното състояние с годините се е влошавало все повече и повече. Наследниците на Найден Хасъмски нямат възможност да я поддържат като паметник, защото  са необходими 7000лв годишно. Това споделя собственичката Христина Петрова в интервю пред БНТ през 2017год. Конструкцията й е отслабена и през лятото на 2016 г. покривът й рухва. Похвално е все пак, че Петрова е предприела аварийни действия за укрепване на покрива и спасяване на къщата. Но истинската реставрация на къщата не е по нейните сили и възможности, въпреки че тя има такива добри намерения и желание. Затова обявяват кампания за събиране на средства за реставрацията й с Военно-историческия музей и БНТ> Но за съжаление до ден днешен няма  събрани такива средства и се стигна до момента, който гражданите се обръщат с молба към троянската община да помогне.

След дъждовете се отцепва стената. Сега е закрепена.

Кметът на Община Троян отговори , защо  общинската управа не може да направи нищо засега освен да свика спешно комисия от Министерството на културата на пресконференица с медиите.

Донка Михайлова-кмет на Община троян

Миналата година проведохме няколко разговора със собствениците на къщата  като ги предупредихме, че тя е в тежко състояние. Дори им  предложихме Община Троян да закупи къщата с оглед да я ремонтира. Мисля, че на всички Вас ви е известно, че ние нямаме право да влагаме публични средства в сгради с частна собственост, включително и в тази. Независимо,че това е къща с голяма исторически стойност. Собствениците решиха да запазят собствеността си. Ние уважаваме това   тяхно право. Но с оглед с проблемите , които се случиха в последно време след проливните дъждове, ние информирахме главна дирекция -инспекторат“Опазване културното наследство“ към Министерство на Културата. Надяваме се, че спешно ще бъде изпратена комисия на място, която да напише мерки за по-нататъшната съдба на къщата. Това са законовите изисквания за Закона за културното наследство, в който чл.72(по-долу цитираме целият раздел Права и задължения на собствениците или ползвателите на недвижими културни ценности  от Закона) е описано какви са задълженията на Общината, продължи Михайлова.

А на въпросът отправен от Троян Експрес, дали преминаването на големи камиони по улицата  и предизвиканите вибрации не са една от причините да рухва толкова бързо къщата, кметицата на Троян отговори:

„Да, напълно е възможно . Знаете, че от там се движат камиони, които обезпечават дърводобива в района на Държавно горско стопанство Черни Осъм.  Ние не можем да направим друго асвен да свикаме комисията, за която по-горе споменах.“

Последния път на Апостола все още има материален образ и памет в обществото ни. Ние решаваме докога и искрено се надяваме, че тази светиня ще бъда запазена

Раздел IV

Права и задължения на собствениците или ползвателите на недвижими културни ценности

Чл. 70. Собствениците, концесионерите и ползвателите на недвижими културни ценности имат право:

 1. на консултации, експертни съвети и препоръки от компетентните органи за опазването на културната ценност;
 2. да реализират приходи от входни билети, рекламни материали, както и от възпроизвеждане на културната ценност във фотографско, компютърно, видео- и друго изображение при условията и по реда на този закон;
 3. да кандидатстват за подпомагане по програми, финансово осигурени от държавния, общинския бюджет или от други източници, за извършване на аварийни, укрепителни, консервационни и реставрационни работи, необходими за опазване на културната ценност;
 4. да събират и получават доброволни парични и други помощи и дарения от отделни лица и институции.

  Чл. 71. (1) Собствениците, концесионерите и ползвателите на недвижими културни ценности са длъжни да:

 1. полагат необходимите грижи за тяхното опазване, съхранение и поддържане в добро състояние при спазване на разпоредбите на този закон и актовете по прилагането му;
 2. (изм. – ДВ, бр. 92 от 2009 г., в сила от 20.11.2009 г.) уведомяват незабавно НИНКН, регионалните инспекторати по опазване на културното наследство и общинските органи за настъпили увреждания по тях или за действия спрямо тях в нарушение на този закон;
 3. (изм. – ДВ, бр. 92 от 2009 г., в сила от 20.11.2009 г., бр. 54 от 2011 г.) съгласуват по реда на чл. 84, ал. 1 и 2 проектите по чл. 80, ал. 3 и чл. 83;
 4. предоставят необходимите документи и да осигуряват достъп и съдействие на компетентните органи при осъществяване на правомощията им, посочени в закона;
 5. предоставят публичен достъп, когато ползването на недвижимата културна ценност е свързано с експозиционна дейност;
 6. предоставят безплатен публичен достъп до недвижимата културна ценност за целите на научноизследователската дейност, при условие че не се пречи на нормалното й ползване и не се увреждат законните интереси на собственика, концесионера или ползвателя.

 (2) (Нова – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) При унищожаване на недвижима културна ценност поради неизпълнение на задълженията по ал. 1, т. 1 и 2 лицата по ал. 1 са длъжни да я възстановят в същия вид – с оригиналните обемно-пространствени параметри и архитектурни и художествени характеристики. Срокът за възстановяване се определя от министъра на културата.

 (3) (Предишна ал. 2, изм. – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) Собствениците, концесионерите и ползвателите на недвижим имот, в който е открит или съществуват данни за наличие на недвижим археологически обект, са длъжни да осигуряват достъп на компетентните органи за инспектиране на физическото му състояние и да изпълняват предписанията за неговото опазване.

 (4) (Нова – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) Собствениците, концесионерите и ползвателите на недвижим имот, в който е съхранена и експонирана недвижима археологическа културна ценност, са длъжни да осигуряват публичен достъп при условията, определени с наредбата по чл. 185.

Чл. 72. (Изм. – ДВ, бр. 92 от 2009 г., в сила от 20.11.2009 г., бр. 54 от 2011 г.) (1) При наличие на обстоятелства, застрашаващи недвижима културна ценност от увреждане или разрушаване, собственикът, концесионерът или ползвателят на имота е длъжен да уведоми кмета на общината, директора на регионалния музей и регионалния инспекторат по опазване на културното наследство по местонахождението на недвижимата културна ценност и да предприеме незабавни действия по обезопасяването й.

 (2) При възникване на обстоятелствата по ал. 1 за недвижими археологически културни ценности, включително случаите по чл. 160, ал. 2, собственикът, концесионерът или ползвателят на имота, в който се намира културната ценност, уведомява органите по ал. 1 и директора на регионалния музей, а за София-град и София-област – Националния археологически институт с музей при БАН.

 (3) Кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице и регионалният инспекторат по опазване на културното наследство дават незабавно съответни указания за аварийно-временно укрепване и определят срок за изпълнението им.

 (4) При неизпълнение на задълженията по ал. 1 и 2 и на съответните указания по ал. 3 в определения срок общината извършва необходимото обезопасяване и аварийно-временно укрепване за сметка на лицето по чл. 71, ал. 1, в срок до 14 дни след изтичането на срока по ал. 3.

 (5) За наличието на обстоятелствата по ал. 1, както и за дадените указания по ал. 3 и предприетите мерки ръководителят на регионалния инспекторат незабавно уведомява министъра на културата.

  Чл. 73. (1) (Изм. – ДВ, бр. 92 от 2009 г., в сила от 20.11.2009 г., бр. 54 от 2011 г.) В 14-дневен срок от даване на съответното указание по чл. 72, ал. 3 за недвижими културни ценности, с изключение на археологическите, кметът на общината назначава комисия, която включва инспектор от регионалния инспекторат по опазване на културното наследство, представители на НИНКН, на регионалната дирекция за национален строителен контрол и на общината. За художествени, етнографски и исторически недвижими културни ценности в комисията се включва и представител на съответния по тематичен обхват музей, а за действащи обекти с религиозно предназначение – и представител на съответното регистрирано вероизповедание.

 (2) Комисията установява с констативен протокол състоянието на недвижимата културна ценност, както и вида и обема на необходимите укрепителни, консервационно-реставрационни и ремонтни работи. Към протокола се прилагат подробно описание на културната ценност според данните за нейната идентификация и регистрация и данни за собственика.

 (3) (Изм. – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) Въз основа на констативния протокол кметът на общината в 14-дневен срок издава заповед, с която задължава лицата по чл. 71, ал. 1 за тяхна сметка да извършат в определен срок необходимите укрепителни, консервационни, реставрационни и ремонтни дейности по проектна документация, съгласувана по реда на чл. 84, ал. 1 и 2. Заповедта се съобщава на заинтересованите лица и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс, като обжалването не спира изпълнението й.

 (4) (Нова – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) За археологически недвижими културни ценности се прилагат разпоредбите на чл. 160, ал. 3.

  Чл. 74. (Изм. и доп. – ДВ, бр. 92 от 2009 г., в сила от 20.11.2009 г., изм., бр. 54 от 2011 г.) (1) Когато комисията по чл. 73, ал. 1 предлага демонтиране и последваща реконструкция по автентични данни на недвижимата културна ценност, нейният собственик изготвя и представя в Министерството на културата графична, текстова и фотодокументация, достатъчна за изпълнението на реконструкцията. След положително становище на министъра на културата или оправомощени от него длъжностни лица кметът на общината издава заповед за демонтиране на недвижимата културна ценност.

 (2) Заповедта по ал. 1 се съобщава на заинтересованите лица и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването на заповедта не спира изпълнението й.

 (3) Недвижимата културна ценност се реконструира въз основа на представената документация по ал. 1 и инвестиционен проект, съгласуван по реда на чл. 84.

 Чл. 75. Копие от заповедите по чл. 73, ал. 3 и чл. 74 се изпраща на регионалния инспекторат по опазване на културното наследство по местонахождението на имота.

  Чл. 76. (1) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) Когато заповедите по чл. 73, ал. 3 и чл. 74 не са изпълнени в определения срок, необходимите проектни, укрепителни, консервационно-реставрационни и ремонтни дейности или реконструкция по автентични данни на недвижимата културна ценност или на част от нея се извършват от държавата, съответно общината.

 (2) Дейностите по ал. 1 се извършват въз основа на заповед на:

 1. министъра на културата – за недвижими културни ценности с категория „световно“ или „национално значение“;
 2. кмета на общината – в останалите случаи.

 (3) В заповедта по ал. 2 се посочва стойността на разходите за извършване на дейностите по ал. 1, която се определя въз основа на експертна оценка на независими оценители.

 (4) Обжалването на заповедта по ал. 2 не спира изпълнението й.

 (5) Въз основа на заповедта по ал. 2 върху имота се вписва законна ипотека в полза на държавата, съответно общината, за обезпечение на вземането им за направените от тях разноски.

 (6) Държавата, съответно общината, може да поиска за направените от нея разноски от съда да постанови незабавно изпълнение и да издаде изпълнителен лист по реда на чл. 418 от Гражданския процесуален кодекс.

  Чл. 77. При системно неизпълнение на задълженията по чл. 71, ал. 1, т. 1, установено по надлежния ред, се прилагат разпоредбите на чл. 73 – 76.

 

 

 

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button