ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТРОЯН!

На 25 октомври 2018 год. (четвъртък) от 13.30  часа в обновения Салона  на Община Троян ще се състои  тридесет и шесто заседание  на  Общинския съвет Троян. Преди това ще се състои официалното откриване на залата.

Младата самбистка Цветелина Николаева Маринова(СУ“Васил Левски“ Троян),  която  завоюва през 2018 година златен медал на Световно ученическо първенство по самбо в гр. Орел, Русия, ще бъде наградена с парична награда.

Останалите точки от проект за  дневния ред са:

1. Частична актуализация на бюджета и поименния списък за капиталови разходи на община Троян за 2018 г. Вх.№436/16.10.2018 г.;

 

  1. Даване разрешение на “Многопрофилна болница за активно лечение – Троян” – ЕООД, гр. Троян, за отдаване под наем на помещение (кабинет) в сградата на дружеството
  1. Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имот – общинска собственост на „Сдружение „Ловно рибарско дружество – Троян“.

 

  1. Учредяване на безвъзмездно право на ползване, върху част от недвижим имот – общинска собственост за осъществяване дейността на Народно читалище „Изгрев 1926 г.”, с.Бели Осъм, община Троян.

 

  1. Изменение на решение №187/ 30.06.2016 год. на Общинския съвет – Троян, относно предоставяне за безвъзмездно управление на недвижим имот – общинска собственост на Дирекция Национален парк „Централен балкан”, гр.Габрово.
  1. Разпореждане с вещи – общинска собственост, представляващи моторни превозни средства, използвани от ОП „Комунални услуги“.

 

  1. Продажба на поземлен имот – общинска собственост с идентификатор 81476.501.673 по кадастралната карта на с.Чифлик.

 

 

  1. Въвеждане на организация за обединено хранене за децата от детските градини в община Троян чрез създаване на „Кухня-майка“Вх.№

 

  1. Предложение за отпускане на персонална пенсия по реда на чл. 92 от КСО на Владимир Дилянов Костов и Надя Дилянова Асенова от с. Дебнево, ул. „9-ти септември“ № 9.

 

  1. Отпускане на еднократна социална помощ на Мийрям Сабри Исмаил от с. Белиш, ул. „Пенчо Чавдаров“ № 3.
  1. Разрешение за изработване на подробен устройствен план-план за застрояване /ПУП-ПЗ/ по реда на чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията/ЗУТ/ на поземлен имот  с идентификатор  80981.304.3, местност „Кардашими” по кадастралната карта на с. Черни Осъм, община Троян.

 

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Проверете също
Close
Back to top button