Увеличение на водата през 2019

В ТРОЯН ОСТАВА НЕПРОМЕНЕНА!!

В град Троян  цената  остава непроменена.

Комисията на енергийно и водно регулиране проведе закрито заседание в специализиран състав „ВиК“, на което прие окончателно решение за изменение на цени на ВиК услугите за 2019 г. С Решението актуализираните цени влизат в сила от 1 януари 2019 г.В съответствие с действащата законова и подзаконова уредба, в края на всяка календарна година Комисията е нормативно задължена да актуализира утвърдените с 5 -годишните бизнес планове на ВиК дружествата цени на услуги за всяка следваща година. Досега Комисията е одобрила с отделни процедури бизнес плановете на общо 27 ВиК дружества в цялата страна. Съгласно нормативните изисквания, актуализацията на цените се извършва на основата на одобрената с бизнес плановете цена на услугите за 2019 г., с отчитане на размера на натрупана инфлация и прилагане на индивидуален коефициент за ефективност за всяко едно дружество.

Преди КЕВР да стартира процедурата по разглеждане на всеки бизнес план, той задължително трябва предварително да бъде одобрен от съответната областна Асоциация по ВиК, в която членуват всички кметове на общини в областта. С приемането на бизнес плановете ВиК дружествата и Асоциациите по ВиК са поели изпълнението на конкретни ангажименти в рамките на петгодишния регулаторен период – подобряване на качеството на услугите чрез нови инвестиции, намаляване на загубите на вода, повишаване на ефективността и управлението. Комисията е създала ценообразуващ механизъм, който да гарантира устойчивото развитие на ВиК дружествата, но регулаторът не е техен собственик и не може да влияе върху начина на тяхното управление. В този смисъл КЕВР няма нормативно основание да преразглежда едностранно вече одобрените бизнес планове.

Във връзка с решението за актуализиране на цените на ВиК услугите за 2019 г. Комисията спази стриктно предвидената законова процедура. На 17.12.2018 г. беше проведено открито заседание за обсъждане на доклад на работната група, в което участваха ВиК дружества от цялата страна, Омбудсмана на Република България, представители на местни власти и областни управи, синдикати, неправителствени, обществени и граждански организации. По всяко едно направено предложение и изразено становище от участници в откритото заседание, регулаторът дава мотивиран отговор в приетото днес решение за изменение на услугите на ВиК дружествата за 2019 г.

КЕВР стриктно ще следи изпълнението на бизнес плановете на ВиК дружествата и ще предприема мерки при неизпълнението им. След третата година на 5-годишния регулаторен период, съгласно законовите изисквания, Комисията задължително ще проведе цялостен регулаторен преглед на изпълнението на поетите ангажименти от ВиК дружествата – постигнат размер на заявените инвестиции и показателите за качество на услугите, намаляване на загубите по мрежата и др. При доказано неизпълнение на заложените в бизнес плановете инвестиции и показатели, Комисията  ще коригира надолу цените на утвърдените ВиК услуги.

Въпреки недоволството КЕВР реши водата да поскъпне в 27 населени места(Троян не влиза в тази бройка), а най-много ще плащат гражданите на Варна, Добрич, Шумен и Враца, където цената за кубик ще надскочи 3 лв. Поскъпване се очаква още и в столицата. Единственото място, където се предвижда поевтиняване на услугата е Кърджали, но то ще бъде минимално и в размер на около 1,5%.

В град Троян  цената  остава непроменена от  2013 год.

1. Доставяне –  1,01лв

2. Отвеждане 0,06лв

3. Пречистване битови 0,17лв

Пречистване промишлени
степен на замърсяване 1 –  0,70лв

Степен на замърсяване 2 –  0,87лв

Степен на замърсяване 3 –  1,05лв

Ловеч

1.  Доставяне 1,42лв

2. Отвеждане 0,17лв
3. Пречистване битови 0,40лв
4. Пречистване промишлени степен на замърсяване 1 – 0,48лв
5. Степен на замърсяване  –  1,19лв
ВС „Черни осъм“ 0,09лв
ВС Златна Панега 0,25лв
ВС Топля 0,24лв
ВС Априлци 0,21лв

Цените за ВиК-а дружествата в различните градове  може да видите по-долу

Новите утвърдени цени

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button