Отчет на Районно Управление на МВР ТРОЯН за 2018

ОТЧЕТ ЗА 2018 ГОДИНА

от  Радостина Петкова

Началник Районно Управление – ТроянОТНОСНО: Борбата с престъпността, състоянието на обществения ред и

безопасността на движението на територията на Община Троян

за 2018 година

 

Районно управление град Троян осъществява дейността си в централната част на Северна България, на територия от 1 130 кв. км. Обслужва Общините Троян и Априлци, обхващащи 2 града и 24 села.

През изминалата 2018 година имаме намаление на регистрираните престъпления с 6 бр., като за 2018 са 318, през 2017г. са били 324 и 355 за 2016 г. Това е един много добър показател, който се дължи от една страна на добрата превантивна дейност на полицията и от друга на реално осъдени и изтърпяващи ефективни присъди лица извършители на престъпления. В същото време отчитаме и голямо повишаване на разкритите престъпления – като процента на разкриваемост за 2018г. е 69,18%, за 2017г. е 67,60 % , през 2016г. е бил 56,74%. Имаме увеличение с 1,58 пункта на разкриваемостта през отчетната година. Отчитаме запазване на нивото при регистриране на най – масовото престъпление – кражбите на имущество, което е много добър показател, след като през 2017г. успяхме да намалим тези престъпления в рамките на около 100 ЗМ за година. По отношение на регистрираните тежки престъпления, през годината имаме увеличение на същите в сравнение с предходния отчет – регистрирани са две убийства, които незабавно са разкрити, три грабежа – също разкрити, две  блудства и едно изнасилване – разкрити. Трябва да се отбележи, че през последните години РУ – Троян няма неразкрити тежки престъпления.

 

I.По борбата с криминалната престъпността

 

През 2018г. в РУ – Троян от заявените 414бр. престъпления са останали за работа 318 бр.регистрирани престъпления, от които 281 криминални и 37 икономически.През 2017г. са регистрирани общо 324, от които 297 криминални и 27 икономически. През 2016г. в РУ – Троян са регистрирани 355бр. престъпления, от които 313 криминални и 42 икономически. От данните се вижда, че имаме незначително намаление на общия брой престъпления с 6 бр., като при криминалните престъпления има намаление с 16 бр., а при икономическите увеличение с 10 бр. Както се вижда  оперативната обстановка се все повече се подобрява през последните години. Увеличението на икономическите престъпления се дължи предимно на нарастване на регистрираните престъпления в горското стопанство – незаконната сеч. През отчетната година имаме регистрирани само 27 ЗМ по чл. 235 от НК.

От извършените през годината са регистрирани 281 бр. криминални престъпления, са разкрити 211бр., което прави процент на разкриваемост от 75,09%. През 2017 година 297 бр. криминални престъпления, са разкрити 206 бр., което прави процент на разкриваемост от 69,36%.

    Работа по видове криминални престъпления

През 2018г. има регистрирани две убийства, които са разкрити, както и три грабежа – също разкрити. Имаме  регистрирани две блудства и едно изнасилване – също разкрити. През 2017г. има извършено едно убийство, което е разкрито, регистриран е един грабеж. Имаме регистрирано едно блудство, което е незабавно разкрито и извършителя е задържан на местопрестъплението. Нямаме регистрирани изнасилвания. През 2016г. нямаме регистрирано убийство, блудство и изнасилване, има три разкрити грабежа.

През изминалата година няма регистрирани  кражби на МПС. През 2017 година имаме регистрирана една кражба на МПС, която е разкрита. През 2016г. година има извършени четири  кражби на МПС като две са разкрити.

  1. През 2018г. от извършените 281бр. криминални престъпления – 71 бр. са престъпления по транспорта и като чисто криминални престъпления  остават 210бр., а от разкритите 211бр. криминални престъпления – 68бр. са разкрити транспортни престъпления, т.е. като разкрити чисто криминални престъпления остават 143бр.,което прави 68,10% разкриваемост на чисто криминалните престъпления.
  2. От останалите 210 бр. чисто криминални престъпления извършени през годината, 85бр. са кражби на имущество, което показва, че делът на кражбите е 40% от всички извършени криминални престъпления. За 2017г. този процент е бил 44%. Това показва, че се наблюдава намаление на дела на кражбите спрямо общия брой на криминалните престъпления за разлика от предходните години с 4 %.
  3. През 2018г. са разкрити 64бр. кражби на имущество, с процент на разкриваемост 75%, а През 2017г. са разкрити 50бр. кражби на имущество, с процент на разкриваемост 56%, което показва голямо увеличение по този показател.
  4. През 2018г. са регистрирани 20бр. домови кражби, от които са разкрити 14бр., с процент на разкриваемост 70%. През 2017г. са регистрирани 20бр. домови кражби, от които са разкрити 11бр., с процент на разкриваемост 67%.  Делът на домовите кражби спрямо общия брой кражби за 2018г. е 24%, за 2017г. е 21%, за 2016г. също е бил 21%. Това се дължи на добрата работа по превенцията.

Данните посочват запазване на нивото на домовите кражби през 2018г., след като през 2017г. имахме голям спад  спрямо 2016г. Важно е да се отбележи, че по-голяма част от домовите кражби се извършват в селските, слабо населени и рядко посещавани райони, което много затруднява работата по тях.

През 2018г.  са разкрити общо 242бр. престъпления  извършени от 211бр.извършители, в съучастие са извършени 17 бр. престъпления.

През 2017г. са разкрити общо 233бр. престъпления  извършени от 220бр.извършители индивидуално, в съучастие са извършени 13 бр. престъпления.

През 2016г.  са разкрити общо 245бр. престъпления  извършени от 252бр.извършители, в съучастие са извършени 17 бр. престъпления.

За 2018г. извършителите на криминалните престъпления  са 194бр.,а икономическите са 17бр.

За 2017г.извършителите на криминални престъпления са 198бр., а на икономически са 22бр. За 2016г. извършителите на криминалните престъпления  са 218бр.,а икономическите са 15 бр.

 

    Състояние на оперативната обстановка по линия “Наркотици”

 

На територията обслужвана от РУ- Троян и през 2018г. се наблюдава тенденция на запазване на нивото на търговията и употребата на наркотици, като основни потърпевши са подрастващите.

Поради това основен приоритет в плана за работа на управлението и за 2018 година беше продължаване на борбата и превенцията срещу разпространението и употребата на наркотични вещества в региона.     Ежемесечно се извършваха специализирани полицейски операции по тази линия, в които участват голям брой служители. Периодично се извършват проверки в дискотеките и питейните заведения, за които в РУ – Троян има данни че се посещават от лица регистрирани по линия „Наркотици” като разпространяващи или употребяващи наркотици.

В РУ – Троян се водят на отчет 31 лица по линия „Наркотици”, като това са лица, които или са залавяни с наркотици, или е получена достоверна информация, че употребяват или разпространяват такива вещества.

През 2018 г. на територията на РУ – Троян са регистрирани общо за притежание и разпространение – 12 броя ЗМ, от тях разкрити са 12 броя. За разпространение са 2 броя, по които още се работи.

През 2017г. са регистрирани общо 18бр. ЗМ – за притежаване и разпространение. От тях разкрити са били 18бр. ЗМ., разкрити СА и 2 бр. ЗМ. от предишен период.

    През 2016г. на територията на РУ – Троян са регистрирани общо 20бр.ЗМ.,като останали за работа са 20бр.От останалите 20бр. – 19бр.зм са за притежаване и разпространение на НВ и 1бр.зм за отглеждане на НВ .От тях разкрити са 17бр. , по 2бр. още се работи ,като са разкрити и 4бр. зм от предишен период.

През последните години силно се активизира работата по този вид престъпна дейност, поради което са и тези добри резултати, като намалението през последната година се дължи на ефективно изтърпяване на присъди от активния криминален контингент и непрестанната превенция осъществявана от служители на РУ – Троян. Извършват се ежедневни проверки на лица, за които има данни, че употребяват или разпространяват „НВ“, с цел превантивна дейност, благодарение на която се забелязва спад в престъпленията свързани с притежанието и разпространението на наркотични вещества.

Основни наркотици, които се разпространяват и употребяват в региона са марихуана и метамфетамин. Тревожно е, че все по-модерни сред младежите са така наречените „твърди” наркотици – метамфетамини или така нареченото „пико“. Все по-бързо в града навлиза и дизайнерската дрога, която на уличен език се нарича „чай“. Това вещество се поръчва свободно по интернет. След употреба на този „чай“ са  установени лица, които са в напълно неадекватно състояние в продължение на един или дори два дни. Този продукт не подлежи на контрол и изземване, тъй като след извършен физикохимичен анализ се установява, че самото вещество не е включено в списъка на високо рисковите и рискови наркотични вещества и техни аналози, поради което държането и разпространението им не подлежат на наказателна санкция. Чая се произвежда от лица, които са наясно и могат да произведат това вещество със съставки, които са аналози на тези, които са описани като забранени.

През 2017 година РУ – Троян е отправило запитване и предложение до ГДНП за законови промени и решаване на този проблем с така наречената дизайнерска дрога.

Благоприятна среда за разпространението на дрога са районите на училищата. Това наложи да се вземат допълнителни мерки от служителите на РУ – Троян. През 2017г. са организирани и няколко срещи с представители на местната власт и ръководствата на училищата, а през 2018г. са проведени допълнителни срещи за създаване на организация и контрол над лица употребяващи „НВ“., т. к. Всички заедно следва да се борим с употребата и разпространението на наркотични вещества.

Като цяло и с оглед резултатите постигнати от управлението през годината, може да се посочи, че въпреки образуваните дела по линия „Наркотици”, тенденцията е към увеличение на употребата на наркотици в региона, особено тревожна е тази тенденция сред учениците.

Тези данни още един път показват, че борбата срещу разпространението на наркотиците и другите психотропни и упойващи вещества сред подрастващите трябва да е приоритет на всички институции. Именно в тази насока продължаваме да търсим сътрудничеството и партньорството на всички, които могат да бъдат полезни в тази насока.

 

Престъпления и противообществени прояви извършени от малолетни и непълнолетни

През отчетния период са регистрирани 39 броя престъпления, като 10 от тях са извършени от малолетни, а 19 от тях от непълнолетни. От всички регистрирани 39 престъпления 10 от тях са извършени от малолетни,по – голямата част от които  не са жители на територията, обхваната от РУ – гр. Троян.

От лицата, водещи се на отчет в ДПС при РУ – гр. Троян през периода са извършили 18 броя престъпления. Останалите престъпления са извършени от новопроявили се лица.

За периода няма регистрирани тежки престъпления извършени от малолетни и непълнолетни лица.

През отчетния период 85 лица са преминали през Детска педагогическа стая за извършени противообществени прояви, от тях 14 са за бягство от вкъщи, 3 за употреба на опиати и 68 по други причини. Няма преминали лица за проституция.

За по-пълното обхващане на малолетните, във всички училища са сформирани Училищни комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и Училищни координационни съвети. Със статут на обществени възпитатели за Община Троян са утвърдени 6 педагози. Четири училища на територията на Община Троян имат назначени педагогически съветници , а в три училища има назначени училищни психолози. Продължава доброто взаимодействие с Център за обществена подкрепа, чиито служители подпомагат нуждаещите се от помощ и консултиране деца и семейства.

Продължава доброто взаимодействие с отдел „Закрила на детето“ при Дирекция „Социално подпомагане“ – гр. Троян. ИДПС е член на Комисията за детето при Община Троян и Априлци. Към отдела са изпратени 20 сигнала от РУ – гр. Троян, за продължаване наблюдението на развитието над деца. По искане на отдела са направени множество справки и е оказано съдействие във връзка с извършване на действия по закрила на деца.

През 2018 г. са съставени 24 бр. АУАН по ЗЗД, за установени маловръстни след 22 ч. на обществени места без родител или пълнолетен придружител и или в заведение за присъствие на деца след 22,00 часа. През годината са извършени 37 проверки в питейни и увеселителни заведения с цел установяване на присъствие на маловръстни лица и продажба на алкохол и тютюневи изделия на деца. При проверките са установени 11 нарушения и са съставени 11 броя АУАН.

 

    Дейност по линия на издирването на лица

 

През 2018 г. служителите по линия “Издирване на лица” са  работили по 57 издирвателни преписки, като 50 бр. от тях са за лица обявени за ОДИ, 4 бр. за лица обявени за международно издирване и 3 бр. за лица обявени за местно издирване.

Установени са 42 лица, обявени за ОДИ.

От обявени за ОДИ от други ОД на МВР в страната са установени  6 бр. лица.

Изготвени са осем  броя писма до ДМОС бюро „Сирене“ по линия на издирвани лица.

 

 

НАСЕЛЕНО МЯСТО БРОЙ ЗАЯВЕНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
ТРОЯН 168 175 222 228 197 259 250 282 376 335
КАЛЕЙЦА 7 5 7 2 6 3 7 10 15 4
ЛОМЕЦ 4 3 6 7 5 4 5 3 8 4
ОРЕШАК 15 21 11 15 20 18 27 27 21 25
ПАТРЕШКО 3 1 2 6 3 1 1 2 0 6
СТАРО СЕЛО 3 5 7 3 4 2 3 5 10 8
ТЕРЗИЙСКО 2 5 4 3 1 8 7 10 10 10
ЧЕРНИ ОСЪМ 9 12 7 8 9 7 11 5 7 16
ЧИФЛИК 8 5 6 9 3 2 7 7 15 7
ШИПКОВО 4 1 8 7 3 10 9 5 10 6
ГОЛЯМА ЖЕЛЯЗНА 5 7 10 10 14 2 9 17 10 6
ДЪЛБОК ДОЛ 8 5 10 6 3 6 13 13 9 6
ДОБРОДАН 8 2 4 4 9 7 5 15 4 9
ВРАБЕВО 7 4 9 9 8 10 7 15 7 7
ГУМОЩНИК 1 5 2 3 8 5 7 5 5 5
БЕЛИ ОСЪМ 5 6 8 6 2 8 7 13 20 12
ГОРНО ТРАПЕ 3 4 2 2 2 4 9 4 8 5
БАЛАБАНСКО 4 5 2 2 0 2 4 6 10 10
БАЛКАНЕЦ 2 1 2 0 2 2 4 4 3 5
ДЕБНЕВО 3 8 7 19 8 15 14 8 8 10
БЕЛИШ 8 1 4 2 5 3 3 0 8 3
БОРИМА 16 14 15 11 13 17 8 15 14 19
Общо за селските райони 125 120 133 134 128 136 167 189 202 183

 

Регистрираните престъпления в Участък Априлци са 25 бр. за 2018 г. , а за 2017 г. са били 29, за 2016 г. – 50 бр.

Данните показват намаление   на престъпления в градската част с 7бр. спрямо 2017г., в  селските райони увеличението на броя е с 5 .

    ІІ.Икономическа престъпност

От останалите за работа 37 бр. икономически престъпления са разкрити 10 бр. или – 27,02 %. Веднага трябва де се отбележи, че повечето досъдебни производства не са приключили и това не е реалния процент на разкриваемост. При отработените през 2017г. 27 бр. икономически престъпления са разкрити 14бр. или процентно 51.85% разкриваемост. При регистрираните през 2016г. 42бр. икономически престъпления, са разкрити 15 бр. с процент на разкриваемост 35.71%. От изнесените данни е видно, че имаме увеличение на икономическите престъпления с 12бр. спрямо 2017г.

От анализа на изнесените данни е видно, че през 2018г. има увеличение с 10 бр. престъпления спрямо 2017г., за 2017г. има намаление с 36 бр.зм спрямо 2016г. През последните години намалението и увеличението на зм се забелязва най-вече в  сферите на престъпленията против горското стопанство, акцизните стоки без бандерол и документните престъпления. През отчетната година именно там се забелязва и увеличение на регистрираните престъпления. През 2019 година са набелязани конкретни мероприятия насочени към предотвратяване, пресичане и разкриване на тези престъпления, като особено внимание ще бъде обърнато и на престъпленията в горския фонд,  корупционните престъпления и тези свързани със средства от ЕС, което е един от приоритетите заложени в работата на МВР през 2019 година.

 

Резултати от работата по разкриване на престъпна дейност с широк обществен

отзвук:

  1. На 09.01.2018 година в 21:50 часа в РУ – Троян е получен сигнал за извършен въоръжен грабеж в аптека „Виталика“, находяща се в град Троян, ул.“Генерал Карцов“, блок“Хисар“ от две маскирани лица, които чрез използване на нож са заплашили аптекарката С.Ц.Ш от град Троян и са отнели оборота на аптеката. На 12.01.2018 година в следствие на проведените оперативно издирвателни мероприятия по образуваното ДП по чл.198 от НК бяха установени и задържани извършителите на деянието лицата Х.П.П и Т.С.А и двамата от град Троян. При извършените последващи процесуално следствени действия в жилища обитавани от лицата бяха намерени и иззети дрехите и маските, с които са били облечени в момента на грабежа, както и използвания нож. Същите бяха задържани за срок от 24 часа по ЗМВР, привлечени в качеството на обвиняеми и са направили пълни самопризнания пред служебен защитник.
  2. На 23.02.2018 година в 16:30 часа в РУ – Троян е получен сигнал от И.Т.Б от село Черни Осъм, за това че за времето от 06:11 часа до 16:30 часа в село Черни Осъм неизвестен извършител е взломил входна врата на стопанска постройка и е отнел 23 броя компютърни конфигурации за криптовалута на стойност около 110 000 лева. В следствие на проведените оперативно издирвателни мероприятия по образуваното ДП  по чл.195 ал.3 от НК на 25.04.2018 година съгласно утвърден план от Главен секретар на МВР гл.комисар Младен Маринов на територията на ОДМВР – Русе бяха извършени прцесуално следсвтени действия и оим от служители на РУ – Троян и ОДМВР – Русе под наблюдението на Районна прокуратура – Троян В хода на проведените процесуално следствени действия претърсвания на адреси на територията на ОДМВР – Русе в град Русе, град Мартен и село Ряхово бяха намерени и иззети всички 23 броя компютърни конфигурации предмет на престъплението.  За срок от 24 часа бяха задържани извършителите на деянието Р.Б.Б от град Мартен, и А.К.Й. от град Русе. Същите бяха привлечени в качеството на обвиняеми, а А.К.Й е разпитан пред защитник, като направи пълни самопризнания. По отношение на лицата е взета мярка за неотклонение задържане под стража за срок от 72 часа от Районна прокуратура – Троян като след внасяне на искане в Районен съд Троян на А.К.Й е наложена постоянна мярка „Задържане под стража“, на Р.Б.Б е наложена мярка за неотклонение „Домашен арест“.
  3. На 07.05.2018 година в 00:33 часа в РУ – Троян е получен сигнал за намерен в района на разклона за село Добродан в безпомощно състояние да лежи до автомобил с локва кръв около главата лицето  Т. И.И от град Ловеч. Лицето е откарано по спешност в МБАЛ –Плевен, където умира в следствие на нанесени удари в главата с тъп предмет. След проведените оперативно изидрвателни мероприятия по образуваното ДП по чл.116 ал.1 т.6 от НК на 10.05.2018 година е установено, че в следствие на два удара нанесени в областта на главата с бейзболна бухалка К.К.К от град Ловеч умишлено е умъртвил Т.И.И. К.К.К е привлечен и разпитан в качеството на обвиняем пред служебен защитник и е направил пълни самопризнания за извършеното от него убийство, като посочва и средството за извършеното от него деяние – дървена бухалка изхвърлена от него в крайпътна канавка. На лицето е наложена постоянна мярка „Задържане под стража“.

 

III. По охраната на обществения ред

Опазването на ОР на територията на гр. Троян се осъществява  от състава на ППД, които са основната сила, имаща за задача осигуряване на добър ОР, спокойствие, сигурност и опазване собствеността на гражданите.

През периода продължи работата в насока приближаване на полицейското обслужване към населението, с оглед увеличаване чувството за сигурност, намаляване на престъпността и подобряване полицейските услуги за хората.Продължиха предприетите мерки с раздвиженото работно време за състава  от териториална полиция и насищане с наряди тъмната част на денонощието.

Чрез изградената система за контрол над ЛПИ за полицията са проверени 10277 МПС  и 16155 лица. От тях 1518 лица са криминално проявени. Извършва се редовно обхождане и патрулиране в районите на учебните заведения, което е залегнало в графиците на Мл.ПИ, ППД и КАТ.

Всяка сутрин за периода от 15.09.18г. преди започване на учебните занятия служители от КАТ, ППД и Мл.екперти дежурят на невралгични места пред учебните заведения, като няма извършени престъпления в районите на учебните заведения и тежки ТПП.

Ежедневно състава от ППД извършва проверки по заведенията за развлечения, игрални зали и дискотеки, като особено внимание се обръща в дните  петък и събота.

През 2018 г. състава е участвал в 291 СПО в различни направления на дейност,

Ежеседмично бяха провеждани СПО по линия присъствие в МНМ, акцизни стоки /тютюн и цигари без бандерол/, заведения за развлечения,  селскостопанска продукция и продукти от горския фонд, курортни зони, ел. преносна мрежа, гори, дивеч и риба, като бяха иззети различни количества стоки без акциз, дърва за огрев, билки, унищожени рибарски мрежи, пусната  риба.

Състава на РУ е участвал и в охраната на 88 бр. масови мероприятия –  кръг от Европейското и републиканско първенство по мотокрос на полигона в гр. Троян,  без да допусне нарушаване на обществения ред и извършване на престъпления..

По повод провеждането на абитуриентските балове беше създадена организация за засилено полицейско присъствие в сборните пунктове на абитуриентите и в местата за провеждане на тържествата.

Освен тези мероприятия участвахме и в охраната на всички национални, местни и религиозни празници- “Йордановден”, празник на “сланината” в гр. Априлци,  “Великден”-Троянски манастир, Празника на билките- с.Балканец местността „Айдушкото сборище“ , Празник на сливата , празник на града- „Петков ден“ и др.

Като най –масово мероприятие може да се отчете празника на Троянския манастир “Успение на Пресвета Богородица” проведено от 15.08-19.08.2018г.

По утвърдени графици бяха проведени пролетно-летните и есенно- зимните строеви прегледи на униформения състав. Изготвена бе заповед на директора на ОДМВР-Ловеч за сезонна смяна на униформеното облекло.

На събранията от страна на полицията участие взеха Началник РУ, ПИ и Мл. ПИ обслужващи съответните райони. Преди събранията бяха организирани приемни относно приемане предложения, молби и жалби на живущите в съответния район. За всеки обслужван район предварително бе изготвена регистрирана писмена информация относно обслужваната територия, брой население, брой извършени криминални престъпления по вид и тяхната разкриваемост, превантивна дейност, нарушения на обществения ред,  работа по безопасността на движението и някой правила как гражданите да се предпазват от престъпления. Бе отчетена административно наказателната дейност, като в заключение бяха посочени и някой основни насоки на профилактичната дейност

Отчет за цялостната  дейност на РУ-Троян пред обществеността на Община-Троян беше  представена от Началник РУ на третата мартенска сесия на Общински съвет -Троян чрез предварително предоставена писмена информация. Общински съвет-Троян прие с пълно мнозинство.

На съществуващия имейл адрес се получават редица сигнали и мнения от граждани с полезни съвети  относно подобряване безопасност движение, а така също и за извършени нарушения на ОР и престъпления.Добри отзиви и препоръки за дейността ни получаваме и в съответния форум, както и някои критики и бележки от граждани.

– Осъществяване на контролна дейност по прилагане на ЗОБВВПИ на територията  на РУ- Троян :

На контрол в РУ-Троян са 7 обекта със СДОВ. Търговските обекти за оръжие са 2 бр. и 1 бр. оръжейна работилница.

Лицата с разрешение за носене и съхранение на ООБ са общо 1302 бр. както следва:

– За ловни цели – 859 бр. ловци с 1545 бр. дългоцевни огнестрелни оръжия с гладкостенна цев и 352 бр. ловци с придобито право на подборен отстрел притежаващи общо 574 дългоцевни огнестрелни оръжия с нарезна цев и 94 лица с издадени разрешения за охранителна дейност.

-За самоохрана-/ късоцевно огнестрелно оръжие/ 361 бр. лица с 379 бр.оръжия. Физически и юридически лица са 124 бр., МВР-148 бр., като от тях- 90 пенсионери и 77 служещи, МО- 89 бр., като от тях 52 бр.пенсионери и 37 бр. служещи.

Административно – наказателна дейност

АНД- Важен елемент от превантивната работа е дейността на охранителната полиция по административно наказателната дейност. През отчетния период са съставени 3988  бр. актове срещу 3784бр. за 2017 г. /увеличение от 204 акта/, глоби с фиш-6042 срещу   4719 за 2017 г. /увеличение с 1323 фиша/.

Общият брой на пътно-транспортните произшествия е 91, от тях 58 са с материални щети, а 33 са тежки, с 42 ранени и 1 убит. За отчитания период, в сравнение с предходната година броят на произшествията в Община Троян  е намалял с 27 бр., а в Община Априлци е същия, като през 2017г. Тежките ПТП на общо за РУ- Троян са намалели с 6 бр., като броят на убитите е намалял с 3-ма души. в сравнение с предходната година, но броят на  ранените се е увеличил с 1 бр.

  1. Състояние на дисциплината

Дисциплината на служителите от РУ – Троян през 2018г. бе на необходимото ниво. По-голямата част от състава е дисциплиниран, познава добре нормативните документи и се стреми да ги спазва.

През изтеклата година са наказани само двама служители, а наградените са 70бр. – за постигнати  високи резултати в служебната дейност, както следва:

– Почетен знак на МВР 2 степен – 1 служител

– Колективна парична награда от гл. секретар – 5 служителя

– С писмена похвала – 64 служителя

За изминалия отчетен период в РУ – Троян са постъпили 10бр. жалби и сигнали срещу служители, които са заведени в дневника и деловодството на РУ – Троян. Извършени са проверки по всичките 10бр., които са неоснователни.

 

Получени са и много благодарствени писма от граждани и организации.

 

 

 

    VII. Изводи и тенденции

През 2018г. се наблюдава намаление на регистрираните престъпления  с 6 бр. и с 16 бр. намаление по криминална линия. Разкриваемостта е увеличена с 1,58 процента и запазва стойностите си от последните години около 65%. – 70%, което показва едно постоянство и изграден начин и подход на работа на полицейските служители.  Основния положителен фактор е, че като се разкриват повече престъпления, се установяват повече извършители, които да получат своето наказание и да бъдат възпрени да извършват други престъпления. Това се усети през последните две години – имаме регистрирани 85бр. кражби на имущество ,от които 64 разкрити и процент разкриваемост 75,29 през отчетната година, като през 2017г. са  89 бр., 50 разкрити , процент разкриваемост – 56 . Също така важно е за пострадалите от престъпленията да виждат, че полицията работи по техните проблеми и че успяват да заловят извършителите на такива престъпления, като по този начин се повишава доверието в полицейската институция.

Както се спомена по-гора имаме намаление на броя на извършените кражби през последните две години на територията на РУ – Троян, което е в резултат на превантивната дейност, извършвана от служителите на управлението. Целта на и е тази тенденция да  продължи и през 2019 година, поради което в плановете ни за работа ще бъдат заложени конкретни мероприятия за превенция и контрол по тази линия. И през 2019г. ще продължим с провеждането на СПО в малките и отдалечените населени места.

По линия на икономическата престъпност за 2018г„ се отчита увеличение на ЗМ за  незаконна сеч, след като през 2017г. отчетохме голям спад на тези престъпления. По отношение на незаконната сеч е необходимо да се получава навременна информация за случаите на установена незаконна сеч с оглед  скъсяване на времето между извършването и установяването на такава, за да има възможност за по-ефективни действия от наша страна за пресичането, предотвратяването и разкриването на тези престъпления. Работата по линия на акцизните стоки също е на добро ниво , като основно се залавя насипен тютюн, който се разпространява от лица от село Буковлък ежеседмично на пазара в град Троян, като през отчетната година броя на ЗМ има лек спад поради влезли присъди на лица занимаващи се с тази незаконна дейност. Следва де се отбележи, че през 2018г. имаме заловено голямо количество алкохол без български акцизен бандерол.  През 2019г. работата ни в тази насока ще продължи.

По отношение на т.нар. телефонни измами се наблюдава същия брой – 12 ЗМ както и през 2017г. на осъществени такива , но за разлика от предишни години е нараснал броя на опитите за осъществяването им. Разкриваемоста на този вид престъпления през 2018г. значително се е подобрила. Факта че все по –малко хора биват измамени е благодарение на усилията ни в тази насока – раздаване от страна на  полицейските служители на брошури , информиране чрез средствата за масова информация , лично информиране на гражданите както и установяването и задържането на т.нар „мулета“ и др.

По другия основен приоритет за годината – намаляването на пътнотранспортните произшествия и жертвите , свързани с тях можем да кажем че сме постигнали много добри резултати . Броят на произшествията в Община Троян  е намалял с 27 бр., тежките ПТП на общо за РУ- Троян са намалели с 6 бр., като броят на убитите е намалял с 3-ма души в сравнение с предходната година.

През настоящата година ще продължим прилагането на добрите практики наложени до момента и ще търсим по-голяма оптимизация на работата на състава, като считам че ще попълним почти всички вакантните места с новоназначени служители. Целта ни е да запазим добрите резултати постигнати през последните години.

 

 

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button