Зам. министърът на здравеопазването д-р Бойко Пенков бе на финализирането на проект в Специализираната  болница за активно лечение на белодробни болести Троян

На 25.02.2019 г. в Специализираната  болница за активно лечение на белодробни болести – Троян  се проведе церемония по приключването на проект, финансиран от Министерство на здравеопазването на стойност 83 060 лв.

Присъстваха  зам. Министърът на здравеопазването д-р Бойко Пенков , Народният представител  инж.Иван Миховски, инж. Иван Миховски – депутат,  г-н Бойко Пъдарски- Зам.-областен управител, Кметът на Община Троян – г-жа Донка Михайлова, Председателят на Общински съвет – Троян  инж.Петко Пенков, проф. Веселин Целков, Директорът на РЗИ – Ловеч д-р Анета Винева.

След презентацията на Д-р Цветомила Дудевска, д.м., Управител на „СБАЛББ-Троян“ЕООД гостите разгледаха лечебното заведение. Д-р Бойко Пенков  връчи поздравителен адрес от Министър Ананиев  и получи подарък красива картина от Троян.

Проектът е с наименование: Подобряване на енергийната ефективност и болничната среда в „Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести –Троян“ и  включва:

  • Поставяне на 3 (три) броя целогодишни слънчеви системи за топла вода.
  • Реконструкция на 8 (осем) болнични стаи  с обособяване на самостоятелни санитарни възли.


 

 

 

Двете части на проекта са взаимно свързани и водят до постигането на две глобални, както за лечебното заведение, така и за здравеопазването ни цели:

 

  • Подобряване качеството на лечебно-диагностичната дейност и грижите за болните чрез осигуряване на адекватна и модерна болнична среда.
  • Ефективно и ефикасно разходване на финансовите ресурси

 

Реконструирани бяха 8 (осем) болнични стаи, чрез ситуирането в тях на самостоятелни санитарни възли.  Две от болничните стаи са разположени във Фтизиатрично отделение и ще бъдат стаи-изолатори за пациенти с туберкулоза.  Така се изпълнява изискването на Методично указание за контрол на туберкулозата в лечебните заведения за брой на изолационни стаи на базата на резултати от оценката на риска в съответната ситуация.

Останалите 6 (шест) болнични стаи,  в които са обособени санитарни възли са разположени в двете сгради  на Пневмологично отделение. Този проект за реконструкция беше инспириран от единствената препоръка, която анкетираните в лечебното заведение пациенти са давали през последните две години „Нужда от стаи със самостоятелен санитарен възел“ (общ брой анкетирани за периода 2016-2017 г. 600 пациента)

Другата глобална цел на проекта е енергийна ефективност чрез средногодишно спестяване на 50% от необходимата енергия за подгряване на битова вода за нуждите на пациентите и персонала на лечебното заведение. Ще се използва възобновяем  източник на енергия – слънчева енергия, което е в унисон с Европейската политика за промяна на климата, при която се стимулира използването на възобновяеми източници на енергия

Поставени бяха 3 (три) броя целогодишни слънчеви системи – по една на всека от сградите на стационарния блок .

Слънчевите системи за топла вода и реконструираните болнични стаи в„СБАЛББ-Троян“ ЕООД ще се ползват от пациентите на лечебното заведение, които годишно са около 2800 (в т.ч. болни с туберкулоза във Фтизиатрично отделение и болни с неспецифични белодробни заболявания в двете сгради на Пневмологично отделение). Персоналът на лечебното заведение  е 60 души.

Формираният в лечебното заведение работен екип изготви проекта след задълбочен маркетингов и финансов анализ. Инвестицията в размер на 83 060 лв. и е одобрена за финансиране от капиталовата програма на МЗ.

През м. септември 2018 г. проведохме обществена поръчка по реда на ЗОП. Избрани бяха двама изпълнители „Перфект строй” ЕООД  и „АС Гарант“,, с които се сключиха договори. През м. декември приключиха дейностите по проекта.

Постигнати са целите на проекта:

  • Подобрена е инфраструктурата – болничната среда на лечебното заведение;
  • Повишена е  удовлетвореността на пациентите;
  • Повишена е икономическата ефективност;
  • Подобрена е енергийната ефективност;
  • Подобрено е качеството на здравните грижи;
  • Подобрена е конкурентоспособността на дружеството;

 

Екипът на „ СБАЛББ – Троян” благодари на Министерство на здравеопазването за одобрението на проекта и финансовата подкрепа.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Проверете също
Close
Back to top button