Проект на Правилник за награждаване на изявени спортисти

Проект на Правилника за награждаване на изявени спортисти и техните треньори от Община Троян се публикува на официалните интернет страници на Общински съвет – Троян и Община Троян.

На основание чл. 26, ал. 2 и ал. 4 от ЗНА, чрез настоящото публикуване на проекта на Правилника за награждаване на изявени спортисти и техните треньори от Община Троян, се предоставя възможност на заинтересованите лица в срок до 15.04.2019 г., да направят своите предложения и становища по текстовете на проекта на правилника на ел. пощаcitycouncil@troyan.bg, както и в стая № 6 в сградата на Община Троян на адрес: гр. Троян 5600, пл. „Възраждане” №1.

ПРОЕКТ!

П Р А В И Л Н И К

за награждаване на изявени спортисти

и техните треньори от Община Троян

(приет с Решение на ОбС – Троян №…../…………..2019 г.)

Раздел І

Общи положения

Чл. 1. Настоящият Правилник урежда условията, реда и размера на материалните стимули, с които Община Троян награждава изявени състезатели и треньори от троянски спортни клубове за значими постижения в областта на спорта.

Чл. 2. Правилникът има за цел да подпомага и стимулира спортисти и треньори, които допринасят за издигане имиджа на България и Троян с изявите си в Олимпийски игри, Световни и Европейски първенства и купи.

Раздел ІІ

Награди и условия за получаването им

Чл. 3. (1) Право на финансово подпомагане имат изявени спортисти от спортните клубове в община Троян и техните треньори.

(2) Материалните стимули биват:

1. Еднократно финансово стимулиране в размер, съгласно Приложение №1.

2. Стипендии за студенти във ВУЗ в размер, съгласно Приложение №2.

(3) Право на стипендия имат спортисти, които са редовни студенти във ВУЗ или бъдат приети за редовни студенти до една година от спортното постижение.

(4) Стипендията се получава за периода на нормативно определения срок на обучение.

(5) Нямат право да кандидатстват за стипендия по настоящия Правилник спортистите, получили държавна стипендия за постиженията си.

Чл. 4. По предложение на Председателя на спортния клуб, чийто състезател е постигнал съответния успех, може да бъде награден и треньора за постижението на съответния спортист в размер до 80% от премията на състезателя.

Чл. 5. За други изключителни постижения в областта на спорта стимулирането на състезателите става с нарочно решение на Общински съвет по предложение на Кмета на общината.

Раздел ІІІ

Ред за предоставяне на награди и стипендии

Чл. 6. Председателите на спортните клубове информират Кмета на общината за постигнатите резултати на състезателите, като представят копие от протокола или грамотата от съответното състезание.

Чл. 7. Кметът на общината и/или Председателят на Общинския съвет внасят предложение до Общински съвет за награждаване на съответните състезатели и техните треньори.

Чл. 8. Наградите се връчват от Кмета на община Троян и/или Председателя на Общинския съвет на тържествена церемония.

Чл. 9. Наградените състезатели, приети за редовни студенти, предоставят уверение от съответния ВУЗ, че са записани за редовни студенти за текущата учебна година.

Допълнителни разпоредби

§ 1. Учениците – спортисти в спортни клубове в община Троян и постигнали успехи в спорта, получават финансово подпомагане съгласно Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби.

§ 2. Учениците – спортисти в спортни клубове в община Троян, спечелили приз по Приложение №1, получават половината от предвидената в същото награда.

§ 3. По смисъла на този Правилник „изключителни постижения в областта на спорта“ са олимпийски, световни, европейски или републикански рекорди и призове извън Приложение №1.

§ 4. По смисъла на този Правилник „изявени спортисти“ са тези състезатели, спечелили приз по Приложение №1.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 5. Този Правилник се приема на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (Обн., ДВ, бр. 77 от 17.09.1991 г.).

§ 6. Този Правилник отменя Правилника за награждаване на изявени спортисти и техните треньори от Община Троян (приет с Решение на ОбС – Троян №278/30.04.2009 г.).

§ 7. Настоящият Правилник влиза в сила в деня на обявяване решението на Общински съвет – Троян за неговото приемане.

Приложение №1

към чл. 3, ал. 2, т. 1

Размер на паричната награда за призово класиране на изявени спортисти

в брой минимални работни заплати за годината, в която е постигнато призовото класиране

Класи-

ране

Олимпийски игри

Световно първенство

Европейско първенство

Балканско първенство

Световна купа – *Еднократно за 1 етап

Европейска купа

*Еднократно за 1 етап

Олимп. спортове

Неолимп. спортове

Олимп. спортове

Неолимп. спортове

Олимп. спортове

Неолимп. спортове

Олимп. спортове

Неолимп. спортове

Олимп. спортове

Неолимп. спортове

Iво място

10

6

4

4

3

1,5

1

3

2

2

1,5

IIро място

9

5

3,5

3,5

2

1

0,75

2

1,5

1,5

1

III то място

8

4

3

3

1,5

0,75

0,5

1,5

1

1

0,75

IVто място

7

Vто място

6

VIто място

5

VIIмо място

4

VIIIмо място

3

IXто място

2

Xто място

1

Приложение №2

към чл. 3, ал. 2, т. 2

Размер на месечни стипендии на отличени спортисти, студенти във ВУЗ

(процент от минимална работна заплата за съответната година)

Място

Олимпийски игри

Световно първенство

Европейско първенство

Олимпийски

спортове

Неолимпийски

спортове

Олимпийски

спортове

Неолимпийски

спортове

Iво място

100%

75 %

60 %

60 %

50 %

II-во място

90 %

70 %

55 %

55 %

45 %

III-то място

80 %

65 %

50 %

50 %

40 %

IV-то място

70 %

V-то място

65 %

VI-то място

60 %

ДОНКА МИХАЙЛОВА

Кмет на община Троян

МОТИВИ

към проекта на ПРАВИЛНИКА ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА ИЗЯВЕНИ СПОРТИСТИ И ТЕХНИТЕ ТРЕНЬОРИ ОТ ОБЩИНА ТРОЯН

  1. Причини, които налагат приемането на предложения проект:

Причините, които налагат приемането на Правилника, са да се регламентират условията, редът и размерът на материалните стимули, с които Община Троян награждава изявени спортисти и техните треньори от троянски спортни клубове за значими постижения в областта на спорта.

2. Цели, които се поставят:

Целта на Правилника е Община Троян да подпомага и стимулира спортисти и треньори, които допринасят за издигане имиджа на България и Троян с изявите си в Олимпийски игри, Световни, Европейски и Балкански първенства и купи.

3. Финансови и други средства, необходими за прилагане на новата уредба:

Средствата за награждаване на изявени спортисти и техните треньори се утвърждават с решение на Общинския съвет- Троян.

За административното прилагане на наредбата не са необходими финансови средства.

4. Очаквани резултати:

С прилагането на Правилника се очаква спортисти и техните треньори от троянски спортни клубове да бъдат мотивирани да подобряват резултатите си и да постигат високи успехи в спорта.

5.Съответствие с правото на Европейския съюз:

Проектът на Правилника не противоречи на правото на Европейския съюз.

ДОНКА МИХАЙЛОВА

Кмет на община Троян

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button