Предизборно! Община Троян въвлечена в спор между бизнесмени

Старата песен на нов глас

Преди дни news.bg разказа на читателите си за проблемите на един бизнесмен от село Добродан, община Троян, пише авторът на статията Божидар Ангелов

Красимир Христов изпрати сигнал до news.bg, в който говори за корупция в общината, откъдето облагодетелствали неговия съсед и конкурент Александър Петров.

По-рано днес news.bg публикува като право на отговор и твърденията на засегнатия Александър Петров, който опровергава обвиненията на Христов.

По този повод news.bg отправи въпроси и към местната управа.

За едни два ПУП-а и една несъборена постройка

Според общината в Троян спорът между двамата бизнесмени се използва за политически цели в предизборна година. Това от своя страна било некоректно и необективно.

В сигнала Христов посочи, че Петров има на имота си незаконна постройка, която е била премахната фиктивно, а от Община Троян му помогнали да я легализира, като това станало изключително бързо. Петров пък твърди, че постройката е абсолютно легална и тя е съществувала, когато той е закупил имота си. Нелегален бил само покривът на постройката, защото през 2015 година при лошо време част от конструкцията се срутила. В помещението работили много хора и имало ценна техника, което принудило Петров бързо да изгради нов покрив от метални греди и ламарини, което станало без необходимите разрешителни. Христов подал сигнал в общината, откъдето издали заповед за събаряне на металната конструкция. Петров подчертава – ставало въпрос само за покрива, а не за цялата сграда, както твърди Христов.

На въпрос дали постройката на Петров е законна от общината в Троян ни написаха че „постройката в поземлен имот 21590.800.23 по кадастралната карта на с. Добродан, собственост на „МЕБЕЛИКС“ ООД, ЕИК 110566873, е законна“. За постройката имало съставен Констативен акт (№ 5/16.03.2018 г.) и издадена заповед на кмета на Троян за премахване на „реконструкция на дърводелска работилница“ (с № 629/23.05.2018 г.).
Заповедта била изпълнена, като сградата е доведена до състояние, негодно за ползване, за което имало съставен констативен протокол от 20 юни 2018 г.

В отговор на обвиненията на Христов Петров написа, че след като премахнал покрива, решил да уголеми помещението, защото и без това трябвало да се направи проект, който да мине през общината. Петров написа, че е получил разрешително за строеж от местната управа на 19 септември 2018 година, което беше потвърдено и от общината: „За сградата в имот 21590.800.23 има Разрешение за строеж №136/19.09.2018 г., издадено от главен архитект на Община Троян.“

На въпрос към общината кога е одобрен проектът за строителството на постройката, от там отговориха, че „Инвестиционният проект, с вх. № ГА-19-116/ 29.08.2018 г., за сградата е одобрен под № 114/03.09.2018 г.“

Петров съобщи, че сградата е била пусната в експлоатация на 5 март 2019 година, близо 9 месеца, след като нелегалният покрив е бил премахнат. Общината потвърди това: „Сградата е въведена в експлоатация с Удостоверение за въвеждане в експлоатация № 6/05.03.2019 г.“

Въпрос към Община Троян: В какъв срок е извършено преустройството на обекта?
Отговор: „Преустройството на сградата е извършено в периода след влизане в сила на Разрешение за строеж № 136/19.09.2018г. – от 15.10.2018 г. до съставяне на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (акт обр.15) – 20.02.2019 г. Тук следва да се има предвид, че сградата е съществуваща и е действала законно като дърводелска работилница, въведена в експлоатация, а не става въпрос за нов строеж“, пишат от администрацията.

Складове, пътища и мебели – троянски бизнесмени спорят

Прокрадват се обвинения и за политически амбиции

Казусът около постройката е само един от няколко такива, които са възникнали между бизнесмените. Христов разкри, че имал проблеми с достъпа до цеха си, защото пътят му бил препречен. Петров отрича това и обяснява, че Христов даже ползвал имот на брат му, за да достига до цеха си, защото били в приятелски отношения. Имотът обаче бил застроен и това вече не било възможно. Петров допълва, че път има, но Христов сам си го препречил, издигайки незаконен навес.

Според Христов общината възложила обществена поръчка за изготвянето на Подробен устройствен план (ПУП) за нов път. След като планът станал готов обаче, той не влязъл в общинския съвет, а общинарите приели друг такъв, който бил поправен спрямо желанията на Петров. Проблемът идвал от там, че трябвало да се отчуждят терени от имота на Петров, а той не искал.

По този казус news.bg отправи към общината няколко въпроса, а именно:

Осигурен ли е достъп до обекта на Христов и ако да, какъв?

Прилага ли се изготвеният чрез процедура за обществена поръчка ПУП за района? Ако не – защо той е бил отхвърлен или заменен?

Внасян ли е в експертния съвет към община Троян друг ПУП? Ако да – какъв и защо?

Отговорът на общината:
„Преди 13 години г-н Красимир Христов получава строително разрешение с осигурен достъп, който е недостатъчен за транспортна комуникация. Междувременно в духа на добросъседски отношения той си осигурява товарен транспортен достъп, преминавайки през имот на брата на Александър Петров. След остър конфликт между Христов и братята Петрови достъпът на Христов през чуждия имот е преустановен. В последователните си усилия да подкрепи работодателите, вместо да остави двете страни сами да търсят решение на проблемите си и да разработят ПУП, Община Троян се ангажира да разработи Подробен устройствен план, най-вече с цел осигуряване транспортен достъп до имота на Христов. Подготвена е техническа спесификация (теренно-ситуационен план, утвърдени устройствени разработки, собственост, техническо задание). Допускането до ПУП става с Решение № 516 /26.07.2017 г. на Общински съвет – Троян. Възложена обществена поръчка „Изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) за регулация и застрояване на стопанско – промишлена зона „Изток“ по плана на село Добродан, Община Троян.

Във връзка с Договор № ОП-У-21-2018/ 07.08.2018 г. е изработен Проект за подробен устройствен план за регулация и застрояване на стопанско – промишлена зона „Изток“ по плана на село Добродан, община Троян. След изработването му проектът е обявен в Държавен вестник. В законния срок са депозирани 4 (четири) възражения от заинтересувани лица. Възраженията са приети като основателни и са уважени от Общинския експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ). На проектантите „Геотехинженеринг“ ЕООД са дадени препоръки да направят съответните корекции в проекта. Една от препоръките включва предложение за алея с усилена настилка и ширина 450 см като алея за противопожарни нужди и втори транспортен достъп до един и същи имот, но спазвайки заданието, проектантите са предвидили всички транспортни комуникации с ширина 9,0 м. Всички урбанизирани имоти, които са засегнати от провеждане на нови комуникации (улици), са компенсирани с площ, равностойна на предвиденото по плана мероприятие. Корекциите са направени, направено е повторно обявяване в Държавен вестник на вече коригирания проект и следва окончателно Решение на Общински съвет – Троян. Общинският съвет може да одобри проекта за ПУП, може и да откаже одобряване. В неговите правомощия е и преценката за икономическата ефективност на предложените решения в ПУП-а. Това е стандартната процедура, която се прилага за всички видове проекти на устройствени планове или техните частични изменения. Решението на Общински съвет може да се обжалва по съдебен ред.“

Христов е категоричен, че промяната на плана ще падне пред съда, защото общинарите нарушили процедурата за обществена поръчка.

Петров пък е категоричен, че ще съди Христов за клевета и обида.

В края на отговора си до news.bg от Община Троян пишат, че остро възразяват срещу направените от Христов внушения за корупция, които нямали и точни адресати.
Общината е готова да докаже твърденията си пред компетентните органи. Обвиненията се използвали с политически цели преди избори.

 

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button