Интересно! Казусът „Добродан“ влезе и в Общински съвет

На последната сесия на Общински съвет Троян Румен Райков (ГЕРБ)  отправи питане към Кмета на Общината Донка Михайлова свързан с казус в с.Добордан

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИХАЙЛОВА,

Преди около две години възникна конфликт между двама наши съграждани, производители на мебели – Красимир Христов, управител на ЕТ “КЕШ-КРАСИМИР ХРИСТОВ“ и Александър Петров – управител на ф-ма „МЕБЕЛИКС“ ООД , които са закупили терени и работят в бившия стопански двор на с. Добродан, община Троян. Предмет на спора е липсата на транспортен достъп до имотите, които нямат лице към пътя с. Добродан – с. Врабево. С цел разрешаване на проблема, на юлската сесия през 2017 г. на Общински съвет Троян бе взето решение, с което се допусна да се изработи проект на подробен устройствен план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на Източен стопански двор с. Добродан и бе одобрено представеното от възложителя техническо задание по чл. 125, ал. 2 от ЗУТ (Възложител е Община Троян). През м. март 2018 г. в свое питане до Вас се поинтересувах защо се бави изпълнението на това решение на ОС. След моето питане с Решение № 501/26.04.2018 г. Вие одобрявате документацията за обществена поръчка и провеждате процедура за възлагане на същата. И когато всички очаквахме по този начин проблема поетапно да бъде разрешен, през м. март т.г. всички ние (кмет и общински съветници) получихме писмо от Красимир Христов, озаглавено „Усещане за корупция“. В писмото си г-н Христов подробно описва препятствията, които се налага да преодолява, за да може да работи фирмата му, задава и множество въпроси, на които продължава да няма отговор, но които сериозно рушат авторитета както на кмета на общината, така и на общинския съвет.

Във връзка с гореизложеното, моля да отговорите на следните въпроси:

  1. След извършени многобройни проверки в бившия стопански двор на с. Добродан, има ли констатирани незаконни строежи по смисъла на чл. 225, ал. 2 от Закона за устройство на територията?
  2. Има ли издадени заповеди за премахване на незаконните строежи, колко на брой и изпълнени ли са?
  3. След като в Документацията (изготвена в съответствие с одобреното от ОС задание по чл. 125, ал. 2 от ЗУТ) за обществена поръчка с предмет: „Изработване проект за Подробен устройствен план за регулация и застрояване на стопанско – промишлена зона „Изток“ по плана на село Добродан, община Троян е заложено улиците, обслужващи имотите в Стопанския двор, да се предвидят с ширина 10 м (1,5 + 3,5 + 3,5 + 1,5 – с двустранни тротоари) или 9 м (2,0 + 3,5 + 3,5 – с едностранен тротоар) и това изискване е изпълнено от проектанта, защо (на какво законово основание) ОЕСУТ връща изготвения проект с изискването вместо горепосочените улици да се предвидят подсилени алеи с широчина 4,5 м?
  4. Считате ли, че с повторно изготвения от проектанта проект са предложени прагматични и икономични решения, съобразно теренните дадености и улиците ще бъдат реализирани върху терени с минимум благоустройствени мероприятия?

Моля отговорът да ми бъде предоставен в началото на заседанието на Общинския съвет, за да имам време да се запозная с него.

Румен  Райков

На сесията бе прочетен  и отговорът  на Община Троян. В него се казва, че  проверките за незаконно строителство от Община Троян са констатирани  незаконни строежи. Издадени са 5 бр  заповеди за премахване на постройките, както и  забрана за довършване на на започнат  обект.  Отговорът на  питането прочетете по-долу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button