Община Троян обявява конкурс за старши експерт „Гражданско състояние“ в отдел „Услуги на гражданите“

1. Длъжност – Старши експерт „Гражданско състояние“ в отдел „Услуги на гражданите“ – по служебно правоотношение.
2. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са :
– степен на образование – висше с образователна квалификационна степен “Бакалавър”;
– професионален опит – 1 година, съгласно КДА;
– ранг – V-ти младши.
3. Начинът за провеждане на конкурса е:
– решаване на тест и интервю.
4. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са :
– Заявление за участие в конкурса;
– Декларация по чл.17, ал.2 ,т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
– Копие от документа за завършено висше икономическо образование с придобита квалификационна степен “Бакалавър”;
– Документ за компютърна компетентност WORD и EXCEL;
– Документи удостоверяващи продължителността на професионалния опит.
5. Кандидатите могат да се запознаят с изискванията и задълженията на длъжността, посочени в длъжностната характеристика в стая № 21 на Общинска администрация-гр.Троян.
6. Документите следва да бъдат представени в Центъра за административно обслужване на Общинска администрация-гр.Троян от 22.05.2019 година до 03.06.2019 година.
7. Допускането до участие в конкурса ще се извърши от конкурсна комисия, която в срок от 7 /седем/ дни от крайната дата за подаване на документите, ще изготви списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати, ще определи датата и мястото на провеждане на конкурса и ще ги обяви на информационното табло на Община Троян, както и на електронната й страница.
8. Основната цел на длъжността е издаване на документи, свързани с гражданското състояние на лицата и отразяване на промените в регистрите за гражданско състояние.
9. Размерът на основната заплата за заемане на длъжността се определя съгласно Приложение № 1 към чл.3, ал.2 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, приета с ПМС № 129 от 26.06.2012 година.

Свързани статии

Back to top button