Община Троян  очаква приходи от такси за ползване на минералната вода в Шипково за 2019 г.

Промяна на Закона за водите

С Решение №26 /07.03.2018 г. министърът на околната среда и водите предостави безвъзмездно на Община Троян за управление и ползване находище на минерална вода „Шипково“, с. Шипково, включващо сондаж №Л-1,  сондаж №Л-2, сондаж №Л-36, сондаж №Л-37, сондаж №Л-28, ВКП -1 и КЕИ.

Съгласно Закона за водите, таксата за водовземане за минерална вода по издадените вече разрешителни от Басейнова дирекция „Дунавски район“ се превежда по сметка на дирекцията. В общината следваше да постъпват таксите за водовземане само от издадените от кмета на общината разрешителни за водовземане.

Фактическото предаване на сондажите от Басейнова дирекция „Дунавски район“ на Община Троян беше извършено на 05.12.2018 г.

Междувременно Закона за водите е изменен и съгласно §133, ал.11 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите /ДВ, бр. 61 от 2010 г., изм. и доп., бр. 55 от 2018 г./ кметът на община изменя служебно разрешителните, издадени преди предоставяне на находището на минерална вода за управление и ползване от общината, в частта, определяща правилата и задълженията за заплащане на таксите за водовземане.

Преди предаване на находището на Община Троян, „Басейнова дирекция „Дунавски район“ има издадени 7 (седем) разрешителни за водовземане на минерална вода, 2 (две) от които са на  Община Троян. Общият обем на разрешеното годишно водовземане на минерална вода, без това на Община Троян, е 47714 м3.

Община Троян е предприела действия за служебно изменение на разрешителните и очакваните приходи от такси за ползване на минерална вода за 2019 г. (следва да постъпят 2020 г.) са около 10 000 лв.

Средствата, събирани от таксите за водовземане, които  постъпват в приход на общинския бюджет се разходват за: опазване и ефективно използване на минералната вода; изпълнение на планираните в План за управление на речните басейни мерки за постигане и поддържане на добро количествено и химично състояние на водното тяло (§133, ал.15 ЗИЗВ).

До настоящия момент, Община Троян няма издадени разрешителни за водовземане за минерална вода.

Община Троян работи по подготовка на концесия за строителство на Център за рекреация и отдих, който включва зоната на басейна, банята и старата поликлиника. Със заповед на Кмета е определен екип, който извършва подготвителни действия по концесията. Възложено е изготвянето на предконцесионни проучвания и документация за концесия на минералната баня и минералния басейн в Шипково, по които активно се работи.

 

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Проверете също
Close
Back to top button