Община Троян отново спечели проект

Одобрената сума за финансиране  е 278 499 , 36 лв

На 20.05. 2019 година бяха  одобрени 80 проекта на общини в България по процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР). Одобрените проекти са на стойност 19,9 млн. лева. Общият брой потребители, които ще бъдат обхванати чрез одобрените проекти, е 7939 души.

Община Троян  също  кандидатства. Това бе съобщено на Пресконференцията през месец май. Днес кметът на Община Троян  съобщи,че   проекта е одобрен и получава финансиране за осигуряване на здравно-социални услуги по домовете от звеното на Домашен социален патронаж на 104 лица с увреждания и възрастни хора над 65 години, изпаднали в невъзможност да се самообслужват. За тях ще се грижат лекар, медицински сестри, социални работници, домашни помощници. Подкрепата е осигурена в резултат на одобрен проект на Община Троян от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Одобрената сума за финансиране  е 278 499 , 36 лв

Услугите ще се изпълняват до 2 часа на ден“, допълни зам.-министърът. „Патронажната грижа“ ще бъде предоставяна за срок от една година, но при спестяване на средства по даден проект, действието му ще може да се удължи.

„Патронажната грижа“ е търсена от населението услуга. Тя надгражда услугите, които сме развивали до момента с личните асистенти, проектите за „Независим живот“ и „Социалния патронаж“

Заместник-министърът на труда и социалната политика и ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ Зорница Русинова подписа първите 15 договора с общини за предоставяне на услугата „Патронажна грижа“ още в средата на месеца.  Над 120 общини са подали проектните си предложения по операция „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“, като 80 от проектите вече са одобрени. Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ на одобрените проекти е 19,9 млн. лв. Те ще обхванат 7 939 възрастни и хора с увреждания.

Основната цел на операцията „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ е да подобри качеството на живот и възможностите за социално включване на възрастните и хората с увреждания чрез осигуряване на мрежа от интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда и изграждане на подходящ капацитет за предоставянето им. Общият бюджет на процедурата е 45,7 млн. лева. Осигуряването на интегрирани услуги за възрастните и хората с увреждания е част от Плана за действие 2018-2021 г. в изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа. От началото на настоящия програмен период по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ са програмирани близо 287 млн. лв. за реализиране на процесите по деинституционализацията на възрастните хора.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button