Писмо на Министерството на Образованието

Важно!

Недопускане в образователните институции разпространение на информационни материали, въпросници, листовки и др., както и провеждане на лекции, срещи и други форми за работа с децата и учениците, с цел обществено напрежение или създаване на недовериеПисмо 1 Писмо 2 Писмо 3

Related Articles

Back to top button