РУО – Ловеч предлага работа за Старши Юрисконсулт

РУО – Ловеч – работа за Старши юрисконсулт

Компания: Регионално управление на образованието
Град: гр. Ловеч
Тип заетост: Пълно работно време

Описание на обявата

Обявата е достъпна и на сайта на РУО-Ловеч в раздел „Свободни работни места от МОН“:

Изисквания за заемане на длъжността
1. Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове:

 • длъжностно ниво съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 10
 • наименование на длъжностното ниво съгласно КДА – експертно ниво 6
 • минимална образователно-квалификационна степен – „магистър“
 • минимален професионален опит – 1 година, придобит в области на дейност, за които се изисква юридическо образование и юридическа правоспособност или
 • минимален ранг – V младши

2. Допълнителни изисквания

 • придобита професионална квалификация „юрист“ от професионално направление „Право”, област на висше образование „Социални, стопански и правни науки“ от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления
 • придобита юридическа правоспособност
 • компютърна грамотност и работа с MS Office

3. Начин на провеждане на конкурса:

 • тест
 • интервю

Необходими документи за кандидатстване:

 1. Заявление за участие в конкурс /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС)/
 2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
 3. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ с придобита професионална квалификация „юрист“
 4. Копие от документ за придобита юридическа правоспособност
 5. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както и други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.)
 6. Други документи: документ за компютърни умения и други.

Кратко описание на длъжността:
Основната цел на длъжността „старши юрисконсулт” е да осъществява процесуално представителство, да изразява становища и да прави предложения за решаване на правни въпроси, свързани с дейността на регионалното управление на образованието. Областите на дейност са свързани с изготвяне на правни становища; оказване на правна помощ за законосъобразно осъществяване на правомощията на началника на РУО; осъществяване на процесуално представителство пред съда по пълномощие на началника на РУО или на министъра на образованието и науката.Срок и място за подаване на документи:
Краен срок – 07.06.2019 г. включително

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Проверете също
Close
Back to top button