„Хлебопроизводство и сладкарство“ Троян внедриха нови машини и производствени съоръжения по проект

"Хлебопроизводство и сладкарство“ Троян внедриха нови машини и производствени съоръжения по проект
„Хлебопроизводство и сладкарство“ Троян внедриха нови машини и производствени съоръжения по проект

"Хлебопроизводство и сладкарство“ Троян внедриха нови машини и производствени съоръжения по проектПроект „Повишаване на производствения капацитет в „Хлебопроизводство и сладкарство“ ЕООД и внедряване на машини и съоръжения, водещи до експортен потенциал“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 е реализиран с финансовата подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие  и включва инвестиции в следните производствени материални активи:

– 2 броя индустриален миксер;

– 1 бр.  Допълнителен казан за миксер;

– 1 бр. Повдигач-обръщач за казани на миксер;

– Една Предпруферна зона;

– 1 бр.  Автоматичен делител с окръглител и Две Ротационни фурни,

закупени след провеждане на процедура за избор на изпълнители съгласно изискванията на ЗУСЕСИФ и ПМС № 160/01.07.2016.

Основната цел на проекта е внедряване на които ще доведат до нарастване на производителността на предприятието, ще дадат възможност за навлизане на нови (чуждестранни) пазари, за увеличаване производствения обем и асортимент и ще бъдат предпоставка за растеж и създаване на нови работни места. Вследствие на инвестицията ще бъдат постигнати следните цели на проекта:

  1. Навлизане на чуждестранни пазари и увеличаване на износа и на експортния потенциал на годишна база;
  2. Увеличване на производителността с 30 процента;
  3. Създаване на най-малко 6 нови работни места.

Сключеният административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.012-0010-C01 е с краен срок на изпълнение до 09.06.2019 г. и общ бюджет     389879,11лв., от които финансиране от ЕС на стойност 198 838,34 лв. и национално съфинансиране в размер на 35 089,13 лева.

"Хлебопроизводство и сладкарство“ Троян внедриха нови машини и производствени съоръжения по проект
„Хлебопроизводство и сладкарство“ Троян внедриха нови машини и производствени съоръжения по проект
"Хлебопроизводство и сладкарство“ Троян внедриха нови машини и производствени съоръжения по проект
„Хлебопроизводство и сладкарство“ Троян внедриха нови машини и производствени съоръжения по проект

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button