Община Троян обявява конкурс за главен експерт „Кадастър и регулация“

Главен експерт „Кадастър и регулация“ – по служебно правоотношение
Община Троян, пл.”Възраждане” № 1
На основание чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 805 от 03.07.2019 година на Кмета на Община Троян

ОБЯВЯВА КОНКУРС

1. За длъжността – Главен експерт „Кадастър и регулация“ в отдел „ТСУ, кадастър и регулация“ – по служебно правоотношение.
2. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са :
– степен на образование – висше с образователна квалификационна степен “Бакалавър”;
– професионален опит – 2 години, съгласно КДА;
– ранг – IV-ти младши.
3. Начинът за провеждане на конкурса е:
– решаване на тест и интервю.
4. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са :
– Заявление за участие в конкурса;
– Декларация по чл.17, ал.2 ,т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
– Копие от документа за завършено висше техническо образование с придобита минимална квалификационна степен “Бакалавър”, за предпочитане специалност „Геодезия“;
– Копие от документ за компютърна компетентност WORD и EXCEL;
– Копие от документ удостоверяващ продължителността на професионалния опит.
5. Кандидатите могат да се запознаят с изискванията и задълженията на длъжността, посочени в длъжностната характеристика в стая № 21 на Общинска администрация-гр.Троян.
6. Документите следва да бъдат представени в Центъра за административно обслужване на Общинска администрация-гр.Троян от 10.07.2019 година до 22.07.2019 година.
7. Допускането до участие в конкурса ще се извърши от конкурсна комисия, която в срок от 7 /седем/ дни от крайната дата за подаване на документите, ще изготви списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати, ще определи датата и мястото на провеждане на конкурса и ще ги обяви на информационното табло на Община Троян, както и на електронната й страница.
8. Основната цел на длъжността е административно и техническо обслужване в направление кадастър и регулация на град Троян.
9. Размерът на основната заплата за заемане на длъжността се определя съгласно Приложение № 1 към чл.3, ал.2 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, приета с ПМС № 129 от 26.06.2012 година.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button