Oбявление за откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд – Tроян и Окръжен съд – Ловеч за нов четиригодишен мандат

На 27.05.2019 г. в деловодството на Общински съвет – Троян е постъпило писмо с вх. №ОбС-231/27.05.2019 г. от Милена Вълчева – Председател на Окръжен съд – Ловеч, с което се уведомява, че мандатът на настоящите съдебни заседатели, определени за Районен съд – Троян, изтича на 07.01.2020 г. Общото събрание на съдиите при Окръжен съд – Ловеч е определил броя на съдебните заседатели, които трябва да бъдат предложени от Общинския съвет – Троян за Районен съд – Троян, а именно: 26 съдебни заседатели.

С писмо вх. №ОбС-235/04.06.2019 г. Председателят на Апелативен съд – Велико Търново – Янко Янев уведомява, че мандатът на настоящите съдебни заседатели, определени за окръжните съдилища от района на Апелативен съд – Велико Търново, изтича в края на 2019 г. Общото събрание на съдиите при Апелативен съд – Велико Търново в изпълнение на задължението си по чл. 67а от Закона за съдебната власт (ЗСВ) определи 35 броя съдебни заседатели за Окръжен съд – Ловеч, като от района на Общински съвет – Троян следва да бъде предложен 1 съдебен заседател.

С оглед на гореизложеното и в изпълнение на Решение №1006/25.07.2019 г. по Протокол №45/25.07.2019 г. Общински съвет – Троян открива процедура за определяне на съдебни заседатели за нов четиригодишен мандат.

Общински съвет – Троян кани всички заинтересовани лица на община Троян да представят необходимите документи в срок до 22.08.2019 г. (четвъртък) включително, всеки работен ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа в деловодството на Общински съвет – Троян, сградата на Община Троян, гр. Троян 5600, пл. „Възраждане“ №1, ет. 2, стая 6.

 

***

1. За съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който отговаря на следните условия:

 • да е на възраст от 21 до 68 години;
 • да има настоящ адрес в община Троян, която попада в рамките на съдебния район на Районен съд – Троян и Окръжен съд – Ловеч;
 • да има завършено най-малко средно образование;
 • да не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
 • да не страда от психически заболявания;
 • да не е съдебен заседател в друг съд;
 • да не е общински съветник от съдебния район на Районен съд – Троян и Окръжен съд – Ловеч;
 • да не участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;
 • да не работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район на Районен съд – Троян и Окръжен съд – Ловеч;
 • да не е избиран за съдебен заседател повече от два последователни мандата към същия съд.

 

2. Кандидатите за съдебни заседатели да представят в Общински съвет – Троян следните документи:

 • Заявление за кандидатстване за съдебен заседател (Приложение №1 или Приложение №1а);
 • подробна автобиография, подписана от кандидата;
 • нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
 • медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
 • данни за контакт на две лица, към които Общинския съвет да се обръща за препоръки (Приложение №5);
 • мотивационно писмо;
 • писмено съгласие (Приложение №4 или Приложение №4а);
 • Декларация за липса на обстоятелства по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ (Приложение №2 или Приложение №2а);
 • документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.;
 • Декларация за съответствие с изискването на чл. 69, ал. 2 от ЗСВ (Приложение №3 или Приложение №3а).

 

Обстоятелството по т. 1.4. от настоящото обявление се установява служебно от комисията.

 

***

Образците на документите са на разположение в Общински съвет – Троян, сградата на Община Троян, гр. Троян 5600, пл. „Възраждане“ №1, ет. 2, стая 6, както и на интернет страницата на Общински съвет – Троян, www.obs.troyan.bg и интернет страница на Община Троян, www.troyan.bg.

 

***

Списъкът на допуснатите до участие кандидати, заедно с техни автобиографии, мотивационни писма, препоръки и документи по чл. 68, ал. 3, т. 9 от ЗСВ се публикуват на интернет страница на Общински съвет – Троян най-малко 14 дни преди датата на изслушването по чл. 68а от ЗСВ от Постоянната комисия „Законност, обществен ред и контрол върху работата с жалби и предложения на гражданите“ към Общински съвет – Троян, чиято дата и час ще бъдат обявени своевременно.

Най-малко 10 на сто от лицата, които се включват в списъка, трябва да са с квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности.

 

***

За информация и контакти:

Иванка Радойкова – Гл. специалист „Техническо обслужване Общински съвет“

Тел.: 0670 / 6 80 06

 

***

Документи за кандидатстване за съдебни заседатели за Районен съд – Троян:

Приложение №1

Приложение №2

Приложение №3

Приложение №4

Приложение №5

 

Документи за кандидатстване за съдебни заседатели за Окръжен съд – Ловеч:

Приложение №1а

Приложение №2а

Приложение №3а

Приложение №4а

Приложение №5

 

ИНЖ. ПЕТКО ПЕНКОВ /П/
Председател на ОбС – Троян

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Проверете също
Close
Back to top button