Покана

Публично обсъждане на инвестиционен проект „Археологически комплекс Состра – реставрация, експониране и социализация на римски кастел и римска крайпътна станция – I етап

Един от приоритетите на Община Троян е развитието на туристическата инфраструктура, утвърждаването и популяризирането на общината като туристическа дестинация.

Археологически комплекс СОСТРА, включващ римски кастел, римски път и римска крайпътна станция, е архитектурно-строителен паметник с категория „национално значение“ и е част от туристически комплекс на общината.

В непосредствена близост до обекта се намира общински имот с отреждане „За посетителски център, обществено обслужване и паркинг“.

Налице са необходимите предпоставки за стартиране на инвестиционна инициатива за реставрация, консервация и опазване на обектите, както и за изграждане на допълнителна дребномащабна техническа инфраструктура в района на атракцията (посетителски център, паркинг и др.) и дребномащабни приходогенериращи инвестиции в търговски зони и заведения за обществено хранене, места за настаняване, и др. върху общинския имот.

Община Троян подготви техническо задание за проектиране за обект “Археологически комплекс Состра – реставрация, експониране и социализация на римски кастел и римска крайпътна станция – I етап“, обхващащо:

  • Идеен проект за: пътна връзка, паркинг, посетителски център, мотел с ресторант;
  • Технически проект за консервационно-реставрационните работи по разкритите археологически структури.

След процедирана обществена поръчка по реда на ЗОП е изготвен проекта в изискуемата различна степен на проектна готовност за различните подобекти.

За формирането на цялостния интегриран жизнеспособен туристически продукт са необходими значителни средства, които са непосилни за общинския бюджет. Ето защо Общината започна проучване на възможностите за реализация на инвестиционната инициатива посредством лостовете на финансовите инструменти, които са посочени в приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР), тъй като същата е насочена към консервация, опазване, популяризиране и развитие на културното наследство чрез развитие на изцяло завършени и интегрирани туристически продукти за паметници на културата от национално и световно значение.

Предвид изложеното, Общинската администрация кани обществеността на публично обсъждане на инвестиционния проект, което ще се състои на 04.07.2019 г. (четвъртък) от 17,30  часа в салона на Община Троян.

 

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Проверете също
Close
Back to top button